• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogłębiarka

  Przeczytaj także...
  Wisła w Warszawie płynie przez całą długość miasta, na odcinku około 31 km, środkiem Doliny Wisły położonej pomiędzy dwiema wysoczyznami morenowymi - Równiną Warszawską i Wołomińską.Sawa – postać z legendy o założeniu Warszawy. Według tej legendy Sawa była żoną rybaka Warsa, który udzielił gościny księciu Siemowitowi, zagubionemu podczas polowania. Legenda mówi, iż książę nadał tereny nad Wisłą Sawie i Warsowi. Od ich imion miała pochodzić nazwa miasta Warszawa.
  Ponton - urządzenie pływające w kształcie szczelnej zamkniętej skrzyni służące do ustawiania na nim dźwigów (portowych), rusztowań stoczniowych, baraków, mostów, itp.
  Pogłębiarka we francuskim Port-la-Nouvelle
  Schemat działania pogłębiarki wieloczerpakowej
  Polska pogłębiarka Inż. Stanisław Łęgowski w czasie pracy
  Pogłębiarka Rozgwiazda należąca do PRCiP podczas prac pogłębiarskich przy Nabrzeżu Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk - czerwiec 2006 r
  Pogłębiarka ssąco-refulacyjnaSawa” na Wiśle w Warszawie.
  Pogłębiarka „Sawa” - głowica.

  Pogłębiarka (bagrownica, draga) – jednostka pływająca, której przeznaczeniem jest pogłębianie akwenów morskich i śródlądowych.

  Płetwonurek - samodzielny nurek wyposażony w sprzęt nurkowy (butla nurkowa, KRW (kamizelka ratunkowo-wypornościowa), automat oddechowy, płetwy, itp). Płetwonurek w przeciwieństwie do nurka klasycznego może swobodnie poruszać się w toni wodnej dzięki płetwom i umieszczonej na plecach butli sprężonego gazu (najczęściej powietrza). Automat oddechowy podaje płetwonurkowi powietrze o ciśnieniu panującym w otoczeniu.Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.

  Podział ze względu na rejon pracy[]

 • pogłębiarki morskie, które cechuje duża dzielność morska; przeznaczone do pracy na pełnym morzu
 • pogłębiarki portowe o stosunkowo małej dzielności morskiej; przeznaczone do pracy na akwenach osłoniętych
 • pogłębiarki redowe przeznaczone do pracy na akwenach przybrzeżnych, np. na kotwicowiskach i redach
 • pogłębiarki śródlądowe przeznaczone do pracy na rzekach, kanałach itp. akwenach; często bez własnego napędu
 • Podział ze względu na metodę pogłębiania[]

