• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polisa

  Przeczytaj także...
  Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.
  Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

  Polisa – dokument w którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 KC).

  Polisa powinna zawierać elementy istotne dla umowy ubezpieczenia, takie jak:

 • dane / oznaczenie ubezpieczyciela,
 • dane ubezpieczającego,
 • oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia,
 • oznaczenie ubezpieczonych ryzyk (niebezpieczeństw),
 • określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia (początek i koniec okresu ochrony),
 • sumę ubezpieczenia,
 • miejsce i datę wystawienia polisy,
 • podpis ubezpieczyciela.
 • Brak polisy nie oznacza automatycznie braku lub nieważność umowy ubezpieczenia. Oznacza jedynie, że ciężar udowodnienia istnienia ważnej umowy między stronami, spoczywa na osobie, która dochodzi świadczenia (art. 6 KC.).

  Świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania zadośćczyniące godnemu ochrony interesowi wierzyciela.Suma ubezpieczenia – wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mienia. Zobacz też suma gwarancyjna.

  Zobacz też[]

 • Ubezpieczenie (umowa)
 • Przypisy

  1. Polisa. W: Encyklopedia ubezpieczeń [on-line]. Rzecznik Ubezpieczonych. [dostęp 2014-07-04].
  2. E. Kowalewski: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Toruń: Oficyna Wydawnicza Branta, 2002, s 193. ISBN 8389073226.

  Bibliografia[]

 • E. Kowalewski: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Toruń: Oficyna Wydawnicza Branta, 2002. ISBN 8389073226.
 • Rzecznik Ubezpieczonych (RU) – polski urząd państwowy, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.Umowa ubezpieczenia – uregulowana w kodeksie cywilnym umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.