• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polimeryzacja Zieglera-Natty

  Przeczytaj także...
  Trietyloglin, Al 2(CH 2CH 3) 6 – glinoorganiczny związek chemiczny, bardzo energetyczny środek zapalający, o temperaturze topnienia 46 °C i temperaturze wrzenia 194 °C. Ciepło spalania trietyloglinu wynosi 11070 kcal/g. Temperatura płomienia jest zbliżona do temperatury płonącej benzyny. W zetknięciu z wodą następuje wybuch. Trietyloglin przechowuje się w atmosferze azotu. Stosowany do napełniania amunicji zapalającej.Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla C.
  Katalizatory Zieglera-Natty - mieszaniny różnych związków chemicznych stosowanych jako heterofazowe katalizatory stereoselektywnej polimeryzacji olefin.
  Izotaktyczny polipropylen. Wszystkie grupy metylowe (CH3) skierowane są w tę samą stronę

  Proces Zieglera-Natty – proces otrzymywania polipropylenu i innych poliolfein o strukturze izotaktycznej w wyniku stereoselektywnej reakcji polimeryzacji addycyjnej propylenu (lub innych olefin) zachodzący w obecności tzw. katalizatorów Zieglera-Natty

  Tworzywo termoplastyczne – tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu. Tworzywa termoplastyczne można kształtować przez tłoczenie i wtryskiwanie w podwyższonej temperaturze a następnie szybkie schłodzenie do temperatury użytkowej.Poliolefiny to polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów samych polimerów. Można powiedzieć, że poliolefiny to polimeryczne węglowodory.

  Łańcuch węglowy polipropylenu jest chiralny, a ułożenie atomów H i grup CH3 przy każdym asymetrycznym atomie węgla jest przypadkowe, jeśli polimer ten jest otrzymywany w sposób niekontrolowany stereochemicznie. Produkt taki jest lepki, amorficzny i prawie bezużyteczny.

  W 1953 roku Karl Ziegler opracował pierwszy katalizator heterofazowy stereoselektywnej polimeryzacji olefin, a kilka lat później zespół Giulia Natty otrzymał za jego pomocą po raz pierwszy stereoregularny polipropylen o strukturze izotaktycznej, tj. takiej, w której wszystkie asymetryczne atomy węgla mają tę samą konfigurację. Katalizatorem Zieglera-Natty może być np. mieszanina chlorku tytanu(IV) (TiCl4) i trietyloglinu (Et3Al). Współcześnie większość polipropylenu produkuje się w procesie Zieglera-Natty w fazie gazowej, z użyciem katalizatorów na specjalnych podłożach.

  Stanisław Penczek (ur. 24 stycznia 1934 w Warszawie) – polski chemik specjalizujący się w chemii polimerów oraz w chemii organicznej, profesor nauk chemicznych.Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.

  PP izotaktyczny ma średni ciężar cząsteczkowy od 50 tys. do 100 tys. Da, a w przypadku gatunków włóknotwórczych – do miliona Da. Jest on tworzywem termoplastycznym, przetwarza się go metodami wtrysku i wytłaczania. Stosowany jest m.in. do produkcji rur, naczyń, zabawek, opakowań i folii. Olbrzymia większość PP stosowanego w praktyce to właśnie jego forma izotaktyczna.

  Chiralność (gr. χειρ / cheir - ręka) – cecha cząsteczek chemicznych przejawiająca się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne i, podobnie jak wszystkie inne obiekty chiralne, nie można ich nałożyć na siebie na drodze translacji i obrotu w przestrzeni.Propen (propylen), CH3CH=CH2 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, drugi po etenie w szeregu homologicznym alkenów. Otrzymywany z gazów krakingowych i w procesie pirolizy olefinowej.

  Duża gęstość polimerów otrzymanych z użyciem katalizatora Zieglera-Natty wynika z regularnego ułożenia grup bocznych wzdłuż łańcucha. Dzięki temu łańcuchy mogą się dobrze upakować i utworzyć krystaliczny materiał o dużej gęstości, z którego można wytwarzać włókna (włókna polipropylenowe są używane obecnie np. do wyrobu odzieży sportowej). Katalizatory Zieglera-Natty używane są również do kontrolowania struktury polimerów przewodzących w celu polepszenia ich właściwości elektrycznych.

