• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Koalicja Social Watch

  Przeczytaj także...
  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – założony w 1989 niezależny pozarządowy ośrodek analityczno-badawczy działający na zasadzie Think tank. Przedmiotem zainteresowania instytutu są sprawy gospodarcze oraz polityka państwa.Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:

  Social Watch – międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych z siedzibą w Montevideo w Urugwaju, zrzeszająca członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Powstała w 1995 roku w celu szeroko pojętego rozwoju społecznego. Social Watch utworzono jako „miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami społecznymi i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć”, a także w celu wpływania na ONZ, by wypełniała ona swoje zobowiązania.

  Gender mainstreaming – strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polega na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.LGBT (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne).

  Publikowany co roku międzynarodowy raport Social Watch – gdzie w każdej edycji sprawozdania wybierany jest do analizy inny temat – poświęcony jest problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pierwszy raport Social Watch wydany został w 1996 roku.

  Polska Koalicja Social Watch[ | edytuj kod]

  Polska Koalicja Social Watch powołana została do życia w lipcu 2008 roku. Jej celem jest monitorowanie wdrażania przez rząd polski międzynarodowych zobowiązań dotyczących rozwoju społecznego i równości płci. Funkcjonowanie Koalicji koordynowane jest przez Karat.

  Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, skrót MDG), to osiem celów, które 189 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ.Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego, BCI (skrótowiec od ang. Basic Capabilities Index) – wskaźnik opracowany przez federację Social Watch w celu zdefiniowania biedy bez opierania się na danych dotyczących dochodów. Najpowszechniej używane wskaźniki ubóstwa to granica skrajnego ubóstwa (określona przez Bank Światowy na 1 lub 2 dolary dziennie) lub ranking stworzony w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego, wyliczanego na podstawie danych dotyczących zdrowia i edukacji. BCI jest na tym tle stosunkowo łatwy do obliczenia i zastosowania również na poziomie miast i regionów, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych badań dochodów gospodarstw domowych. Brak kryteriów dochodowych w konstrukcji uproszczonego wskaźnika rozwoju społecznego bardziej zbliża go do definicji biedy jako niemożności korzystania z praw człowieka.

  Organizacje pozarządowe oraz instytucje naukowe[ | edytuj kod]

  W skład Polskiej Koalicji Social Watch wchodzą organizacje pozarządowe oraz instytucje naukowe, które koordynowane są przez Koalicję Karat:

  Raporty organizacji[ | edytuj kod]

  W corocznie publikowanych raportach Polskiej Koalicji SW poruszane są zastrzeżenia w sprawie rządowego projektu ustawy o równym traktowaniu, nieskuteczności sądownictwa, a także warunków panujących w więzieniach. Sprawozdania Koalicji odnoszą się także do sytuacji osób narażonych na dyskryminację w Polsce – kobiety, mniejszości seksualne, mniejszości narodowe, uchodźcy, emeryci, niepełnosprawni i dzieci jako ofiary przemocy. Oprócz tych problemów, raporty zawierają sporadycznie podejmowane w debacie publicznej tematy, takie jak prawa człowieka w przedsięwzięciach produkcyjno-handlowych oraz efektywność współpracy rozwojowej w Polsce w kontekście działań zmierzających do zwiększenia praw człowieka.

  Powszechna deklaracja praw człowieka – zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium".Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

  Z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 2008 roku Polska Koalicja Social Watch opracowała swój pierwszy „Polski Raport Social Watch 2008. Czas na prawa”, który był zbiorową publikacją kilkunastu analiz przygotowanych przez ekspertów organizacji pozarządowych monitorujących różne aspekty przestrzegania praw człowieka.

  Uchodźca – (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego‎
 • gender mainstreaming
 • Milenijne Cele Rozwoju
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Social Watch. [dostęp 2015-05-14].
  2. Sprawozdanie merytoryczne 2008. interwencjaprawna.pl. [dostęp 2015-05-31].
  3. socialwatch.pdf. [dostęp 2015-05-31].
  4. Magdalena Pocheć: Social Watch na świecie: lokalne problemy w kontekście globalnym.. pomocnik-ngo.kph.org.pl. [dostęp 2015-05-31].
  5. Social Watch: Promowanie odpowiedzialności. W: Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2008: Czas na prawa. Warszawa: Koalicja KARAT, grudzień 2008, s. 7. ISBN 83-919601-6-1. [dostęp 31 maja 2015].
  6. Najnowszy raport Social Watch 2010. interwencjaprawna.pl, 17 lutego 2011. [dostęp 2015-05-31].
  7. Magdalena Pocheć: Wstęp. W: M. Pocheć, E. Charkiewicz, K. Szymielewicz, J. Kęcik, W. Klaus, B. Jaśko, A. Osinska, J. Białas, G. Czarnecki, A. Jagusiak: Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2009: Rozwój społeczny. Warszawa: Koalicja KARAT, luty 2010, s. 7. [dostęp 31 maja 2015].
  8. Agnieszka Popławska: Raport Polskiej Koalicji Social Watch na temat realizacji praw człowieka w Polsce. ngo.pl, 23 lutego 2009. [dostęp 2015-05-30].
  9. Raporty. karat.org. [dostęp 2015-05-31].
  10. Ryszard Szarfenberg: Wprowadzenie. W: Ryszard Szarfenberg: Polski raport Social Watch 2010: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2011, s. 7. ISBN 978-83-930480-5-2. [dostęp 31 maja 2015].
  Urugwaj (Uruguay, Wschodnia Republika Urugwaju – República Oriental del Uruguay) – państwo w Ameryce Południowej, nad Atlantykiem, graniczące z Argentyną od zachodu i Brazylią od północy. Stolicą państwa jest Montevideo, port atlantycki u ujścia La Platy. Po drugiej stronie tego estuarium leży stolica Argentyny – Buenos Aires. Dawniej Urugwaj stanowił część Wicekrólestwa La Platy i nosił nazwę Banda Oriental (Brzeg Wschodni).Koalicja KARAT (KARAT Coalition) - regionalna sieć kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz sprawiedliwości społecznej i równości między płciami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Zajmuje się m.in. lobbingiem, organizacją szkoleń, tworzeniem raportów dotyczących warunków pracy w zawodach i sektorach sfeminizowanych (szwaczki, kasjerki), badaniem wpływu reform społecznych i gospodarczych na relacje między płciami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozwój społeczny – ukierunkowany proces społeczny, w wyniku, którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych.
  Dyskryminacja (łac. discriminatio - rozróżnianie) – forma marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę.
  Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
  Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) – polska organizacja pozarządowa zajmująca się tematyką współpracy rozwojowej i edukacją globalną. Powstała w 2008 r., siedziba mieści się w Warszawie.
  Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.
  Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) – polska organizacja typu non-profit, zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci, powstała w 1991 roku. Założona przez Alinę Margolis-Edelman.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.