• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Planowanie regionalne

  Przeczytaj także...
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Planowanie regionalne dotyczy efektywnego rozmieszczenia i planowania działań związanych z użytkowaniem gruntów, infrastrukturą i osiedlaniem się na większej powierzchni niż pojedyncze miasto. Planowanie regionalne jest dziedziną urbanistyki. Obejmuje ono formułowanie przepisów, które będą kierować efektywnym planowaniem i zarządzaniem takimi powierzchniami. Dotyczy zarówno terenów lądowych, jak i terenów wodnych. Jest to obecnie jeden z kierunków studiów wyższych.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.

  W Polsce działają obecnie organizacje planowania regionalnego na szczeblach wojewódzkich oraz gminnych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszą agencją planowania regionalnego z uprawnieniami do planowania była Boston Metropolitan Improvement Commission utworzona przez ustawodawcę Massachusetts w 1902 r. Siedem lat później, w 1909 r. Commercial Club of Chicago, prywatna organizacja, sfinansowała przygotowanie planu Chicago, ukończone przez zespół kierowany przez architektów z Chicago, Daniela H. Burnhama i Edwarda H. Bennetta. Szczególną rolę planowanie regionalne odegrało podczas Wielkiego Kryzysu i w latach powojennych.

  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

  Próby normowania procesów gospodarowania przestrzenią mają w Polsce długą tradycję. Podejmowane były bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zaowocowały nowoczesną, jak na owe czasy, regulacją, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli. W praktyce planowanie przestrzenne w Polsce międzywojennej odnosiło znaczne sukcesy, zarówno w skali lokalnej (np. społeczne osiedla mieszkaniowe, budowa od podstaw miasta portowego Gdynia, obiekty użyteczności publicznej), regionalnej (np. plan „funkcjonalnej Warszawy”) i krajowej (np. Centralny Okręg Przemysłowy). W czasach PRL planowanie regionalne miało mało istotne znaczenie. Zmiany ustrojowe, które zaszły w Polsce po 1989 r., wymusiły rewizję dotychczasowego systemu planowania przestrzennego. Po licznych dyskusjach i prezentacjach projektu nowej ustawy korygującej ten system, Sejm uchwalił w 1994 r. „Ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym”, która zastąpiła ustawę z 1984 r. o planowaniu przestrzennym. Zmiana nazwy ustawy nie była bez znaczenia. Chodziło o zdecydowane odcięcie się od zasady poprzedniego ustroju, to jest „gospodarki planowej”. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. przyczyniła się do utworzenia systemu planowania przestrzennego w Polsce, który wymagał jednak daleko idącego udoskonalenia i uzupełnienia. 27 marca 2003 r. Sejm uchwalił nową Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zastąpiła ustawę z 1994 r..

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Cele planowania regionalnego[ | edytuj kod]

 • Integracja planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu z planem regionalnym,
 • Doradztwo dla wykonawców planowania urbanistycznego, innych publicznych i innych (prywatnych) organizacji planujących,
 • Udział w tworzeniu i kontynuacji ogólnokrajowego planu zagospodarowania przestrzennego i planów rozwoju technicznego kraju,
 • Udział w specjalistycznym planowaniu zmian w kraju oraz jego rozwój,
 • Inicjatywy polityki regionalnej w celu promowania i rozwoju regionu w kontekście zarządzania regionalnego.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • planowanie przestrzenne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alfred Bettman, "How to Lay Out Regions for Planning," in Planning Problems of Town, City, and Region: Papers and Discussion, 1925.
  2. Planowanie przestrzenne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wroclaw.rzgw.gov.pl [dostęp 2019-04-28].
  3. Planowanie regionalne - Przedmioty - USOSWEB PW, usosweb.usos.pw.edu.pl [dostęp 2019-04-28].
  4. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – rbgp.pl [dostęp 2019-04-28] (pol.).
  5. Planowanie Przestrzenne, kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2019-04-28].
  6. Growing Smart Legislative Guidebook Online, American Planning Association [dostęp 2019-04-28].
  7. 1.1 Historia planowania przestrzennego | ARL-net, www.arl-net.de [dostęp 2019-04-28].
  8. PLANOWANIE REGIONALNE, prezi.com [dostęp 2019-04-28] (ang.).
  9. Notatki o planowaniu regionalnym, architektura.muratorplus.pl [dostęp 2019-04-28] (pol.).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.793 sek.