• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Opolska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Krzysztof Kazimierz Malik (ur. 6 października 1964 r. w Kędzierzynie-Koźlu) - polski ekonomista - profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Bytomiu.Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

  Politechnika Opolska – jedna z dziewiętnastu państwowych uczelni technicznych w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 11 tysięcy studentów.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Kształci studentów na dwudziestu czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Politechnika Opolska jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków technicznych. W jej ramach znajduje się 6 wydziałów oraz Biblioteka Główna i Studium Języków Obcych. Aktualnie zatrudnionych jest 505 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 29 na stanowisku profesora zwyczajnego, 107 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 243 na stanowisku adiunkci, 51 na stanowisku asystenta, 27 na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem doktora, 23 na stanowisku starszego wykładowcy i 25 zatrudnionych jako: wykładowcy, lektorzy, instruktorzy i kustoszowie dyplomowani. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 55 profesorów, 79 doktorów habilitowanych i 286 doktorów. Politechnika ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową. Według stanu na 2010 rok na uczelni studiuje łącznie 11 148 studentów, w tym 7379 na studiach dziennych, 3376 na studiach zaocznych, 113 doktorantów oraz 280 słuchaczy studiów podyplomowych.

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

  Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 17. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2239. pośród wszystkich typów uczelni.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Władze uczelni
 • 2.1 Władze rektorskie
 • 2.2 Władze administracyjne
 • 3 Poczet rektorów
 • 4 Administracja
 • 5 Struktura
 • 5.1 Jednostki ogólnouczelniane
 • 5.2 Wydziały
 • 6 Kierunki kształcenia
 • 7 Posiadane uprawnienia
 • 8 Doktorzy honoris causa Politechniki Opolskiej
 • 9 Kampus
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • 12 Bibliografia
 • Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).Wyższa Szkoła Inżynierska (WSI) – uczelnie techniczne w Polsce, utworzone w większości w czasach PRL, przekształcone kolejno w politechniki.

  Historia[]

  Początki uczelni technicznej w Opolu związane są z działalnością Politechniki Śląskiej na Śląsku Opolskim, która w 1959 roku utworzyła w Opolu swój Punkt Konsultacyjny.

  1 czerwca 1966 roku staraniem ówczesnych władz wojewódzkich oraz środowiska akademickiego Opola został on przekształcony w samodzielną Wyższą Szkołę Inżynierską (WSI).

  Początkowo uczelnia składała się z trzech wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego i Ogólnotechnicznego (od 1967 roku pod nazwą: Budownictwa Lądowego).
  W 1975 roku w wyniku reorganizacji uczelni przekształcono je w instytuty: Budowy Maszyn, Elektrotechniki, Inżynierii Lądowej oraz powołano do życia Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
  Po burzliwych i przełomowych wydarzeniach z lat 1989-1990 i demokratyzacji państwa, a co za tym idzie ponownej autonomizacji uczelni wyższych przekształcono dotychczasowe instytuty ponownie w wydziały (Mechaniczny, Elektrotechniki i Automatyki, Budownictwa). W 1993 roku dotychczasowe Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych zastąpił Instytut Zarządzania. W 1995 roku utworzono na uczelni Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji.

  Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (WEAiI PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 1966 roku jako jeden z pierwszych trzech wydziałów Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) w Opolu, przekształconej w 1996 roku w politechnikę. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  1 września 1996 roku uczelnia przyjęła nazwę "Politechnika Opolska". W ciągu kolejnej dekady powołano dwa nowe wydziały z przekształcenia dotychczas istniejących instytutów: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.
  Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej (WB PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w obecnej formie w 1991 roku po przekształceniu Instytutu Inżynierii Lądowej (poprzednio Wydział Budownictwa Lądowego). Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
  Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 1998 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w samodzielny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.