• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.
  Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.

  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) (również: ang. Polish Society of Gerontology) – ogólnopolska organizacja pozarządowa zrzeszająca gerontologów, geriatrów i inne osoby, które zawodowo lub naukowo związane są z problematyką procesów starzenia się i starości.

  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Organizacja założona w 1973 roku z inicjatywy Jerzego Piotrowskiego, jej pierwszego prezesa. Funkcje przewodniczących Zarządu Głównego pełnili w kolejnych latach również: Zofia Kuratowska, Wojciech Pędich, Andrzej Tymowski i Barbara Bień. Od 2017 roku prezesem PTG jest Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Członkowie PTG reprezentują różnorodne grupy zawodowe i społeczne m.in. z zakresu medycyny, socjologii, polityki społecznej, pielęgniarstwa, ekonomii, demografii, pracy socjalnej, psychologii.

  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne posiada oddziały w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Kielcach. Istnieją dwie sekcje Towarzystwa: Sekcja Rehabilitacji oraz Sekcja Gerontologii Doświadczalnej.

  PTG zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, organizacją zjazdów i konferencji naukowych, sympozjów i kursów szkoleniowych, konkursów naukowych oraz reprezentuje polską gerontologię w towarzystwach międzynarodowych - wszyscy członkowie organizacji są jednocześnie członkami Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologicznego i Geriatrycznego.

  Zofia Kuratowska (ur. 20 lipca 1931 w Skolimowie, zm. 8 czerwca 1999 w Pretorii) – polska lekarka, specjalista hematolog, polityk, dyplomata, senator I, II i III kadencji. Córka polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego.Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

  Od 1995 roku towarzystwo publikuje kwartalnik naukowy "Gerontologia Polska".

  Władze[ | edytuj kod]

  Zarząd Główny:

 • Przewodnicząca ZG PTG prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Honorowy Prezes prof. dr hab. med. Wojciech Pędich
 • Wiceprzewodnicząca prof. UJ dr hab. Anna Skalska
 • Wiceprzewodnicząca dr hab. Beata Bugajska
 • Sekretarz ZG PTG dr Krzysztof Sawiński
 • Skarbnik ZG PTG dr Agnieszka Neumann-Podczaska
 • Członek ZG PTG prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • Członek ZG PTG dr hab. Mariusz Wysokiński
 • Członek ZG PTG dr hab. Małgorzata Mossakowska
 • Członek ZG PTG dr Janina Kokoszka-Paszkot
 • Komisja rewizyjna:

  Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.Starość – stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 • Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Błędowski – przewodniczący
 • Członkowie: dr Łukasz Jurek, dr Małgorzata Kaczmarczyk, dr Rafał Iwański, dr Anna Szafranek
 • Oddziały i sekcje[ | edytuj kod]

  Oddziały PTG:

 • Prof. dr hab. Anna Skrzek – Oddział Dolnośląski
 • Dr med. Jerzy Foerster – Oddział Gdański
 • Dr Maria Zrałek – Oddział Katowicki
 • Dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska – Oddział Krakowski
 • Prof. dr hab. Marta Muszalik  – Oddział Kujawski
 • Dr Joanna Hoffmann-Aulich – Oddział Lubuski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski  – Oddział Lubelski
 • Dr Anna Gutowska – Oddział Łódzki
 • Dr Alicja Cicha Mikołajczyk  – Oddział Mazowiecki
 • Dr hab. med. Zyta Beata Wojszel – Oddział Podlaski
 • Dr n. biol. Dorota Talarska  – Oddział Poznański
 • Dr Marta Giezek – Oddział Szczeciński
 • Dr Dorota Kozieł – Oddział Świętokrzyski
 • Sekcje PTG:

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.Krzysztof Marczewski (ur. 1950) - polski ekonomista, specjalizujący się w polityce gospodarczej, ekonomii międzynarodowej oraz ekonometrii; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Sekcja Gerontologii Doświadczalnej
 • Sekcja Rehabilitacji
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Member Societies & Council Members Dostęp 22 stycznia 2011.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Demografia (od stgr.  demos – "lud" i γράφω grapho – "piszę") – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Gerontologia Polska – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Tomasz Grodzicki. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr med. Barbara Gryglewska.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Geriatria – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Historycznie wywodzi się z interny, jako „królowej nauk medycznych”, ale aktualnie obejmuje również inne zagadnienia związane ze schorzeniami wieku podeszłego, czerpiąc z m.in. z medycyny rodzinnej, neurologii czy psychiatrii. Geriatrii nie należy mylić z gerontologią, która jest nauką o procesach starzenia się.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.