• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  Przeczytaj także...
  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.Ład korporacyjny lub władztwo korporacyjne lub kolektywne władanie lub nadzór właścicielski (ang. corporate governance) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach.
  Przychód ze sprzedaży – w rachunkowości to przychód rozumiany jako wartość sprzedaży wyliczoną jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów jak i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, związana z elektroenergetyką w Polsce, właściciel sieci najwyższych napięć (NN) w Polsce.

  Historia[ | edytuj kod]

  Spółka została zawiązana 2 sierpnia 1990 i zarejestrowana w dniu 28 września 1990.

  Właściciel spółki jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, który posiada zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia.

  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.

  Z dniem 1 lipca 2004 powstała spółka PSE-Operator S.A. dzierżawiąca majątek sieciowy od spółki PSE S.A., przez co nastąpiło oddzielenie krajowego obrotu energią elektryczną od działalności przesyłowej. W styczniu 2013 roku spółka PSE-Operator S.A. zmieniła nazwę na PSE S.A.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Europa Wschodnia to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej, graniczący z Azją. Region ten jest różnie definiowany.

  Ogólne przychody przedsiębiorstwa w roku 2012 wyniosły blisko 7100 mln złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 6800 mln złotych.

  Spółka PSE SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ulicy Warszawskiej 165, prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podział i organizacja[ | edytuj kod]

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to spółka-matka Grupy Kapitałowej PSE (GK PSE), jednej z największych grup w Polsce. PSE S.A. jest ważnym podmiotem w zakresie przesyłu energii elektrycznej w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany.

  Zakres relacji pomiędzy PSE S.A., a innymi spółkami Grupy Kapitałowej, określa umowa holdingowa dotycząca zasad ładu korporacyjnego.

  W skład Grupy Kapitałowej PSE S.A. wchodzą:

  Spółki zależne[ | edytuj kod]

 • PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • PSE Inwestycje S.A.
 • LitPol Link Sp. z o.o. (działalność zawieszona)
 • Spółki współzależne[ | edytuj kod]

 • JAO S.A. – Joint Allocation Office
 • TSCNET Services GmbH – Transmission System Operator Security Cooperation (TSC)
 • Zakres działalności[ | edytuj kod]

  Działalność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje:

  Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.Konstancin-Jeziorna – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, położone w aglomeracji warszawskiej ok. 20 km na południe od centrum Warszawy; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna.
 • działalność podstawowa:
 • przesył energii elektrycznej
 • eksploatacja sieci przesyłowej
 • krajowy i zagraniczny obrót energią elektryczną
 • działalność pozostała:
 • usługi wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej PSE
 • dzierżawa IT (systemów informatycznych)
 • wynajem powierzchni biurowych.
 • Działalność PSE S.A. wspierana jest przez spółki zależne w zakresie:

  Sieć najwyższych napięć (NN) – sieć elektroenergetyczna przesyłowa, w której napięcie elektryczne jest równe lub większe niż 200 kV. Linie o napięciu 110 kV to linie należące do sieci wysokiego napięcia (WN). W Polsce zbudowano również sieć przesyłającą prąd o napięciu 750 kV z Ukrainy (obecnie nie eksploatowana). Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną konstruuje się linie przesyłowe NN o napięciu nawet 1100 kV. Takie instalacje obecne już są m.in. w Japonii.Jednoosobowa spółka skarbu państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.
 • analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych przez PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Krajowy System Elektroenergetyczny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.966 sek.