• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pokrzywdzony

  Przeczytaj także...
  Postępowanie przygotowawcze – pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.Dobro prawne – termin używany w prawoznawstwie, a zwłaszcza w nauce prawa karnego, oznaczający dobro materialne lub niematerialne, które jest pozytywnie wartościowane społecznie a przez to chronione prawem.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

  Pokrzywdzony – w rozumieniu polskiego prawa karnego procesowego jest nim ten, czyje dobro prawne – takie jak życie, zdrowie, mienie lub cześć – zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W tej roli może występować osoba fizyczna, prawna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna choćby nie posiadała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo albo jest zobowiązany do jej pokrycia.

  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.Oskarżyciel posiłkowy – instytucja polskiego postępowania karnego, która pozwala pokrzywdzonemu działać obok prokuratora lub zamiast niego w postępowaniu karnym.

  Jeżeli pokrzywdzony jest osobą małoletnią, jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

  W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa mogą wykonywać osoby najbliższe, a w ich braku prokurator.

  Uprawnienia pokrzywdzonego[ | edytuj kod]

  Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, co oznacza, że ma prawo zaznajamiać się z treścią akt za zgodą prowadzącego postępowanie, składać wnioski o dokonanie czynności dowodowych i być przy nich obecnym oraz zaskarżać orzeczenia organu prowadzącego postępowanie.

  Małoletni – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność.Prawo karne procesowe – ogół norm prawnych regulujących działalność zwaną procesem karnym stosowanych w postępowaniach o czyny zabronione przez ustawę karną. Określa ono reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, tryb i formy dokonywania czynności procesowych, a także uprawnienia i obowiązki organów procesowych, stron oraz pozostałych uczestników postępowania.

  Na etapie postępowania sądowego do momentu odczytania aktu oskarżenia na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w przeciwnym razie nie nabywa statusu strony w postępowaniu. W tych samych granicach czasowych pokrzywdzony miał do 2015 r. prawo wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w postępowaniu karnym.

  Akt oskarżenia – pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie.Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.

  Do momentu zakończenia przewodu sądowego przysługuje mu prawo złożenia wniosku o nałożenie na oskarżonego środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 49a k.p.k.).

  Odszkodowania dla ofiar przestępstw[ | edytuj kod]

  Ofiarom niektórych przestępstw w przypadku gdy uzyskanie zadośćuczynienia od sprawcy jest niemożliwe przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa. W praktyce skala wypłacanych odszkodowań jest niewielka. W 2006 roku wypłacono 58 tys. zł (0,2% zarezerwowanej na ten cel kwoty), w 2007 – 125 tys. zł. Według mediów główną przyczyną jest brak właściwych informacji ze strony organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz przeszkody proceduralne ze strony sądów, które takie odszkodowania orzekają.

  Powództwo - żądanie udzielenia ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego skierowane do sądu. Treść powództwa zawarta jest w piśmie procesowym (pozew) wnoszonym przez osobę bezpośrednio zainteresowaną (powoda) przeciwko osobie, której ma dotyczyć orzeczenie sądu (pozwanemu). Według polskiego prawa cywilnego powództwo może wytoczyć także prokurator (z wyjątkiem pewnych spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego) oraz w niektórych wypadkach organizacja społeczna.Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności prokuratorskich. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

  Obowiązki pokrzywdzonego[ | edytuj kod]

  Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, obowiązany jest on poddać się badaniom lekarskim i oględzinom ciała z wyjątkiem zabiegów chirurgicznych i obserwacji w zakładzie leczniczym.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.