• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Poczta, Telegraf i Telefon  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.

  Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT) – polskie przedsiębiorstwo państwowe utworzone w 1928. W 1987 roku przekształcone w państwową jednostkę organizacyjną. Działało do roku 1991. Jego zadaniem była eksploatacja wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych.

  Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (inaczej PIT) - instytut naukowo-badawczy, założony w 1934 roku przez profesora Janusza Groszkowskiego, który był jego dyrektorem do 1951 roku, z przerwą spowodowaną II wojną światową.Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie, zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.

  Spis treści

 • 1 Geneza utworzenia
 • 2 Utworzenie
 • 3 Zasady działalności
 • 4 Organizacja
 • 5 Likwidacja
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Geneza utworzenia[]

  Eugeniusz Kwiatkowski

  W marcu 1927 r. z inicjatywy Ministra Przemysłu i Handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego wydano rozporządzenie o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Pozwalało ono na tworzenie przedsiębiorstw państwowych posiadających osobowość prawną oraz przekształcanie w tym kierunku przedsiębiorstw już istniejących. Powodowało to wydzielenie ich ze struktur administracji państwowej i przystosowanie do działalności w warunkach handlowych. Ewentualne przekształcenie poczty i telegrafu w przedsiębiorstwo handlowe stwarzało przed rozwojem tej gałęzi gospodarki nowe możliwości. Dla polskich władz najlepszym tego przykładem były przeprowadzone reformy poczty francuskiej (od 1923 r.) i niemieckiej (od 1924 r.). Nowe rozwiązania, jakie tam zastosowano, takie jak: zyskanie samodzielności finansowej, określenie odpowiedzialności za przedsiębiorstwo, ograniczenie interwencji parlamentu w sprawy poczty, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i motywacji dla personelu oraz swoboda i szybkość decyzji, podejmowanych przez kierownictwo w warunkach zmiennej koniunktury, pozwoliły na szybki rozwój sieci pocztowej i wzrost dochodów przedsiębiorstw pocztowych w tych krajach. Działalność w warunkach handlowych wymusiły także wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd usług pocztowo-telekomunikacyjnych. Pomysł komercjalizacji przedsiębiorstw w Polsce sprawdził się na przykładzie Polskich Kolei Państwowych. To największe przedwojenne przedsiębiorstwo w kraju na zasadach handlowych funkcjonowało już od 1926 r. Racjonalizacja administracji i eksploatacji przedsiębiorstwa przyniosły spodziewane efekty, co spowodowało przyspieszenie prac nad zreformowaniem poczty.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Ignacy August Boerner (ur. 11 sierpnia 1875 w Zduńskiej Woli, zm. 12 kwietnia 1933 w Warszawie) – inżynier mechanik, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, członek PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister poczt i telegrafów w kilku rządach II RP.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
  Telekomunikacja Polska (TP, również TP S.A. dla odróżnienia od dawnego skrótu Telewizji Polskiej) – operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce. Jeden z największych w Polsce dostawców Internetu. Właściciel PTK Centertel Sp. z o.o., operatora telefonii komórkowej Orange, z którą planuje połączyć się przez przejęcie.
  Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.
  Ministerstwo Łączności – resort zajmujący się sprawami telekomunikacyjnymi w Polsce (telefonia, poczta, telegraf). Zlikwidowane w 2001, jego kompetencje przejęło Ministerstwo Infrastruktury.
  Ministerstwo Poczt i Telegrafów (MPiT) swoim zakresem obejmowało sprawy poczty, telegrafu i telefonu. W latach II Rzeczypospolitej funkcjonowało w latach 1919-1924 oraz od roku 1927 do zaprzestania działalności we wrześniu 1939 r. W roku 1944 powołano przez PKWN nowe ministerstwo pod nazwą Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu lecz tegoż samego roku powrócono do przedwojennej nazwy Ministerstwo Poczt i Telegrafów, które 11 marca 1955 r. decyzją Bieruta przekształcono w Ministerstwo Łączności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.