• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pieczęć

  Przeczytaj także...
  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.
  Rewers pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego z 1334 r.
  Wielka pieczęć miasta Kłodzka z XIII w.
  Tłok pieczętny miasta Poznania z poł. XIV w. (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)

  Pieczęć – znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku pieczętnego). Stanowi świadectwo wiarygodności – nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi. Również jest środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub przedmiotu.

  Sygnet (fr. signet, łac. signum – znak) – ozdobny pierścień, przeznaczony głównie dla mężczyzn, służący jako pieczęć do laku. Na oczku ma wygrawerowany wizerunek herbu lub monogram. Współcześnie używany zazwyczaj jako element męskiej biżuterii.Contrasigillum – rodzaj pieczęci, której odcisk umieszczano niekiedy na odwrociu pieczęci głównej. Podstawową funkcją contrasigillum było dodatkowe zabezpieczenie pieczęci głównej przed fałszerstwem bądź przywieszeniem jej, wbrew woli wystawcy, przy innym dokumencie. Ułatwiało weryfikację autentyczności pieczęci głównej oraz opatrzonego nią dokumentu.

  Podział pieczęci ze względu na osobę:

 • pieczęcie osób fizycznych:
 • pieczęć papieska (bulla),
 • pieczęć monarsza (cesarska, królewska, książęca):
 • majestatyczna (głównie cesarska i królewska),
 • portretowa,
 • piesza,
 • konna,
 • herbowa (jako contrasigillum lub na rewersie pieczęci monetowej),
 • wotywna,
 • pieczęć dostojnika kościelnego:
 • tronowa,
 • stojąca,
 • herbowa,
 • pieczęć rycerska,
 • pieczęcie osób prawnych:
 • pieczęć państwowa,
 • pieczęć samorządowa (miejska lub wiejska),
 • pieczęć korporacyjna (instytucji kościelnych i organizacji społecznych).
 • Podział pieczęci ze względu na funkcje:

  Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedzibą powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.Pieczęć cylindryczna – pokryty rytym wzorem cylinder, który przesuwano po tabliczce z wilgotnej gliny, uzyskując w ten sposób odbicie w postaci powtarzającego się wzoru (bardzo często sceny z życia codziennego). Były one używane w Mezopotamii i innych częściach Bliskiego Wschodu od IV do I tysiąclecia p.n.e. Liczne odnalezione pieczęcie pozwoliły uzyskać dużą wiedzę o życiu w tamtych czasach.
 • pieczęć większa (sigillum maius),
 • pieczęć mniejsza,
 • pieczęć sygnetowa (sygnet).
 • Podział pieczęci ze względu na materiał pieczętny

 • pieczęć woskowa,
 • pieczęć lakowa,
 • pieczęć metalowa (bulla),
 • pieczęć tuszowa,
 • pieczęć kopcowa (dymna).
 • Zobacz też[]

 • lak
 • pieczęć cylindryczna
 • sfragistyka
 • wosk
 • Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lak – materiał mający właściwość mięknięcia w podwyższonej temperaturze aż do postaci półpłynnej oraz zastygania w temperaturze pokojowej. Po zastygnięciu trwale zachowuje kształt, który miał w trakcie obniżania temperatury i ma dobrą przyczepność do papieru i materiałów tekstylnych (płótna, także nici itp.), przy czym jest stosunkowo kruchy.
  Woski – grupa substancji stałych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia i niskiej lepkości w stanie stopionym. Parametry wosków są różnie określane przez różne źródła. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Nauki o Tłuszczach woski mają następujące właściwości:
  Sfragistyka (z gr. sphragís – "pieczęć"), nazywana niekiedy sygillografią (od łacińskiego sigillum – pieczęć) – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmującą się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych, a także ich historią, powstawaniem itp.
  Stempel (biuro) – urządzenie służące do odciskania określonego wzoru na papierze. Odciskanie to odbywa się na podobnej zasadzie jak odbijanie czcionki technologią druku wypukłego, lecz w wypadku stempli czynność tę wykonuje się ręcznie. Stemple używane są np. na poczcie i w innych instytucjach, gdzie służą do oznaczania przesyłek czy dokumentów stosownym symbolem lub datą (służą do tego datowniki). Stemplami z metalu także wykonuje się odciski pieczęci lakowej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej – metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć o średnicy 77mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.