Polski Fundusz Rozwoju

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – polska spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa.

Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Paweł Borys (ur. 21 lutego 1977 w Jeleniej Górze) – polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Pracował w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przewodniczący rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

PFR został utworzony w kwietniu 2016 na bazie istniejących od czerwca 2013 Polskich Inwestycji Rozwojowych w ramach realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pierwszym prezesem zarządu jest Paweł Borys.

Siedziba PFR mieści się w biurowcu Cedet przy ul. Kruczej 50 w Warszawie.

Opis[ | edytuj kod]

Instytucje rozwoju działają w większości krajów na świecie. W Unii Europejskiej najczęściej są to banki rozwoju, takie jak niemiecka Grupa KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), francuska Grupa CDC (Caisse des Dépôts et Consignation), włoska Grupa CDP(ang.) (Cassa Depositi e Prestiti), czy węgierska Grupa MFB(węg.) (Magyar Fejlesztési Bank). W Polsce jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, który podobnie jak PFR jest jedną z kluczowych instytucji rozwojowych.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Polski Fundusz Rozwoju prowadzi programy sprzyjające zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności Grupy PFR są: inwestycje, ubezpieczenia, doradztwo i promocja, wsparcie przedsiębiorczości oraz eksportu.

Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyny bank państwowy, z siedzibą w Warszawie. Powstał w roku 1924 z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Inicjatywa utworzenia tego banku należała do Władysława Grabskiego.

PFR współpracuje z innymi instytucjami rozwoju – Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 4 lipca 2019 Sejm uchwalił ustawę o systemie instytucji rozwoju, która zakłada stworzenia zintegrowanego systemu instytucji rozwoju nazwanego Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju, działającego na podstawie spójnej strategii zgodnej z polityką gospodarczą Rady Ministrów. Regulacje dotyczące funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju zostały zawarte w rozdziale 3 w art. 11–21 ustawy. Ustawa uchyliła też ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Weszła w życie 5 września 2019.

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), w latach 2003–2017 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) – agencja rządowa z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Polski Fundusz Rozwoju prowadzi ewidencję i system rozliczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz stworzył – poprzez spółkę zależną PFR Portal PPKdedykowany portal internetowy z informacjami na temat PPK.

9 października 2018 zawarto umowę przez Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) z funduszem inwestycyjnym Mid Europa Partners, a w sprawie zakupu 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA (PKL) przez Polski Fundusz Rozwoju od funduszu Mid Europa Partners. 18 listopada 2018 zgodę na transakcję przejęcia Polskich Kolei Linowych od funduszu Mid Europa Partners wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).

W czasie pandemii COVID-19 PFR wdrażał Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Wzrost gospodarczy – zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim – mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem wzrostu jest nasza praca. Ale jeśli w tym samym czasie, gdy wzrosły nasze zarobki, o tyle samo podniosły się ceny towarów, które kupujemy, mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostem nominalnym. Nie możemy bowiem kupić więcej niż poprzednio. Dlatego cieszyć się można tylko z wzrostu realnego, czyli po uwzględnieniu inflacji. Wzrost gospodarczy odnosi się tylko do zmian ilościowych, przy założeniu, że podstawowe wielkości makroekonomiczne charakteryzują się długofalowym trendem.
Samofinansowanie – finansowanie działalności bieżącej, jak i rozwoju przedsiębiorstwa (wydatków inwestycyjnych) ze środków własnych uzyskiwanych w toku jego funkcjonowania, czyli z zysku i odpisów amortyzacyjnych i bez zaciągania kredytów.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka akcyjna Skarbu Państwa istniejąca od 1991 roku wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw. Przejęła majątek Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.
Centralny Dom Towarowy (CDT), Centralny Dom Dziecka, Dom Towarowy Smyk, od 2018 budynek biurowy Cedet – budynek domu towarowego znajdujący się w Warszawie, pierwotnie pod adresem ul. Bracka 15/19, obecnie przy ul. Kruczej 50.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 451).

Reklama