• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Platforma transakcyjna

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Spread – różnica pomiędzy kursem kupna (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowego), oraz koszt transakcyjny na rynku forex (różnica między cenami natychmiastowego zakupu bid i natychmiastowej sprzedaży ask).
  Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

  Platforma transakcyjna – internetowe narzędzie służące do wspomagania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Za pomocą platform można zarówno planować zakupy oraz sprzedaż, negocjować, inwestować, jak i prowadzić kontroling procesów. Funkcjonuje ona na zasadzie otwartej bądź zamkniętej platformy B2B, a jej użytkowanie odbywa się poprzez odpowiednie oprogramowanie bądź dowolną przeglądarkę internetową.

  Rynek walutowy – rynek, na którym handluje się walutami (ew. dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami.Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

  Cel istnienia systemu wspomagania zakupów i sprzedaży B2B[]

  Platforma transakcyjna przyspiesza i uskutecznia dokonywanie zakupów. Eliminuje wiele zbędnych czynności. Wspomaga proces sprzedaży. Adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą (redystrybucją).

  Podstawowe moduły platformy[]

 • Moduł obieg zamówień wewnętrznych
 • Moduł kwalifikacja dostawców
 • Moduł transakcyjny
 • Moduł powiadomień dla dostawców
 • Moduł oceny dostawców
 • Pulpit menedżerski
 • Moduł inwestycyjny[]

 • inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD)
 • inwestowanie na rynku forex
 • dostęp do rynku wymiany walut on-line przez całą dobę
 • możliwość wyboru par walutowych włączając FX spot oraz Forward
 • opcja notowań walut wobec koszyków walutowych
 • niskie spready, już od 2 pipsów na najpopularniejszych parach walutowych
 • okazje do pomnażania kapitału zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków na rynku
 • niskie kwoty inwestycji
 • Zasada działania[]

  Ideą działania platformy jest wystawianie przez firmy zapotrzebowania na towary bądź usługi. Zapotrzebowanie takie zawiera określone wymagania dotyczące samego dobra, jak i dostawców. Istotnym jest też wybranie sposobu ofertowania oraz wyłonienia dostawcy.

  Forex, FX (ang. Foreign Exchange) – giełda walutowa, termin używany w związku z międzynarodowym rynkiem walutowym. Forex jest rynkiem będącym połączeniem światowych centr finansowych. Jest to rynek typu OTC (ang. Over The Counter) – rynkiem zdecentralizowanym, bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót. Nadzory te sprawują komisje lokalne, np. w Polsce instytucją taką jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), a w Wielkiej Brytanii – Financial Services Authority (FSA).Inwestowanie – jest to proces występujący w gospodarce polegający na odkładaniu przez podmioty gospodarcze (inwestorów) części środków finansowych i zamianę ich na inwestycje.

  W chwili obecnej na rynku istnieje wiele rodzajów platform transakcyjnych. Opierają się one na outsourcingu zakupów bądź stanowią otwarte platformy transakcyjne. Rozwiązania takie są stosunkowo drogie i niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwa, chociażby takie jak uzależnienie wybranego obszaru od firmy zewnętrznej. Drugi rodzaj to otwarte platformy transakcyjne, które maja zazwyczaj funkcjonalność zbliżoną do portali ogłoszeniowych lub informujących o przetargach. Generują one mniej kosztów, często przy równie rozwiniętej funkcjonalności jak platformy działające na zasadzie outsourcingu, nie wymagając przy tym udziału podmiotów zewnętrznych do ich wykorzystywania. Mniej rozpowszechnioną praktyką jest stosowanie przez przedsiębiorstwa własnych autorskich rozwiązań.

  Forward - Instrument finansowy polegający na kupnie lub sprzedaży instrumentu bazowego za z góry określoną cenę wykonania. Cena po jakiej zostanie dokonana transakcja oraz wielkość transakcji zostają ustalone w dniu jej zawarcia, natomiast fizyczna dostawa zasobów musi nastąpić w ściśle określonym dniu w przyszłości. W przypadku niektórych kontraktów typu forward, po upływie terminu umowy, strony mogą nie wymieniać instrumentu bazowego pomiędzy sobą, a tylko zapłacić różnicę pomiędzy ceną poprzednio uzgodnioną w kontrakcie a ceną obowiązującą w dniu wygaśnięcia umowy na rynku. W transakcjach typu forward istnieje ryzyko niewywiązania się z umowy transakcyjnej, ponieważ instrument ten nie podlega standaryzacji i nie jest regulowany przez izbę rozliczeniową.B2B (ang. Business to Business) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b.

  Linki zewnętrzne[]

 • Film z TV biznes dotyczący funkcjonowania platform transakcyjnych
 • Przykład porównania dwóch platform transakcyjnych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)
  Kontrakt różnicy kursowej (także kontrakt różnic kursowych, kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD; ang. contract for difference) - kontrakt pomiędzy dwiema stronami (sprzedającym kontrakt i kupującym), w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład akcje, obligacje itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu). Taki kontrakt jest instrumentem pochodnym, w którym nie jest się właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. CFD są zawierane w wielu krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych (brak zgody United States Securities and Exchange Commission).
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.