• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Kaczanowski

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Odznaka „Honoris Gratia” – polskie odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta.
  Grób Piotra Kaczanowskiego
  Kraków, Cmentarz Grębałów.

  Piotr Franciszek Kaczanowski (ur. 24 lutego 1944 w Rzucowie, zm. 5 kwietnia 2015 w Krakowie) – polski archeolog, prof. dr hab., dziekan Wydziału Historycznego UJ. Był członkiem Komisji Edukacji RGSW, Komisji Ekonomicznej RGSW oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Jakuszowice – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był uczniem Kazimierza Godłowskiego. Studia ukończył w 1966, doktorat uzyskał w 1975. W roku 1993 habilitował się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum. Specjalizacja archeologiczna: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich (kultura przeworska) oraz wczesne fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowej i północnej Europy, w tym problematyka uzbrojenia ludności „barbarzyńskiej” części Europy. Prowadził m.in. specjalistyczne badania nad kryteriami wydzielenia importów rzymskich w oparciu o wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych oraz metaloznawczych.

  Kultura przeworska – kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski oraz Zakarpacia. Dawniej zwana kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Kultura przeworska zastąpiła na znacznej części swojego terytorium wcześniejszą kulturę pomorską.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Prof. Kaczanowski był kierownikiem projektu badawczego poświęconego badaniom wykopaliskowym na wielokulturowej osadzie w Jakuszowicach, prowadził prace nad kompleksową monografią cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie. Współpracował m.in. z profesorami Januszem Krzysztofem Kozłowskim oraz Michałem Parczewskim. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych. Za swoją pracę został odznaczony w 1989 Złotym Krzyżem Zasługi, w 1999 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2014 Odznaką Honoris Gratia.

  Rzuców – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Borkowice nad rzeką Jabłonicą, pośród lasów i wzgórz Garbu Gielniowskiego.Kazimierz Godłowski (ur. 9 grudnia 1934 w Krakowie, zm. 9 lipca 1995 tamże) – polski archeolog i prehistoryk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Próba rekonstrukcji stosunków społecznych ludności terenu północno-wschodnich Niemiec w okresie wczesnorzymskim w świetle badań prowadzonych nad materiałami grobowymi, Prace Archeologiczne 10, 1968.
 • Drochlin. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, Kraków 1987.
 • Importy broni rzymskiej na obszarze Europejskiego Barbaricum, Kraków 1992.
 • Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995.
 • Wielka historia Polski t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) (z J. K. Kozłowskim), Kraków 1998.
 • Nowe znaleziska rzymskich mieczy z Barbaricum w świetle problemów konserwatorskich, [w:] Superiores barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, red. R. Madyda-Legutko, T. Bochnak, Kraków 2000.
 • Archeologia o początkach Słowian, red. Kaczanowski P., Parczewski M., Kraków 2001. ​ISBN 83-7188-892-9​.
 • Wielka Historia Świata t. 3, Europa barbarzyńska, Kraków 2005.
 • Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum (rozprawa).
 • Tabula Imperii Romani (artykuły).
 • Sprawozdania. Badania ratownicze przeprowadzone na stanowisku wczesnośredniowiecznym w Prałkowcach; powiat Przemyśl.
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wielka wędrówka ludów – okres masowych migracji plemion barbarzyńskich, w szczególności Hunów i Germanów, na ziemie Cesarstwa rzymskiego u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza (IV-VI wiek). Proces ten radykalnie odmienił obraz kontynentu europejskiego – doprowadził do zmian etnicznych na dużych obszarach, wyznaczył koniec starożytności i pociągnął za sobą upadek cesarstwa. Większość powstałych na jego gruzach nowych państw sama podzieliła jego los, jednak niektóre (jak państwo Franków) stały się podwalinami nowożytnych państw europejskich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Cmentarz Grębałowski – jeden z najmłodszych cmentarzy Krakowa. Położony jest w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. Zajmuje powierzchnię 25,5 hektara.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.