• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pojazd nienormatywny

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.
  Transport Airbusa A380
  Transport turbiny
  Transport domu
  Transport tramwaju
  Kesseltransport vor Koningsbosch I.jpg

  Pojazd nienormatywnypojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi. Poruszający się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego.

  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem. Służba Celna – służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna została powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej,. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponują specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. W dniu 21 września jest obchodzony Dzień Służby Celnej.

  Transport ładunków nienormatywnych w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwe organy państwowe, które wydawane są w siedmiu kategoriach (każde z zezwoleń pozwala na poruszanie się pojazdami i drogami niższej kategorii):

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
 • Kategoria I
 • Wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu na wskazanej w zezwoleniu drodze. Wydawane dla pojazdów o wymiarach i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna oraz o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.Pilot drogowy – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w nim w czasie przejazdu pojazdu nadgabarytowego.
 • Kategoria II
 • Wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi oraz o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.

  Airbus A380 (początkowo znany jako Airbus A3XX) – dwupoziomowy, czterosilnikowy samolot pasażerski produkowany przez przedsiębiorstwo Airbus. Dzięki temu, że górny pokład ciągnie się przez całą długość kadłuba, A380-800 mieści 555 osób przy podziale na trzy klasy lub nawet 853 przy konfiguracji całej maszyny do standardu klasy ekonomicznej, wyprzedzając pod względem powierzchni drugiego na liście Boeinga 747-400 (Jumbo Jeta) o 50%.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w resorcie Ministerstwa Infrastruktury (i później w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, następnie w Ministerstwie Transportu) jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie.
 • Kategoria III
 • Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych: o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m oraz o długości nieprzekraczającej:

  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).
 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów;
 • Kategoria IV
 • Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. IV wydaje także naczelnik urzędu celnego. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach krajowych dla pojazdów nienormatywnych: o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Wyjątkiem są ciągniki rolnicze, które osiągają prędkość jazdy nawet do 60 km/h. Pojazdy wolnobieżne są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i transporcie bliskim. Do prowadzenia tego typu pojazdów wystarczy prawo jazdy kat. B, jednakże przy ciągnięciu przyczep o dmc przekraczającej 750 kg potrzebna jest jeszcze kat. E lub T. Natomiast do obsługi tych maszyn, które są wyposażone w osprzęt roboczy potrzebne jest także zaświadczenie eksploatacyjne (wydawane przez CDR) dla pojazdów rolniczych, zaświadczenie kwalifikacyjne (wydawane przez UDT) dla pojazdów leśnych i wózków transportowych, oraz książeczka operatora (wydawana przez IMBiGS) dla pojazdów budowlanych.Wiadukt – przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych (do ich pokonania służą mosty, jeśli jednak na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, to używa się nazwy wiadukt) poprzez przejechanie nad nią. Pierwotnie tym terminem była określana droga rzymska przeprowadzona nad wąwozem, na konstrukcji opartej na arkadach. Wiadukty budowane są podobnie jak mosty, z wykorzystaniem podobnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria V
 • Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. Zabronione jest wykonywanie przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. Wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych dla pojazdów nienormatywnych: o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t oraz o długości nieprzekraczającej:

  Droga ekspresowa (niem. Schnellstraße, autostrasse, ang. expressway) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego.Zezwolenie – uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Organ zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa.
 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • Kategoria VI
 • Zawiadomienie zarządcy drogi podobnie jak w kat. V. Zezwolenie kat. VI wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po drogach krajowych zgodnie z wykazem wskazanym przez organ wydający dla pojazdów nienormatywnych:
  a) o szerokości nieprzekraczającej:

  Ciągnik rolniczy (potocznie traktor) – pojazd mechaniczny przeznaczony, wyłącznie lub głównie, do celów rolniczych, bez względu na to czy jest on dopuszczony do używania dróg dostępnych dla ruchu publicznego, czy nie.
 • 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
 • 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A (autostrada), S (droga ekspresowa) i GP (drogi krajowe),
 • b) o długości nieprzekraczającej:

 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
  d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
  e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

 • Kategoria VII
 • Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I–VI.

  Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: ładunek jest niepodzielny, uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu, istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd oraz że przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

  Zezwolenie wydaje, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni jednakże organ wydający zezwolenie ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie taki ważne jest przez 14 dni na przejazd jednokrotny lub przez 30 dni na przejazdy wielokrotne

  W zezwoleniu wskazany jest: okres ważności zezwolenia; trasa przejazdu; liczba przejazdów; pojazd, którym będzie wykonywany przejazd; warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu; sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane.

  Zezwolenie wydawane jest na drogi wskazane w zezwoleniu dla pojazdów: o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI oraz o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 • Pilotowanie pojazdu nadgabarytowego:
 • Dodatkowo pojazd nienormatywny zawsze musi być pilotowany gdy przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

  a) długość – 23 m,
  b) szerokość – 3,2 m,
  c) wysokość – 4,5 m,
  d) rzeczywista masa całkowita – 60 t;

  Odbywać się ono może przy pomocy policji oraz wojska.

  Pojazd nienormatywny musi być pilotowany przez minimum dwa pojazdy gdy przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

  a) długość – 30 m,
  b) szerokość – 3,6 m,
  c) wysokość – 4,7 m,
  d) rzeczywista masa całkowita – 80 t;

  Wymagania dotyczącego pojazdu pilotującego oraz osoby wykonującej pilotaż określa rozporządzenie ministra.

  Do podstawowego wyposażenia pojazdu pilotującego należą:

 • tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem właściwego ministra
 • minimum dwa światła błyskowe barwy żółtej
 • środek bezpośredniej łączności z pojazdem pilotowanym (np. CB radio)
 • urządzenie nagłaśniające
 • Transport ładunków nienormatywnych

  Transport nienormatywny to gałąź przewozów, która wiąże się z koniecznością przekroczenia przez środek transportu dopuszczalnych prawnie parametrów. Czasem nawet sam zestaw pojazdów przekracza te parametry (bez ładunku). W Polsce maksymalne dopuszczalne wymiary zestawu pojazdów to:

  a) długość dla ciągnika siodłowego z naczepą 16,5 m (lub 18,75 m dla ciężarówki z przyczepą)
  b) szerokość – 2,55 m (wyjątkiem jest zabudowa chłodnicza, dla której dopuszcza się szerokość 2,6m)
  c) wysokość – 4,0m
  d) rzeczywista masa całkowita – 40 t;

  Warunkiem obligatoryjnym obowiązującym w Polsce jest niepodzielność ładunku tj. przy transporcie nienormatywnym zgodnie z prawem o ruchu drogowym na jednym zestawie pojazdu może się znajdować tylko niepodzielny ładunek. Oznacza to, że auto ważące na pusto bez ładunku 16 ton, może przewieźć na podstawie zezwolenia przejazdu jedną koparkę o masie 30 ton, ale dwóch o masie 15 ton naraz już nie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 4 pkt 25 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
  2. Pojazdy nienormatywne - nowe zasady przewozu | GITD.PL, www.gitd.pl [dostęp 2018-10-09] (pol.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.707 sek.