Polskie Towarzystwo Legislacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Towarzystwo Legislacji (PTL) – założone w 1996 r. stowarzyszenie prawnicze z siedzibą w Warszawie.

Ewa Anna Łętowska (ur. 22 marca 1940 w Warszawie) – polska prawniczka, profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011).Marek Henryk Safjan (ur. 28 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 2009). Syn Zbigniewa Safjana, mąż Doroty Safjan.

Zgodnie z § 6 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji jego celem jest „popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych.”

Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.

Członkostwo w Towarzystwie dzieli się na trzy kategorie: członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkostwo zwyczajne może otrzymać prawnik prowadzący badania lub zawodowo zajmujący się problematyką tworzenia prawa (legislacji) oraz – za zgodą Zarządu – inne osoby zainteresowane zagadnieniami legislacji i jej stosowaniem w praktyce.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (ur. 14 lutego 1943 w Poznaniu) – polska profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była prorektor UAM ds. doktorantów i biblioteki.

Pracami Towarzystwa kieruje obecnie 8-osobowy Zarząd w składzie: Ewa Polkowska – prezes, Andrzej Dorsz, Piotra Kędziora – wiceprezes, Jacek Krawczyk, Mariusz Lachowski, Adam Niemczewski – skarbnik, Michał Pruszyński – sekretarz, Wiesław Staśkiewicz – wiceprezes. Poprzednim – do 2010 r. – wieloletnim prezesem PTL był dr Maciej Graniecki, zaś wiceprezesami prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i prof. Andrzej Gwiżdż.

Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Działalność[ | edytuj kod]

Towarzystwo prowadzi różnorodną działalność edukacyjną i ekspercką. Na jego forum odbywa się fachowa dyskusja na temat aktualnych zagadnień legislacji z udziałem czołowych przedstawicieli nauk prawnych i organów ochrony prawa. Przykładem tego są następujące wydarzenia. W 2004 r. problematyka zatytułowana "Konstytucja i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w pracy legislatora" stała się przedmiotem wykładu autorstwa prof. Marka Safjana, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W 2005 r. podczas zebrania PTL o roli legislatorów w realizacji zasady demokratycznego państwa prawa mówiła prof. Ewa Łętowska, były Rzecznik Praw Obywatelskich. W 2008 r. w Towarzystwie przeprowadzono dyskusję na tle wystąpienia dr. Janusza Kochanowskiego, ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, szczególnie w sprawie postulatu zmian w Konstytucji RP. W 2010 r. dr Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego podjął zagadnienie pt. „Polityka prawa”.. Wynik dyskusji na temat węzłowych zagadnień legislacyjnych przeprowadzanych na forum PTL podsumowywany jest niejednokrotnie w formie publicznych oświadczeń, czego przykładem jest „Oświadczenie Zarządu PTL w sprawie procesu prawodawczego” wydane 10 grudnia 2003 r.

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Ewa Polkowska (ur. 14 stycznia 1962) – polska prawniczka, urzędnik państwowy, w latach 2006–2016 szef Kancelarii Senatu RP, od 2016 wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.

W 2016 w 20. rocznicę powstania Towarzystwa nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się publikacja: Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, red. Maciej Kłodawski, Alicja Witorska, Mariusz Lachowski, Warszawa 2016 ISBN 978-83-7666-444-6

Janusz Bogumił Kochanowski (ur. 18 kwietnia 1940 w Częstochowie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski prawnik, były prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”, w latach 2006–2010 rzecznik praw obywatelskich.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Bohdan Zdziennicki (ur. 8 stycznia 1944 w Augustowie) – polski prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes TK w latach 2008–2010.
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.
Maciej Graniecki (ur. 21 czerwca 1951 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy, w latach 1994–2001 szef Kancelarii Sejmu, a w latach 2001–2016 szef Biura Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama