• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym.Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.
  Statut uczelni – dokuument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie o szkolnictwie wyższym.

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie.

  Kierownikiem wydziału jest dziekan. W uczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy są powoływani w drodze wyborów lub w drodze konkursu.

  Do 1 października 2018 działalność podstawowych jednostek organizacyjnych podlegała w Polsce przepisom zawartym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, które stanowiły m.in., że zajmowania stanowiska kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie można było łączyć z członkostwem w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – instytucja państwowa działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Wydziały teologiczne na mocy odrębnych umów względnie innych aktów prawnych, obok nadzoru ze strony władz państwowych i uczelnianych podlegają nadzorowi władz właściwych kościołów lub innych związków wyznaniowych.

  Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział – komórka organizacyjna urzędu organu władzy publicznej albo biura innej instytucji, wyodrębniona ze względu na zakres działania (innymi niż wydział komórkami organizacyjnymi są referat, zespół, stanowiska wieloosobowe, stanowisko jednoosobowe), np. Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny.
  Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa kilkaset wspólnot religijnych, reprezentujących niemal wszystkie religie i wyznania współczesnego świata. Wolność wyznania gwarantuje Konstytucja (m.in. art. 25 i 53) oraz ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.