• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogoń - Sosnowiec  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bobrowniki – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Bobrowniki. Obecnie mieszka tutaj 3500 ludzi. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Zachodnia granica Bobrownik - z Piekarami Śląskimi, oparta na Brynicy - stanowi historyczną granicę Zagłębia Dąbrowskiego ze Śląskiem.Bitwa pod Pogonią – miała miejsce w lipcu 1345 roku podczas wojny polsko-czeskiej o Śląsk. Starcie oddziałów polskich wspomaganych przez rycerstwo węgierskie z siłami czeskimi Jana Luksemburskiego, Jan Długosz umiejscowił we wsi Pogoń, koło Będzina. Przypuszcza się , że miejscem tego starcia mogła być też wieś Przeginia koło Olkusza. Sprzeczność jest też co do uczestnictwa w niej króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Według Kalendarza Krakowskiego rozbite pod Pogonią koło Będzina siły czeskie był oddziałami wysłanymi przez króla czeskiego w czasie oblężenia Krakowa, w celu pustoszenia ziemi krakowskiej. A więc bitwa ta mogła mieć podobny charakter jak starcie pod Lelowem. Według innej hipotezy bitwa rozegrała się po odstąpieniu Czechów od murów Krakowa, a zwycięskimi oddziałami polsko-węgierskimi walczącymi na polach Pogoni z wycofującymi się z Polski siłami Jana Luksemburskiego dowodził sam Kazimierz Wielki.

  Pogoń – zachodnia (często zaliczana do centralnych), wielka dzielnica Sosnowca, koncentrująca życie akademickie miasta. Jako wieś, wespół z innymi: Ostrą Górką, Radochą, Sielcem i Starym Sosnowcem zapoczątkowała w 1902 miasto Sosnowice, dzisiejszy Sosnowiec.

  Graniczy od północy z Będzinem, od wschodu ze Środulą i Sielcem stykając się ze Śródmieściem, którą to granicę wyznacza przepływająca tutaj rzeka Czarna Przemsza, a od południa i zachodu z Rudną, którą to granicę z uwagi na ścisłą przyległość trudno jednoznacznie wyznaczyć.

  Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..Środula to północna, dzielnica Sosnowca, 2 km na płn.-wsch. od centrum miasta. Miejsce gdzie pochowany jest Edward Gierek.

  Północnym obrzeżem przebiega droga krajowa nr 94. Fragmentem wschodnich obrzeży przebiega historyczna Droga Żelazna Ząbkowicko-Katowicka – odnoga Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

  Przez dzielnicę przepływają dwa cieki - Czarna Przemsza i Struga Pogońska (przerobiona na kryty kanał w l. 50 XX w.).

  W dzielnicy wyodrębnia się:

  Ulica Stefana Żeromskiego w Sosnowcu − jedna z ulic w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Ma długość około 0,6 km. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Orlą. Następnie krzyżuje się z ul. Mariacką. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja (za wiaduktem kolejowym).Kolej Warszawsko-Wiedeńska (Варшавско-Венская железная дорога) – linia kolejowa łącząca Warszawę z granicą zaboru austriackiego (Galicją). Była pierwszą linią kolejową na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim. Pierwszy odcinek wybudowano w 1845 roku, a w 1912 została upaństwowiona przez władze rosyjskie.
 • os. Akademickie
 • os. Lwowskie (Bloki Lwowskie)
 • oraz historyczne:

 • Wygwizdów (chociaż nazwę tę wielu mieszkańców używa do dziś)
 • kolonia Tor (nadal istniejąca, nazwa nieużywana)
 • Oś ulic Orlej i Będzińskiej dzieli Pogoń na Starą Pogoń (dawna wieś Pogoń), czyli część mieszkaniową (dawniej rolniczą) na zachodzie oraz Nową Pogoń, czyli część przemysłowo-robotniczą na wschodzie.

  Stary Sosnowiec to zachodnia, wielka dzielnica Sosnowca. Jako wieś, wespół z innymi: Ostrą Górką, Pogonią, Radochą i Sielcem, zapoczątkowała na mocy ukazu carskiego w 1902 miasto Sosnowice, dzisiejszy Sosnowiec. Prawdopodobnie ostatnim wójtem wsi był Maksymilian Dziurowicz.Gmach dawnego Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu to 3-piętrowy budynek neorenesansowy o architekturze nawiązującej do stylu włoskiego. Układ budynku z przestronnymi salami i aulami, przystosowany do celów edukacyjnych. Do najlepiej zachowanych należy aula główna na najwyższym piętrze, bogato zdobiona freskami, z dużymi frontowymi panoramicznymi oknami.

  Pogoń jest według rejestru TERYT jednostką urzędowego podziału terytorialnego kraju o statusie integralnej części miasta Sosnowca i posiada indentyfikator 0943658. Wg tegoż rejestru - wydzielana przez niektórych - dzielnica Rudna wchodzi w skład Pogoni.

