• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podejście pozytywne

  Przeczytaj także...
  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Podejście pozytywne — jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Przedmiotem badania jest zawsze obiektywna rzeczywistość. Zwolennicy tego modelu nie poszukują odpowiedzi na pytania, jak powinna wyglądać polityka gospodarcza, ale jaka ona faktycznie jest lub była i dlaczego.

  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

  Istotnym punktem badań prowadzonych w opraciu o tę metodę jest identyfikacja faktów, które składają się na politykę gospodarczą danego państwa i pozwalają logicznie objaśnić jego funkcjonowanie.

  Zazwyczaj wykorzystanie ujęcia pozytywnego w badaniach prowadzonych nad polityką gospodarczą jest trudniejsze niż w przypadku zastosowania ujęcia normatywnego. W przypadku podejścia pozytywnego wymagane są bowiem żmudne badania nad różnorodnymi faktami składającymi się na złożony obiekt ekonomiczny. Ocena tych faktów wymaga chłodnego obiektywizmu, bez którego rzetelna analiza rzeczywistości jest niemożliwa, przy czym zachowanie pełnego obiektywizmu jest rzeczą niezmiernie trudną.

  Podejście pozytywne mimo większego stopnia złożoności ma przewagę nad podejściem normatywnym, często opartym na nierealistycznych założeniach, co skutkuje dużą sugestywnością, ale jednocześnie teorie takie nie tłumaczą dobrze rzeczywistości nieodpowiadającej sztucznym założeniom.


  Bibliografia[]

  Jan Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.