• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Polski Produkt Przyszłości – coroczny konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Ma za zadanie promować innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Rozwoju – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

  Ministerstwo Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny.Bożena Lublińska-Kasprzak (ur. 18 kwietnia 1966 w Mielcu) – polski urzędnik państwowy, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  PARP działa na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP, która określa zakres zadań, organy nadzoru, zasady tworzenia rocznych planów działania oraz sprawozdawczości z ich realizacji. Prezesa PARP powołuje premier na wniosek ministra rozwoju.

  Jednym z przejawów działalności agencji jest coroczny konkurs „Polski Produkt Przyszłości”, mający promować nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

  Centralny organ administracji w Polsce – organ administracji, którego zakres działania obejmuje obszar całego państwa. Centralne organy administracji podporządkowane są naczelnym organom administracji. Organy centralne działają w formie indywidualnych decyzji, mogą wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym. Mają charakter apolityczny.Fundusz - zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja rozporządzająca tymi środkami.

  Struktura Organizacyjna[]

  Organami PARP są prezes oraz zarząd. PARP składa się z 23 komórek organizacyjnych:

 • departamentów, które realizują merytoryczne zadania agencji, wyróżnia się 15 różnych departamentów
 • biur, które zajmują się realizacją zadań w obszarze obsługi PARP, funkcjonuje 8 biur, które wykonują wskazane zadania
 • Prezesi[]

 • 2005-2006 – Mirosław Marek
 • 2006-2009 – Danuta Jabłońska
 • 2009-2016 – Bożena Lublińska-Kasprzak
 • od 2016 - Patrycja Klarecka
 • Działania[]

  Do działań PARP należą

 • działalność badawczo-analityczna
 • działalność publikacyjna
 • wdrażanie programów rozwoju gospodarki
 • działalność doradczo-szkoleniowa
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa PARP
 • O konkursie "Polski Produkt Przyszłości" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.