• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Akademia Nauk  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Marian Brzeziński (ur. 13 kwietnia 1947 w Pelplinie) – polski psycholog, prof. dr hab. nauk humanistycznych specjalizujący się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.
  PAN jako korporacja uczonych[]

  PAN skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich i zagranicznych uczonych. Członkowie krajowi dzielą się na członków rzeczywistych oraz członków korespondentów. Łączna liczba członków krajowych jest ograniczona do 350 osób.

  Członkostwo w korporacji jest dożywotnie. Prawo zgłaszania kandydatów na członków korespondentów mają członkowie rzeczywiści oraz rady naukowe uczelni i instytutów PAN. Członkowie rzeczywiści są, w miarę zwalniania miejsc, wybierani spośród członków korespondentów przez wszystkich członków rzeczywistych.

  Józef Antoni Dubiński (ur. 5 grudnia 1945) − polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w geofizyce i geomechanice górniczej oraz ochronie terenów górniczych.Leszek Jan Kaczmarek (ur. 31 maja 1957 w Warszawie) – biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Członkowie krajowi tworzą Zgromadzenie Ogólne Akademii stanowiące jej najważniejszy organ kolegialny. Członkowie, którzy ukończyli 70 rok życia otrzymują status członka-seniora i tracą bierne prawo wyborcze. Przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia wymagane quorum ustalane jest na podstawie liczby członków którzy nie przekroczyli 75 roku życia.

  Witold Rużyłło (ur. 3 marca 1939) – polski lekarz, kardiolog, profesor nauk medycznych, pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Wydziały PAN[]

  Uczeni realizują swoją działalność w PAN poprzez strukturę wydziałową. Zgodnie ze Statutem Akademii funkcjonują następujące Wydziały:

 • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
 • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
 • Wydział IV Nauk Technicznych
 • Wydział V Nauk Medycznych
 • Członkowie Akademii deklarują przynależność do wydziału z chwilą przyjęcia w poczet członków (deklaracja może być również wymagana w przypadku zmiany struktury organizacyjnej wydziałów). Przynależność członka Akademii do danego wydziału może być zmieniona na jego wniosek, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Andrzej Bogusław Legocki (ur. 21 października 1939 w Rychwale) – polski naukowiec, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, w latach 2003–2006 prezes Polskiej Akademii Nauk; kolekcjoner sztuki.

  Pracą wydziału kieruje dziekan powoływany przez Prezesa PAN. Wydział może być podzielony na sekcje. W ramach wydziału mogą być tworzone także pomocnicze komisje lub zespoły doradcze. Organem kolegialnym wydziału jest zebranie plenarne.

  W ramach wydziałów funkcjonują również jako ciała kolegialne rady kuratorów. Ich zadaniem jest nadzór nad działalnością instytutów i jednostek naukowych PAN, przeprowadza ich okresową ocenę, podejmuje działania dotyczące reorganizacji struktur jednostek naukowych oraz przeprowadza konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek naukowych.

  Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.Włodzimierz Trzebiatowski (ur. 25 lutego 1906 w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 13 listopada 1982) – polski chemik, profesor uniwersytetów we Lwowie, a następnie Wrocławiu, autor szeregu prac monograficznych oraz podręczników, w tym obszernego, wielokrotnie wznawianego i uzupełnianego podręcznika akademickiego do chemii nieorganicznej, zwanego potocznie Chemią Trzebiatowskiego.

  W ramach wydziałów funkcjonują komitety naukowe. Komitety są samorządną reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. Organami kierującymi pracami komitetu są przewodniczący komitetu oraz prezydium komitetu. Komitety tworzy i o zasadności ich funkcjonowania decyduje Zgromadzenie Ogólne PAN. Podstawą do utworzenia komitetu naukowego jest odpowiedni stopień rozwoju dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych oraz potrzeba reprezentacji i integracji środowiska naukowego. Oceny pracy komitetów dokonuje rada kuratorów danego wydziału.

  Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.Jakub Fichna – polski farmaceuta i biochemik, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalizuje się w chemii biomolekularnej i gastroenterologii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Oddziały regionalne PAN[]

  W ramach Akademii funkcjonują oddziały regionalne:

 • Oddział PAN w Gdańsku
 • Oddział PAN w Katowicach
 • Oddział PAN w Krakowie
 • Oddział PAN w Lublinie
 • Oddział PAN w Łodzi
 • Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku
 • Oddział PAN w Poznaniu
 • Oddział PAN we Wrocławiu
 • Oddziały realizują zadania Akademii w określonych regionach kraju. W razie potrzeby Zgromadzenie Ogólne może podjąć decyzję o utworzeniu nowych oddziałów. W skład danego Oddziału regionalnego wchodzą przede wszystkim członkowie Akademii mający miejsce zamieszkania w danym regionie. Pracami Oddziału kierują Prezes oddziału oraz Prezydium.

  Aleksander Gieysztor ps. „Borodzicz”, „Lissowski”, „Olicki”, „Walda” (ur. 17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk mediewista. Kawaler Orderu Orła Białego.Centrum Badań Historycznych w Berlinie (niem. Zentrum für Historische Forschung Berlin) – pierwsza placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk za granicą. Działa od 11 października 2006. Mieści się przy Majakowskiring 47 w dzielnicy Pankow, w dawnym w osiedlu rządowym NRD. Centrum zajmuje się badaniem historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim, z naciskiem na historię w jej powiązaniu z innymi naukami humanistycznymi.

