• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podziarno

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Frakcja, frakcja granulometryczna – populacja ziaren (cząstek) o określonej wielkości (średnicy zastępczej) występująca w osadzie lub skale osadowej (gruncie).
  Nadziarno - część kruszywa po analizie sitowej (przesiewaniu) pozostająca na największym z sit, czyli część kruszywa o wielkości ziarn większej niż badana frakcja lub grupy frakcji. Nadziarno występuje w produkcie górnym.

  Podziarno (przesiew) – część kruszywa w analizie sitowej (przesiewaniu) przechodząca przez najmniejsze z sit, czyli część kruszywa o wielkości ziaren mniejszej od badanej frakcji lub grupy frakcji.
  Podziarnem można również określić część ładunku, która przeszła przez oczka określonego sita.
  Podziarno występuje w produkcie dolnym.

  Produkt dolny - wszystkie ziarna które przeszły przez sito w wyniku przesiewania. Na produkt dolny składa się klasa dolna oraz podziarno.Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

  Dodatkowe możliwe przyczyny występowania podziarna:

  Przesiewanie - w inżynierii chemicznej to proces jednostkowy polegający na rozdziale sproszkowanych faz stałych w oparciu o różnice w wielkość cząstek. Przesiewanie jest prowadzone na sucho.Średnica zastępcza – długość hipotetycznej średnicy elementu niekołowego (niekulistego) opisująca jego rozmiar.
  1. ziarna długie i wąskie przechodzą przez otwór sita, pomimo ich średnich wymiarów (średnic zastępczych) większych od średnicy oczek sita,
  2. zwiększenie się otworu sita (np. w wyniku jego uszkodzenia).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • nadziarno
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. norma PN-EN 13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu"
  2. norma PN-B-06714-01:1989 "Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia"
  3. norma PN-ISO 2395:2000 "Sita kontrolne i analiza sitowa. Terminologia"
  Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnich pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości materiału.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.