• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polecenie przelewu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  IVR (ang. Interactive Voice Response) to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej.SORBNET2 – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych. System SORBNET2 obsługuje głównie rachunki bieżące banków w złotych, za pośrednictwem których dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozliczeń na bazie brutto, w których zlecenia realizowane są pojedynczo i w czasie rzeczywistym (na bieżąco). System ten w czerwcu 2013 zastąpił działający od 1996 system SORBNET.
  Formularz wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu

  Polecenie przelewu (przelew) – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (na przykład bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego lub rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta). Warunkiem przyjęcia przez dostawcę usług płatniczych polecenia przelewu jest posiadanie przez płatnika na rachunku wystarczającej kwoty pieniędzy.

  Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time Gross Settlement, RTGS) – transfer środków pieniężnych między rachunkami bankowymi realizowany niezwłocznie, w ciągu całego dnia operacyjnego (w godzinach pracy systemu). Zlecenia płatnicze RTGS są przetwarzane i księgowane pojedynczo, bez oczekiwania na kompensację z innymi transakcjami. Mianem RTGS określa się również klasę systemów rozliczeniowych, umożliwiających dokonywanie takich transakcji.Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce.

  Polecenie przelewu zleca się, podając następujące dane:

 • nazwę odbiorcy przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
 • numer rachunku odbiorcy (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy)
 • kwotę do przelania
 • walutę przelewu
 • numer rachunku zlecającego (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy)
 • nazwę zlecającego przelew przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
 • tytuł zobowiązania (informację, z jakiego powodu przelew jest realizowany, na przykład zapłata za fakturę numer ...)
 • datę przelewu
 • podpis i pieczęć (w wersji papierowej).
 • Dostawca usług płatniczych powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu.

  SORBNET – system rozliczeniowy do rozliczeń wysokokwotowych, prowadzony przez NBP. System SORBNET obsługuje rachunki bieżące banków prowadzone w NBP do rozliczeń międzybankowych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement) czyli umożliwiających rozliczenia hurtowe w czasie rzeczywistym.Polecenie wypłaty (przekaz) jest to bezwarunkowe polecenie dokonania wypłaty lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, określonej kwoty pieniężnej. Polecenie wypłaty przesyłane jest do banku zagranicznego lub innego banku w Polsce, z którym rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem banku- korespondenta za pomocą rachunków Nostro, Loro.

  Dyspozycja polecenia przelewu może być złożona, między innymi, w formie wystandaryzowanego dokumentu papierowego za pomocą systemu bankowości elektronicznej, systemu IVR (telefonicznie) lub z wykorzystaniem aplikacji dostosowanej do urządzeń mobilnych, w zależności od oferty dostawcy usług płatniczych.

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).

  Polecenia przelewu mogą być realizowane pomiędzy dostawcami usług płatniczych w Polsce, a także w relacjach transgranicznych.

  Spis treści

 • 1 Rodzaje poleceń przelewu dostępnych w Polsce
 • 2 Zobacz też
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zlecenie stałe jest poleceniem przelewu określonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasowych z własnego konta bankowego na konto określone w poleceniu.
  Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.
  SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) – założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Każdy uczestnik SWIFT posiada swoje oznaczenie BIC.
  ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Jest to system rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.
  Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Polecenie zapłaty – bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Polega na automatycznym wykonywaniu przelewu z konta dłużnika na konto wierzyciela (np. stałego usługodawcy) na podstawie poleceń zapłaty przekazywanych bankowi dłużnika przez wierzyciela oraz zgody wierzyciela na takie przelewy składanej u dłużnika lub bezpośrednio w banku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.