• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podatkowa grupa kapitałowa

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
  Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Naczelnika odwołuje minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.

  Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego, tworzoną na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Podatkowa grupa kapitałowa powstaje w wyniku podpisania umowy przez co najmniej dwie spółki kapitałowe (tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych) mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Pozostałe kryteria, które muszą zostać spełnione przez grupę spółek kwalifikujących się do podatkowej grupy kapitałowej obejmują m.in.:

  Jednostka zależna, spółka zależna, pot. spółka córka – spółka handlowa kontrolowana przez jednostkę dominującą.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.
 • jedna ze spółek w grupie, tzw. spółka dominująca, musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek (tzw. spółek zależnych);
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek jest nie niższy niż 1 000 000 ;
 • umowa utworzenia podatkowej grupy kapitałowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych (umowa ta musi zostać zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego);
 • podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.
 • Jedna ze spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej (spółka wyznaczona przez grupę) jest odpowiedzialna za obliczenie podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej, obliczenie wysokości zaliczek, pobieranie i wpłacenie podatku do właściwego urzędu skarbowego. Po rejestracji umowy podatkowej grupy kapitałowej przez naczelnika urzędu skarbowego, umowa nie może zostać rozszerzona na inne spółki.

  Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Jednostka dominująca - termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która to sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką (zależną), a w szczególności:

  Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. Transakcje odbywające się pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej nie podlegają regulacjom z zakresu cen transferowych.

  Cena transferowa, cena transakcyjna – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej.Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Przykładowo jednak w Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, zaś w Stanach Zjednoczonych 1 października.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r." – Dz. U. Nr 21, poz. 86; Art. 1a. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.
  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.
  Akt notarialny – szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę) (zob. lex perfecta)
  Prawo podatkowe – ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.