• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Planowanie przestrzenne

  Przeczytaj także...
  International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) - Globalna organizacja doświadczonych profesjonalistów planowania mająca na celu zrzeszenie znanych i wysoko wykształconych planistów na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie zostało założone w 1965 roku a członkowie stowarzyszenia pochodzą z ponad 70 krajów. ISOCARP jest organizacją pozarządową, uznawaną przez Narody Zjednoczone, Radę Europy oraz jest konsultantem UNESCO.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

  Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych – miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro.

  System aktów planowania przestrzennego w Polsce[]

 • planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym:
 • koncepcja przestrzennego rozwoju kraju
 • programy rządowe,służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
 • planowanie przestrzenne na szczeblu województwa:
 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa
 • audyt krajobrazowy
 • planowanie przestrzenne na szczeblu gminy:
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • inne:
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego
 • Założenia planowania przestrzennego[]

  Sens planowania przestrzennego:

  1. kierowanie zdarzeniami
  2. porządkowanie – ład przestrzenny
  3. koordynacja i regulacja/sterowanie
  4. osiąganie określonych celów
  5. rozwiązywanie problemów
  6. ochrona dobra publicznego
  7. łagodzenie konfliktów

  Cele planowania przestrzennego – akcent na:

  1. jakość życia
  2. racjonalność użytkowania terenu
  3. wartość przestrzeni urbanistycznej
  4. wartość nieruchomości
  5. aktywności gospodarcze
  6. konkurencyjność przestrzeni urbanistycznej
  7. równoważenie/harmonizowanie rozwoju

  Systemy planowania przestrzennego w Europie[]

  Tabela zawierająca główne organizacje, kraje zaangażowane i datę publikacji

  Zobacz też[]

 • ISOCARP – International Society of City and Regional Planners
 • Bibliografia[]

 • Karwińska Anna, Gospodarka przestrzenna, uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Zuziak K. Zbigniew, O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo PK, Kraków 2008
 • Linki zewnętrzne[]

 • System planowania przestrzeni w Polsce
 • CEMAT – Europejska Konferencja Ministrów odpowiedzialnych za Planowanie Regionalne
 • EJSD – Europejska Publikacja o Planowaniu Przestrzennym
 • ESPON – Europejski Portal Obserwacyjny Rozwoju Przestrzennego
 • Planum – The European Journal of Planning
 • VASAB – Inicjatywa Planowania Przestrzennego Rejonu Morza Bałtyckiego VASAB • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.