  Obszar Pogoni, Milowic i Kalet tworzy obręb ewidencyjny (katastralny) nr 9, wchodzący w skład jednostki ewidencyjnej Sosnowiec.

  Obszar Pogoni (wraz z Rudną) pokrywa się w przybliżeniu z obszarami obowiązywania kodów pocztowych 41-205 i 41-214.

  Parafia św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu - rzymskokatolicka parafia należąca do (diecezji sosnowieckiej) jest ściśle związana z historią zarówno miasta Sosnowca (XIX w.) jak i dzielnicy Pogoń (XIV w.).TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS.

  Na 2015 r. projektowane jest utworzenie na obszarze Pogoni i Rudnej jednostki pomocniczej gminy Sosnowiec pod nazwą Dzielnica Pogoń.

  Spis treści

 • 1 Granice obszaru
 • 2 Historia
 • 3 Zabytki
 • 4 Inne obiekty i miejsca
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Granice obszaru[]

  Aktualnie granice Pogoni nie są określone w żadnym akcie prawa powszechnego, miejscowego i wewnętrznego, ani na żadnej mapie urzędowej. Granice takie mogłyby zostać określone jedynie w 2 przypadkach: 1) wystąpienia przez władze miasta do ministra właściwego w sprawach administracji z wnioskiem o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy Pogoni (do wniosku wymagane jest załączenie mapy topograficznej z granicami danej części miasta) lub 2) utworzenia przez radę miasta na obszarze Pogoni jednostki pomocniczej miasta Sosnowiec pod przykładową nazwą "Dzielnica Pogoń" (do statutu jednostki pomocniczej musi być załączona mapa z granicami jednostki lub wykaz ulic wchodzących w skład jednostki).

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:Nacjonalizacja – akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia. W rzadkich przypadkach może to być również przejęcie mienia należącego do samorządu. Nie należy mylić nacjonalizacji, która jest stosowana wobec określonej kategorii mienia lub osób, z wywłaszczeniem, które dotyczy konkretnej osoby i konkretnej sprawy.

  Na chwilę obecną można określić jedynie zwyczajowe granice Pogoni. Najłatwiej jest określić granicę północną, wschodnią i południową, ponieważ jest ona tożsama z północną, wschodnią i południową granicą obrębu ewidencyjnego nr 9. Obręb ten obejmuje części miasta o urzędowych nazwach Pogoń, Milowice i Kalety. Granica obrębu biegnie na północy linią granicy miasta, następnie dochodzi do rzeki Czarna Przemsza, której korytem podąża do linii kolejowej Będzin-Sosnowiec, następnie biegnie środkiem tej linii kolejowej aby przed węzłem drogowym odejść w prawo i biec dalej środkiem byłej towarowej linii kolejowej. Najtrudniejsza do ustalenia jest granica między Pogonią (w składzie której według rejestru TERYT znajduje się także osiedle Rudna), a Milowicami i Kaletami. Najprościej jest przyjąć, że granica biegnie byłą towarową linią kolejową aż do byłego przejazdu kolejowego przez ulicę Grota-Roweckiego, a następnie osią tej ulicy, aż do skrzyżowania z ulicą Społeczną, gdzie następuje połączenie z północną granicą miasta.

  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czarna Przemsza (Przemsza) – rzeka w województwie śląskim o długości 63,3 km, prawy dopływ, źródłowy Przemszy.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Radocha to centralna, nieduża dzielnica Sosnowca. Jako wieś, wespół z innymi: Ostrą Górką, Pogonią, Sielcem i Starym Sosnowcem, zapoczątkowała na mocy ukazu carskiego w 1902 miasto Sosnowice, dzisiejszy Sosnowiec.
  Zagłębie Dąbrowskie – region historyczno-geograficzny w zachodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem. Główne miasta Zagłębia Dąbrowskiego to: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Region leży w widłach rzeki Przemszy: Brynicy, Białej Przemszy i Czarnej Przemszy. Obecnie stanowi północno-wschodnią część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego przez co mylnie ta część Małopolski jest uznawana za ziemie śląskie.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Heinrich Dietel (ur. 15 marca 1839 r. w Greizu w Turyngii, zm. 27 czerwca 1911 r. w Sosnowcu) − niemiecki przemysłowiec branży włókienniczej, o największym - obok Schönów - wkładzie w rozwój Sosnowca.
  Park Dietla (potocznie zwany "Park Żeromskiego") − park miejski w Sosnowcu, założony po 1890 r. przez Heinricha Dietla, jako część kompleksu łącznie z Pałacem Dietla. Był ciekawym przykładem kompozycji neoromantycznej - były w nim sztuczne groty, jeziora, wzgórza. Centralnym punktem parku było wzgórze z położoną na nim rzymsko-dorycką świątynią dumania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.