  Olefiny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla. Olefiny mogą mieć budowę niecykliczną (alkeny, polieny) lub cykliczną (cykloalkeny, cyklopolieny).Formowanie wtryskowe to technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę. Formowanie wtryskowe (krótko: wtrysk) jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Szczegot: Kataliza Zieglera-Natty w polimeryzacji etylenu i [alfa]-olefin. Opole: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1992. ISBN 83-850-1287-7.
  2. Peter Atkins, Loretta Jones: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje.. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2004, s. 524-525. ISBN 978-83-01-13810-3.
  3. Jerzy Chodkowski: Mały słownik chemiczny. Wyd. VI uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 665. ISBN 83-214-0323-9.Sprawdź autora:1.
  4. Stanisław Szymański: Mikrostruktura polimeru. W: Chemia polimerów. Zbigniew Florjańczyk, Stanisław Penczek (red.). T. 1. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2001. ISBN 83-7207-265-5.
  5. Malcolm P. Stevens: Wprowadzenie do chemii polimerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1983, s. ?. ISBN 83-01-03110-7.
  6. Mercouri G. Kanatzidis. Conductive polymers. „Chemical & Engineering News”. 68 (49), s. 36-50, 1990. DOI: 10.1021/cen-v068n049.p036. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Maksymiuk. Przewodzące polimery. „Kurier Chemiczny”. 3/91, 1991.  [Przedruk: Chemfan]
 • Stanisław Bednarek. Jak plastyki przewodzą prąd elektryczny?. „Delta”. 04/1999, 1999. 
 • Andrzej Plichta, Anna Kundys, Instrukcja do ćwiczenia: Polimeryzacja koordynacyjna, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, s. 1-4.
 • Karl Ziegler (ur. 26 listopada 1898 w Helsa k. Kassel, zm. 11 sierpnia 1973 w Mülheim an der Ruhr) – niemiecki chemik, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 1963 za odkrycia i prace dotyczące związków metaloorganicznych i ich zastosowania jako katalizatorów polimeryzacji.Taktyczność – ogólna nazwa na stereoregularność głównych łańcuchów polimerów. Według definicji IUPAC za taktyczny uważa się taki polimer, w którym konfiguracja absolutna wszystkich merów jest jednakowa, lub powtarza się w regularnych blokach albo sekwencjach.. Gdy tego rodzaju regularności nie ma, mówi się o ataktyczności polimeru.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wytłaczanie – w inżynierii chemicznej proces wytwarzania długich elementów z tworzyw sztucznych. Polega na uplastycznianiu tworzywa w układzie uplastyczniającym i przepychaniu go przez kanały o odpowiednim profilu. Wytłaczanie jest metodą przetwórstwa fizyczno-chemicznego II rodzaju (PEC II).
  Polimeryzacja addycyjna – polimeryzacja, zwykle alkenów, polegająca na łączeniu się monomerów w reakcji addycji, często z udziałem rodników. Jest to używany w przeszłości termin, który obejmował poliaddycję oraz polimeryzację łańcuchową, ale z wyłączeniem polikondensacyjnej polimeryzacji łańcuchowej.
  Peter William Atkins (ur. 1940) − angielski chemik. Profesor chemii w kolegium Lincoln College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pisarz mający na koncie wiele książek popularnonaukowych oraz podręczników akademickich z różnych dziedzin chemii m.in.: Physical Chemistry, Inorganic Chemistry oraz Molecular Quantum Mechanics, które należą do najbardziej popularnych podręczników z tej dziedziny. Niektóre z nich przetłumaczone zostały na język polski np. "Chemia fizyczna", "Podstawy chemii fizycznej", "Chemia ogólna: Cząsteczki, Materia, Reakcje".
  Włókna syntetyczne - włókna chemiczne wytwarzane w różnych procesach technologii chemicznej z polimerów nie występujących w przyrodzie (np. z poliamidów, poliestrów, poliuretanów), otrzymywanych z monomerów w procesach polimeryzacji lub polikondensacji. Proces wytwarzania włókien obejmuje m.in.:
  Przewodnictwo elektryczne – zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki (np. elektrony, jony) zachodzące w ośrodku materialnym pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego.
  Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.