  Akademia Młodych Uczonych[]

  Zgodnie z art. 38 ustawy o PAN z 2010 roku, przy PAN działa Akademia Młodych Uczonych, której celem jest promowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkami tego gremium mogą być naukowcy ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 38 roku życia, a łączna ich liczba nie może przekraczać 35 osób. Członków AMU wybiera zgromadzenie ogólne spośród „wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi młodych przedstawicieli nauki polskiej”. Kadencja członka AMU trwa 5 lat i jest jednorazowa. Członkowie AMU przedstawiają PAN opinie na temat nauki.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Janusz Limon (ur. 8 listopada 1946 w Nowym Stawie) – polski lekarz, profesor nauk medycznych. Brat profesora Jerzego Limona.

  Pracami AMU kieruje przewodniczący oraz zarząd. Pierwszym przewodniczącym AMU został w roku 2012 dr hab. Bartosz Karaszewski. W kadencji 2014-2016 funkcję przewodniczącego pełni dr hab. Jakub Fichna.

  Jednostki naukowe PAN[]

  Podstawową jednostką PAN jest instytut naukowy. W nazwie instytutu zawsze występuje skrót „PAN”. Oprócz instytutów w strukturach Akademii funkcjonują pomocnicze jednostki naukowe, takie jak archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zagraniczne stacje naukowe. Jednostki naukowe Akademii tworzone są, reorganizowane lub likwidowane przez Prezydium PAN na wniosek Prezesa Akademii.

  Jerzy Duszyński (ur. 6 marca 1949 w Warszawie) – polski biochemik, profesor nauk biologicznych, w latach 2008–2009 wiceminister nauki, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 prezes PAN.Romuald Zabielski (ur. 1960 w Warszawie) – polski naukowiec specjalizujący się w weterynarii, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Instytuty naukowe PAN[]

  Do zadań instytutów naukowych PAN należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań. Instytut naukowy może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki, może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez pracowników uczelni i innych jednostek naukowych, może też prowadzić studia doktoranckie i podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia. Nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Akademii sprawuje Prezes Rady Ministrów. Większość instytutów PAN ma prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

  Mirosław Jan Mossakowski (ur. 23 września 1929 w Berezie Kartuskiej, zm. 26 grudnia 2001) – polski lekarz neurolog i neuropatolog, prezes Polskiej Akademii Nauk (1999–2001), autor ponad 200 prac naukowych, autor i współautor wielu monografii i podręczników, I sekretarz Komisji Zakładowej PZPR przy PAN.Roman Słowiński (ur. 16 marca 1952 w Poznaniu) – profesor, doktor habilitowany, inżynier automatyki i robotyka oraz informatyki, specjalność badania operacyjne, komputerowe wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja, w 2005 uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za „opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych”.

  W 2011 r. instytuty zatrudniały 6806 pracowników, z czego 4830 na stanowiskach naukowych. W roku akademickim 2011/12 instytuty naukowe PAN kształciły 5,3% wszystkich doktorantów w Polsce (ok. 2100 osób).

  W 2011 r. 80% nakładów na badania instytutów naukowych PAN dotyczyło badań podstawowych, 8,7% – badań stosowanych, 11,3% przeznaczono na prace rozwojowe.

   Osobna strona: Kategoria:Instytuty Polskiej Akademii Nauk.

  Stacje naukowe PAN za granicą[]

  Jednostki naukowe PAN zlokalizowane poza terytorium Polski:

  Tadeusz Marian Kotarbiński (ur. 31 marca 1886 w Warszawie, zm. 3 października 1981 w Aninie) – polski filozof, logik i etyk, twórca etyki niezależnej, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, nauczyciel i pedagog, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1929–1951), prezes (1946–1966) i członek honorowy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego, przewodniczący Towarzystwa Kultury Moralnej (1946), przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (1927–1975), członek Polskiej Akademii Umiejętności (1946–1951), członek rzeczywisty (1953) i prezes (1957–1962) Polskiej Akademii Nauk, członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (1956), przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1957–1968), wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1958–1968), przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Filozoficznego (1960–1963).Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.
 • Biuro Promocji Nauki PolSCA (Polish Science Contact Agency PolSCA) – Bruksela
 • Centrum Badań Historycznych w Berlinie (Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin)
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie (Польська академія наук – Науковий центр у Києві)
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie (Польская академия наук – Научный центр в Москве)
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (Centre scientifique de l'Académie polonaise des sciences à Paris)
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie (Accademia Polacca delle Scienze – Biblioteca e Centro di Studi a Roma)
 • Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu (Polnische Akademie der Wissenschaften – Wissenschaftliches Zentrum in Wien)
 • Michał Kleiber (ur. 23 stycznia 1946 w Warszawie) – polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Mąż lekkoatletki, płotkarki Teresy Sukniewicz-Kleiber.Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, o strukturze akademickiej z dwustopniowym członkostwem na podstawie wyboru.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Karol Kostrzewski (ur. 2 grudnia 1915 w Krakowie, zm. 27 maja 2005) – polski lekarz epidemiolog, bezpartyjny polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji, członek PAN.
  Elżbieta Zofia Frąckowiak (ur. 1950 w Kiszewach) – polska naukowiec, profesor nauk chemicznych, specjalizująca się w chemicznych źródłach prądu i elektrochemii.
  Leszek Stanisław Kuźnicki (ur. 14 września 1928 w Łodzi) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty PAN (od roku 1989), członek korespondent (od roku 1976); z-ca sekretarza Wydz. II – Nauk Biologicznych (1973–1977), członek Prezydium PAN (1984–1998); wiceprezes, sekretarz naukowy PAN (1990–1992), prezes PAN (1993–1998), doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.
  Jan Bohdan Dembowski (ur. 26 grudnia 1889 w Petersburgu, zm. 22 września 1963 w Warszawie) – polski biolog, prezes PAN, marszałek Sejmu PRL.
  Tomasz Trojanowski (ur. 2 stycznia 1947 w Lublinie) – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.