• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne

  Przeczytaj także...
  Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 w Versoix) – polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.
  Bronisław Znatowicz (ur. 9 czerwca 1851, zm. 1917) – polski chemik, fizjograf, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej, działacz oświatowy, popularyzator nauk przyrodniczych.

  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

  Historia[]

  Powstało w 1919 roku z inicjatywy Leona Marchlewskiego, Stanisława Bądzyńskiego i przyszłego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Początkowym celem Towarzystwa było skupienie w jednym miejscu i wzajemne poznanie się chemików pracujących wcześniej w różnych zaborach i za granicą. Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu odczytów, konferencji i wydawaniu pierwszego polskiego czasopisma chemicznego – Roczników Chemii.

  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Po II wojnie światowej, w 1946 roku, Towarzystwo zostało reaktywowane i kontynuuje do dzisiaj swoją działalność. Towarzystwo liczy około 2500 członków. Posiada 20 oddziałów rozmieszczonych przede wszystkim we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce oraz kilkanaście sekcji specjalistycznych.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Medal Jana Zawidzkiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

  Działalność[]

  Towarzystwo wydaje trzy czasopisma: Polish Journal of Chemistry (od 1978 r.), Chemia Analityczna (od 1951 r.) i biuletyn Orbital (od 1991 r.), prowadzi muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, organizuje doroczne zjazdy chemików oraz kilkadziesiąt konferencji specjalistycznych rocznie. Oprócz tego, w sekcjach i oddziałach terenowych są organizowane rozmaite konkursy dla młodych chemików (m.in. olimpiady chemiczne od 1955 r.), seminaria i odczyty.

  Medal Jana Harabaszewskiego (pot. Medal Harabaszewskiego) – polskie odznaczenie przyznawane od 1990 przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia związane z dydaktyką chemii oraz za działalność popularyzatorską w dziedzinie chemii.Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyk, chemik, dwukrotna noblistka.

  Członkiem PTChem może zostać każdy (również osoby nie mieszkające w Polsce), pod warunkiem znalezienia dwóch członków wprowadzających. Władzą naczelną PTChem jest Zarząd Główny wybierany na walnym zjeździe członków. Oddziały i sekcje posiadają swoje własne zarządy wybierane na podobnych zasadach.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Leon Paweł Marchlewski (ur. 15 grudnia 1869 we Włocławku, zm. 16 stycznia 1946 w Krakowie) – polski chemik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1926–1928), senator II i III kadencji II Rzeczypospolitej, prezes krakowskiego ogniska YMCA.

  Największą imprezą organizowaną przez PTChem, jest doroczny Zjazd, który jest też największą, chemiczną, konferencją naukową w Polsce (ok. 1000 uczestników).

  W 2006 Polskie Towarzystwo Chemiczne uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

  Nagrody, medale i wyróżnienia[]

  Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody i wyróżnienia:

 • prezesura honorowa (dotąd nikomu jeszcze nie przyznana)
 • członkostwo honorowe (przyznawane od 1924)
 • medale:
 • Jędrzeja Śniadeckiego – najwyższe wyróżnienie za wybitne dokonania naukowe przyznawane wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznane w 1965)
 • Marii Skłodowskiej-Curie – dla naukowców-chemików działających za granicą (przyznany po raz pierwszy w 1996)
 • Wiktora Kemuli – przyznawany wspólnie z Komitetem Chemii Analitycznej PAN wybitne dokonania w zakresie chemii analitycznej (przyznany po raz pierwszy w 1998)
 • Stanisława Kostaneckiego – za dokonania w zakresie chemii organicznej; przyznawany wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznany w 1978)
 • Jana Zawidzkiego – za dokonania w zakresie chemii fizycznej i nieorganicznej; przyznawany wyłącznie członkom PTChem (po raz pierwszy przyznany w 1979)
 • Ignacego Mościckiego – za dokonania w zakresie technologii chemicznej i chemii przemysłowej (przyznany po raz pierwszy w 2000)
 • Jana Harabaszewskiego – za dokonania dydaktyczne i popularyzatorskie (przyznany po raz pierwszy w 1990)
 • Medal Okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tzw. odznaka PTChem) – dla osób zasłużonych dla PTChem
 • nagrody:
 • Sigma-Aldrich/PTChem – przyznawane za najlepszą pracę doktorską z dziedziny chemii organicznej
 • Nagroda im. Janikowej
 • Nagroda im. Kemuli – dla młodych naukowców za osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej
 • Nagroda im. Zamojskiego
 • Nagroda im. Znatowicza
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa PTChem
 • Medal Ignacego Mościckiego - medal przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej.Stanisław Ludwik Filip Bądzyński (ur. 30 kwietnia 1862 w Czekanowie, zm. 9 lutego 1929 w Warszawie) – polski chemik i fizjolog. Jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
  Medal Marii Skłodowskiej-Curie – medal przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) chemikom pracującym na stałe poza granicami Polski, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za zasługi dla PTChem.
  Technologia chemiczna – dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się – wraz z inżynierią chemiczną i procesową – metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty; odgrywa ważną rolę np. w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów (z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska), opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów.
  Medal Wiktora Kemuli – medal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym.
  Medal Stanisława Kostaneckiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii organicznej.
  Medal Jędrzeja Śniadeckiego (pot. Medal Śniadeckiego) – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Jest to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa za osiągnięcia naukowe. Na brązowym medalu w kształcie zaokrąglonego kwadratu wybita jest podobizna Jędrzeja Śniadeckiego, rok jego urodzin i śmierci. Na rewersie znajduje się napis Polskie Towarzystwo Chemiczne i nazwisko osoby której medal ten przyznano. Oprócz medalu wręczany jest dyplom.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.