• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podatek naliczony

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Podatek należny - kwota podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez podatnika. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatnik ma jednak prawo pomniejszyć to zobowiązanie o podatek naliczony.
  Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) – podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

  Podatek naliczony – w znaczeniu określonym w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) to suma:

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) – w znaczeniu określonym w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
 • kwot podatku VAT określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty, a także faktur od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,
 • kwot podatku VAT wynikających z dokumentów właściwych dla importu towarów,
 • kwot podatku należnego:
 • od importu usług,
 • od tych dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca tych towarów,
 • z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną określoną w ustawie.
 • Kwota podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych może zostać zwiększona o zryczałtowany zwrot podatku, o ile spełnione zostaną dodatkowe warunki określone ustawą.

  Zobacz też[]

 • Podatek
 • Bibliografia[]

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.