• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego

  Przeczytaj także...
  Algorytm MRP to zaawansowany algorytm służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (Harmonogramu głównego produkcji) zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych elementów wchodzących w skład MPS i ich marszrutami technologicznymi przy dodatkowym uwzględnieniu innych parametrów takich jak np. kalendarze czasu pracy stanowisk produkcyjnych.Magazynowy system informatyczny (ang. Warehouse Management System, WMS) – program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w logistyce.
  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.

  Harmonogram główny produkcji (ang. Master Production Schedule, MPS) (zwany także planem spływu produkcji lub operatywnym planem produkcji) jest zwykle przedstawiany w postaci tabeli, której kolumny to poszczególne okresy planistyczne (zwykle dni, tygodnie lub miesiące), a wiersze to wyroby gotowe (lub półprodukty przeznaczone do sprzedaży, np. dla punktów serwisowych). Wartości w komórkach tabeli przedstawiają oczekiwane ilości spływu wyrobów (lub półfabrykatów) ma magazyn wyrobów gotowych.Zintegrowany system informatyczny – system informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania.

  Techniki te często wspomagane są odpowiednimi systemami informatycznymi.

  Charakterystyka[]

  Głównym celem jest zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych przez organizację produkcyjną. Jest to osiągane przez optymalizację zapasów oraz samego procesu produkcyjnego.

  Do systemu wprowadza się informację o zaplanowanej produkcji, lub wielkość sprzedaży lub przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe. Na tej podstawie system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespołów i materiałów. MRP pobiera informacje z trzech źródeł: harmonogramu produkcji, BOM-ów materiałowych (Bill of materials) i stanów zapasowych. Jako wynik działania zwraca szczegółowy plan produkcji dla każdego elementu oraz plan zamówień. Planowanie może być wykonane wprzód lub wstecz (tzn. od zadanego dnia obliczenie, kiedy wymagana produkcja zostanie wykonana lub kiedy trzeba rozpocząć proces aby uzyskać wymaganą produkcję na zadaną datę). System przewiduje czasy produkcyjne, czasy dostaw. W procesie planowania może następować optymalizacja kosztów, czasu wykonania, opłacalności. Do różnych typów produkcji stosuje się inne algorytmy obliczeń.

  Zasoby (ang. resources) to w terminologii APICS dotyczącej MRP wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie planu. W tym znaczeniu zasobami są, przede wszystkim, surowce i materiały (podstawowe i pomocnicze), moce przerobowe (produkcyjne) liczone czasem dostępności maszyn (odpowiednich rodzajów) i pracowników (odpowiednich zawodów i specjalności), media zasilające, narzędzia oraz pieniądze.Planowanie zdolności produkcyjnych (ang. Capacity Requirements Planning) – moduł lub funkcjonalność systemów MRP II i ERP odpowiedzialny za planowanie zdolności produkcyjnych.

  Cele MRP[]

 • redukcja zapasów
 • dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów
 • dokładne wyznaczenie kosztów produkcji
 • lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych)
 • szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
 • kontrola realizacji poszczególnych etapów produkcji
 • Zobacz też[]

 • Planowanie zasobów wytwórczych – Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 • Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – Enterprise Resources Planning (ERP)
 • Algorytm MRP
 • Harmonogram główny produkcji – Master Production Schedule (MPS)
 • Advanced Planning System
 • Planowanie zdolności produkcyjnych – Capacity Requirements Planning (CRP)
 • Magazynowy system informatyczny – Warehouse Management System (WMS)
 • Manufacturing Execution Systems – Systemy Realizacji Produkcji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw – Supply Chain Management (SCM)
 • Zintegrowany system informatyczny
 • Bibliografia[]

 • Kawa A., „Informatyka integralną częścią logistyki”, „Raport Informatyka”, w „Eurologistics” 2002, nr 4
 • Linki zewnętrzne[]

 • MRP – szczegółowy opis systemu MRP
 • APS – akronim Advanced planning and scheduling, klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemu ERP, a pozwalający wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Oryginalny koncept APS powstał w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijany.Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dostawa – przemieszczenie (przepływ) ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty lub towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie.
  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami.
  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:
  Manufacturing Execution System (MES) - określenie tłumaczone jest na język polski jako System Realizacji Produkcji. Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.
  Popyt (ang. demand) – funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus).
  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.
  Planowanie Zasobów Produkcyjnych ang. MRP II - Manufacturing Resource Planning. W celu odróżnienia od zwykłego MRP konieczne jest dodawanie rzymskiej liczby II, gdyż rozwinięcie tego skrótu jest inne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.