 • pogłębiarki chwytakowe: operacja pogłębiania odbywa się za pomocą chwytaka linowego. Pogłębiarki chwytakowe typu morskiego zwykle posiadają własny napęd i kadłub typowego statku, na którego dziobie zainstalowany jest obrotowy dźwig chwytakowy a śródokręcie przeznaczone jest na urobek. Czasem morskie pogłębiarki chwytakowe wyposażone są także w dodatkowe dźwigi umieszczone na burtach. Pogłębiarki chwytakowe typu portowego są pontonem bez własnego napędu i zwykle wyposażone są tylko w jeden dźwig. Z uwagi na niską wydajność pogłębiarek chwytakowych wykorzystuje się je na akwenach, na których praca ich wydajniejszych odpowiedników jest utrudniona, np. w miejscu występowania kamienistego, bardzo spoistego czy też do wydobywania resztek budowli hydrotechnicznych
 • podwodne: stanowią odmianę pogłębiarek chwytakowych; mają postać podwodnego gąsienicowego pojazdu z ramieniem zakończonym chwytakiem (podobnie, jak koparka). Pojazd kierowany jest przez płetwonurka znajdującego się w kabinie pogłębiarki. Kabina może być typu „mokrego” (operator pracuje zanurzony w wodzie), jak i „suchego” (woda ze szczelnej kabiny jest wypompowana)
 • pogłębiarki wieloczerpakowe (kubłowe) umożliwiają pogłębianie w sposób ciągły poprzez mechaniczne odspojenie gruntu. Charakterystyczną cechą budowy pogłębiarek tego typu jest duże wcięcie w płaszczyźnie symetrii kadłuba, zwykle na rufie, przez które przechodzi drabina czerpakowa z łańcuchem czerpakowym. Przemieszczanie pogłębiarki względem dna odbywa się poprzez motylkowanie lub wyjątkowo przez bruzdowanie.
 • pogłębiarki ssące, których praca polega na zasysaniu wody i kawałków gruntu do rurociągu ssawnego podłączonego do pompy gruntowej. W celu łatwiejszego odspojenia gruntu, głowicę ssącą pogłębiarki wyposaża się w spulchniacz (hydrauliczny lub mechaniczny). Zassana mieszanina wody i gruntu (w ilości ok. 25% objętości tego drugiego) w komorze kamiennej odfiltrowywana jest z kamieni i większych przedmiotów, następnie przechodzi przez pompę gruntową i rurociągiem zostaje odprowadzona na miejsce składowania
 • refulujące, które urobek (refulat) na miejsce składowania odprowadzają pływającym rurociągiem
 • nasiębierne, które urobek umieszczają we własnych zbiornikach (hoppersach)
 • ssąco-nasiębierno-refulujące
 • pogłębiarki kombinowane, łączące cechy pogłębiarek ssącej i chwytakowej lub ssącej i wieloczerpakowej
 • Bibliografia[]

 • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.
 • Kotwicowisko – wyznaczony akwen znajdujący się w bezpiecznej odległości zarówno od lądu jak i budowli hydrotechnicznych, przeznaczony dla jednostek pływających na miejsce postoju na kotwicy. Jest to akwen o dnie dostatecznie płytkim, trzymającym kotwicę (odpowiednio zwartym), a jednocześnie nie blokującym jej (np. oczyszczony z wraków). Kotwicowisko jest zwykle osłonięte z jednej lub kilku stron od fali i wiatru przez naturalne przeszkody, takie jak wyspy i półwyspy, lub tworzone przez człowieka budowle, np. falochrony.Akwen – każdy dowolnie określony fragment powierzchni wodnej. Termin spełniający taką samą funkcję jak teren w odniesieniu do powierzchni lądowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:
  Koparka – maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów, stąd wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych. Bardzo popularna wśród fanów EXO.
  Śródokręcie – środkowa część kadłuba jednostki pływającej znajdująca się pomiędzy częścią dziobową oraz rufową. Jest to rejon w okolicy połowy długości jednostki. Stanowi największy przedział kadłuba. Może być podzielony na szereg pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. W większości jednostek pływających obszar ten wypełniają pomieszczenia mieszkalne.
  Dzielność morska – zespół cech statku wodnego (w tym jachtu żaglowego) warunkujących bezpieczną, wygodną i - w miarę możności - szybką żeglugę w każdych warunkach pogodowych. Do cech związanych z dzielnością morską zalicza się niewywrotność, mała podatność na rezonansowe kołysanie (także od martwej fali), nurzanie, dobra stateczność kursowa i sterowność w każdych warunkach, "sucha" żegluga bez względu na wysokość i stromość fali itp. Wynikające stąd założenia konstrukcyjne są często wzajemnie sprzeczne, np. sucha żegluga przy wysokiej fali z reguły oznacza złą stateczność kursową i wzdłużną, itp. Dlatego osiągnięcie dobrej dzielności morskiej nowej konstrukcji jest trudne i opiera się w większej mierze na doświadczeniu i intuicji projektanta niż na obliczalnych i powtarzalnych założeniach projektowych.
  Dźwig – urządzenie dźwigowe, dźwignica zwana również potocznie windą lub wyciągiem, przeznaczona do przemieszczania (podnoszenia) ładunków (osób lub towarów) w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, pomiędzy określonymi poziomami, zwykle na dużą wysokość. Dźwigi dzielą się na:
  Refulat – urobek denny pochodzący z refulacji (prac pogłębiających) wód powierzchniowych lub budowli hydrotechnicznych.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama