Podatnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podatnik – zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) za podmiot powiązany uważa się:

Na podatnika nałożone są rozliczne obowiązki m.in.

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.Inkasent – w szerokim znaczeniu jest to osoba pobierająca należności od płatników (np. inkasent elektrowni lub gazowni), a w szczególności to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Organ podatkowy nie może ściągnąć z inkasenta podatku, jeśli podatnik nie uiścił wcześniej tej daniny. Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa (inkasenci podatków i opłat lokalnych).
 1. posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. ujawnienie źródeł przychodu przez zgłoszenie uzyskanego z nich dochodu (wyjątkowo przychodu) do opodatkowania,
 3. obliczenie wysokości podatku – dotyczy niektórych podatków,
 4. składanie deklaracji podatkowych – dotyczy niektórych podatków,
 5. zapłata podatku w terminie, miejscu i wysokości oznaczonym przez ustawę,
 6. przechowywanie dokumentów na podstawie których ustalono wysokość podatku lub odliczeń lub ulg przez pięć lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku,
 7. udostępnianie w/w tych dokumentów na żądanie organu podatkowego w związku z przeprowadzanym postępowaniem podatkowym, kontrolą lub czynnościami sprawdzającymi,
 8. udzielanie informacji i wyjaśnień organom podatkowym z zakresu dotyczącego go obowiązku podatkowego, ale również dotyczących określonych przez ustawę podatkową zdarzeń i osób,
 9. udostępnianie w trakcie kontroli podatkowej określonych pomieszczeń wykorzystywanych do uzyskania dochodu (przychodu),
 10. sporządzanie i okazywanie organom podatkowym dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi,
 11. zgłaszanie w określonym terminie organom podatkowym zmian w stanie faktycznym, w zakresie w jakim podatnik jest obowiązany informować ten organ,
 12. sporządzanie, na żądanie organu podatkowego, na własny koszt, tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, z których wywodzi się określone skutki dla wysokości podatku (umowy, faktury, protokoły odbioru itp),

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Płatnik podatku
 • Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników
 • Inkasent
 • Biała lista podatników VAT
 • Ustawa podatkowa – ustawa nakładająca podatek i określająca wymienione w art. 217 Konstytucji RP elementy konstrukcyjne podatku tj. podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków. Ustawa podatkowa jest wyrazem tego, że w demokratycznym państwie prawnym ingerencja w prawa obywatela musi mieć konstytucyjną legitymację i formę ustawy.Postępowanie podatkowe − rodzaj postępowania administracyjnego, które przeprowadzona jest przez organ podatkowy pierwszej instancji (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Jeśli rozpoczyna się z urzędu, odpowiedni organ wydaje postanowienie, którego doręczenie rozpoczyna procedurę. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zakres postępowania, tryb jego przeprowadzania określone są w Ordynacji Podatkowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) – kompletna, ogólnopolska (zintegrowana w skali kraju) ewidencja podatników planowana do wprowadzenia od 1 września 2011 w Polsce, na bazie Krajowej Ewidencji Podatników. Celem utworzenia tego rejestru jest zapewnienie spójności i poprawności dla całego systemu ewidencji podatników przez zintegrowanie w jednym miejscu danych ewidencyjnych podmiotów. Ma to skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał, wiążące dla organów podatkowych, dane ewidencyjne z rejestru PESEL. Uruchomienie CRP KEP, planowane pierwotnie na 1 lipca 2011, nastąpi poprzez przeniesienie aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych urzędów skarbowych do jednego systemu centralnego.
  Kontrola podatkowa (ang. Tax audit) - poszukiwanie przez organy państwowe niezadeklarowanego dochodu lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych.
  Obowiązek podatkowy - wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 ordynacji podatkowej). Każda ustawa podatkowa odrębnie, właściwie dla podatku, który reguluje ustala zdarzenie lub zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy konkretyzuje się w zobowiązaniu podatkowym, którego jest źródłem.
  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.
  Płatnik podatku – podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i uiszczenia w wyznaczonym terminie należnego podatku na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.
  Faktura – dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura), jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

  Reklama