• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polecenie przelewu  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Express Elixir – system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych, opracowany i wdrożony przez KIR w 2012 r. Umożliwia realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 h/ dobę i 7 dni w tygodniu. Środki do rozliczania płatności w systemie Express Elixir utrzymywane są na rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby tego systemu przez Narodowy Bank Polski, który cyklicznie prezentuje statystyki systemu. Tabela dostępności Express Elixir jest opublikowana na stronie internetowej systemu.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Formularz wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu

  Polecenie przelewu (przelew) – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (na przykład bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego lub rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta). Warunkiem przyjęcia przez dostawcę usług płatniczych polecenia przelewu jest posiadanie przez płatnika na rachunku wystarczającej kwoty pieniędzy.

  IVR (ang. Interactive Voice Response) to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej.SORBNET2 – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych. System SORBNET2 obsługuje głównie rachunki bieżące banków w złotych, za pośrednictwem których dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozliczeń na bazie brutto, w których zlecenia realizowane są pojedynczo i w czasie rzeczywistym (na bieżąco). System ten w czerwcu 2013 zastąpił działający od 1996 system SORBNET.

  Polecenie przelewu zleca się, podając następujące dane:

 • nazwę odbiorcy przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
 • numer rachunku odbiorcy (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy)
 • kwotę do przelania
 • walutę przelewu
 • numer rachunku zlecającego (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy)
 • nazwę zlecającego przelew przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)
 • tytuł zobowiązania (informację, z jakiego powodu przelew jest realizowany, na przykład zapłata za fakturę numer ...)
 • datę przelewu
 • podpis i pieczęć (w wersji papierowej).
 • Dostawca usług płatniczych powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu.

  Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time Gross Settlement, RTGS) – transfer środków pieniężnych między rachunkami bankowymi realizowany niezwłocznie, w ciągu całego dnia operacyjnego (w godzinach pracy systemu). Zlecenia płatnicze RTGS są przetwarzane i księgowane pojedynczo, bez oczekiwania na kompensację z innymi transakcjami. Mianem RTGS określa się również klasę systemów rozliczeniowych, umożliwiających dokonywanie takich transakcji.Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce.

  Dyspozycja polecenia przelewu może być złożona, między innymi, w formie wystandaryzowanego dokumentu papierowego za pomocą systemu bankowości elektronicznej, systemu IVR (telefonicznie) lub z wykorzystaniem aplikacji dostosowanej do urządzeń mobilnych, w zależności od oferty dostawcy usług płatniczych.

  SORBNET – system rozliczeniowy do rozliczeń wysokokwotowych, prowadzony przez NBP. System SORBNET obsługuje rachunki bieżące banków prowadzone w NBP do rozliczeń międzybankowych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement) czyli umożliwiających rozliczenia hurtowe w czasie rzeczywistym.Polecenie wypłaty (przekaz) jest to bezwarunkowe polecenie dokonania wypłaty lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, określonej kwoty pieniężnej. Polecenie wypłaty przesyłane jest do banku zagranicznego lub innego banku w Polsce, z którym rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem banku- korespondenta za pomocą rachunków Nostro, Loro.

  Polecenia przelewu mogą być realizowane pomiędzy dostawcami usług płatniczych w Polsce, a także w relacjach transgranicznych.

  Rodzaje poleceń przelewu dostępnych w Polsce[ | edytuj kod]

 • standardowy przelew bankowy Elixir – realizowany w międzybankowym systemie rozliczeń netto w złotych, obsługiwanym przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.).
 • przelew RTGS SORBNET – realizowany w prowadzonym przez NBP systemie SORBNET2, służącym do dokonywania wysokokwotowych rozliczeń w czasie rzeczywistym. 
 • przelew SEPA Credit Transfer – realizowany w euro w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
 • przelew (polecenie wypłaty) SWIFT – realizowany w walucie euro lub w innej walucie zagranicznej, w obrocie pomiędzy ponad 200 krajami, przy czym nie każde polecenie wypłaty jest realizowane w formie uznania rachunku bankowego odbiorcy a co za tym idzie, wypełnia definicję przelewu
 • przelew natychmiastowy (np. za pomocą systemu Express Elixir) – realizowany w trybie 7/24. Środki są przekazywane z rachunku płatnika na wskazany rachunek odbiorcy z wyłączeniem międzybankowych sesji rozliczeniowych, w czasie od kilku sekund do kilku minut
 • przelew wykonywany za pomocą płatności mobilnych (np. za pomocą BLIK) - realizowany jest natychmiastowo, również w weekendy i święta
 • Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zlecenie stałe jest poleceniem przelewu określonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasowych z własnego konta bankowego na konto określone w poleceniu.
  Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.
  SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) – założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Każdy uczestnik SWIFT posiada swoje oznaczenie BIC.
  Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.
  Polecenie zapłaty – bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Polega na automatycznym wykonywaniu przelewu z konta dłużnika na konto wierzyciela (np. stałego usługodawcy) na podstawie poleceń zapłaty przekazywanych bankowi dłużnika przez wierzyciela oraz zgody wierzyciela na takie przelewy składanej u dłużnika lub bezpośrednio w banku.
  Rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników usług płatniczych służący do wykonywania transakcji płatniczych.
  BLIK – polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych i generowanie czeków z 9-cyfrowym kodem. Usługa jest dostępna w takich bankach jak Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska SA, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Inteligo, Getin Bank, Noble Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, BNP Paribas, Crédit Agricole, Pekao SA oraz w bankach zrzeszonych w grupie SGB. W 2017 6,1 mln użytkowników usługi wykonało 33 mln transakcji. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wykonano 146 mln transakcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.