• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Perspektywy

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Perspektywymiesięcznik edukacyjny dla młodzieży wydawany od 1998 w Warszawie.

  Od 2000 „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” publikują „Ranking szkół wyższych”.

  Charakter czasopisma[ | edytuj kod]

  Czasopismo przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy stoją u progu wyboru dalszej drogi kształcenia. Na łamach miesięcznika omawiane są liczne kierunki studiów i zawody. Zamieszczane są również szerokie prezentacje szkół wyższych oraz ośrodków akademickich w całej Polsce. Poza tym miesięcznik znany jest z przygotowywania i ogłaszania wielu rankingów, m.in. zestawiających najlepsze licea ogólnokształcące i uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne oraz z rankingów MBA. Treści zawarte w czasopiśmie, które opisują kierunki studiów poprzez pryzmat dalszej kariery zawodowej są popierane licznymi wypowiedziami studentów, pracowników naukowych oraz profesorów. Pismo zamieszcza również materiały powtórzeniowe dla uczniów i studentów. Ważnym aspektem zagadnień, które obejmuje pismo jest problematyka edukacji – przede wszystkim w Polsce oraz na terenach Unii Europejskiej.

  Ranking – klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, przyporządkowanych według określonych kryteriów. Rankingi sportowe dotyczą zawodników, drużyn, krajów w różnych dyscyplinach sportowych i są sporządzane na podstawie osiągnięć w zawodach, zazwyczaj w określonym okresie. W niektórych dyscyplinach sportowych rankingi poza wartością czysto informacyjną odgrywają również istotną rolę przy kwalifikowaniu zawodników i drużyn do zawodów sportowych lub ustalaniu początkowej kolejności w zawodach, w których taka kolejność ma znaczenie.Interestudent – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

  Rankingi[ | edytuj kod]

  Miesięcznik znany jest w Polsce z opracowywania i ogłaszania, wspólnie z dziennikiemRzeczpospolita” rankingów edukacyjnych:

 • Ranking Uczelni Akademickich
 • Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich
 • Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich (Inżynierskich)
 • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
 • Ranking Edukacyjny Szkół Średnich
 • Inne wydawnictwa[ | edytuj kod]

  Wydawnictwo Perspektywy Press Sp. z o.o. oprócz wydawania miesięcznika „Perspektywy” zajmuje się wydawaniem innych pozycji, które ukazują się corocznie, m.in.:

  Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
 • Informator dla maturzystów (najobszerniejszy, 800-stronnicowy informator o wyższych uczelniach i szkołach policealnych w Polsce, prezentuje wszystkie aktualne możliwości nauki na wyższych uczelniach w ogólności ukazujący się od 1993 r. czasem np. w 2010 roku także z edycją wiosenną)
 • Informator o zawodach
 • Informator gimnazjalisty – licea i technika (Warszawa)
 • Konkursy[ | edytuj kod]

 • Interstudent – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Czeladko R., Najlepsze uczelnie w kraju, „Rzeczpospolita”, 11 maja 2009. [dostęp 20-05-2009]
  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjum i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat) oraz uczęszczająca do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych i realizująca obowiązek nauki
  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Dziennik - zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta.
  Rzeczpospolita” – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny i ekonomiczno-prawny wydawany w średnim nakładzie jednorazowym około 94 tys. egzemplarzy, jego wynik sprzedaży wynosi 63 tys. (dane z lutego 2013 roku). Tytuł dziennika to staropolskie określenie państwa o ustroju republikańskim. Wydawcą jest spółka Presspublica.
  Liceum ogólnokształcące (LO) (z łac. licaeum od gr. Lýkeion: ogród przy świątyni Apollina Wilkobójcy (Lýkeios), gdzie nauczał Arystoteles) – rodzaj szkoły średniej w wielu krajach. W Polsce liceum ogólnokształcące od 1999 r. wskutek reformy szkolnictwa jest szkołą ponadgimnazjalną (wcześniej posługiwano się nazwą rodzajową szkoła średnia (szkoła ponadpodstawowa)).
  Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.