• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pedofilia  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Fetyszyzm − rodzaj parafilii seksualnej polegający na uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej głównie lub wyłącznie w wyniku kontaktu z obiektem pobudzającym − fetyszem.Kryterium klasyfikacyjne - wyodrębnienie i przyporządkowanie obiektów, przedmiotów, istot, osób, zjawisk do określonego zbioru lub grupy, na podstawie ich istotnej i wspólnej cechy, według logicznych zasad.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Pedofilia – rodzaj parafilii: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania.

  Czyny pedofilne mogą przybierać formę: obnażania się i masturbowania przy dziecku, dotykania jego narządów płciowych oraz stosunków seksualnych. Czyny takie nie są dokonywane wyłącznie przez pedofilów, lecz także przez osoby mające trudności w znalezieniu partnera seksualnego wśród dorosłych.

  W klasyfikacji ICD-10 pedofilia ma kod F65.4, w klasyfikacji DSM-IV i DSM-5 – 302.2. W obu przypadkach zaliczana jest do kategorii zaburzeń preferencji seksualnych.

  Kazimierz Mikołaj Imieliński (ur. 6 grudnia 1929 w Dąbrowie Górniczej, zm. 16 lipca 2010) – polski lekarz seksuolog, seksuolog kliniczny, profesor nauk medycznych, wieloletni kierownik Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, założyciel Polskiej Akademii Medycyny, Akademii Wiedzy Seksualnej.Zaburzenie osobowości (łac. perturbatio personalitatis) – zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym. Jeżeli zostały rozpoznane przed 18. rokiem życia, nazywane są zaburzeniami w okresie dzieciństwa. Poprzednie definicje zaburzeń osobowości obejmowały:

  Spis treści

 • 1 Etymologia i historia terminu
 • 2 Definicje diagnostyczne (kliniczne)
 • 2.1 Definicje instytucjonalne (systemowe)
 • 2.1.1 ICD-10
 • 2.1.2 Historia definicji w DSM
 • 2.1.3 DSM-IV-TR
 • 2.1.4 Debata nad zasadnością umieszczenia pedofilii w DSM
 • 2.1.5 Debata nad kryteriami w definicji pedofilii w DSM
 • 2.1.6 DSM-5
 • 2.2 Definicje autorskie
 • 2.3 Wspólne cechy definicji
 • 2.3.1 Istota pedofilii
 • 2.3.2 Osoba pedofila
 • 2.3.3 Pojęcie dziecka
 • 2.3.4 Wyłączność preferencji
 • 2.4 Pedofilia a pedofilne zachowania seksualne
 • 2.4.1 Definicja behawioralna pedofilii i jej krytyka
 • 2.4.2 Terminy „pedofilia właściwa” (fiksacyjna) i tzw. „pedofilia zastępcza” (regresyjna)
 • 3 Chronofilie w obrębie i obok pedofilii
 • 4 Użycie terminu „pedofilia” niezgodne z jego znaczeniem klinicznym (definicjami diagnostycznymi)
 • 4.1 „Pedofilia” w znaczeniu „pociąg do osób małoletnich” (attraction to minors)
 • 4.2 „Pedofilia” w znaczeniu „wykorzystywanie seksualne dzieci” (children sexual abuse, CSA)
 • 5 Przyczyny
 • 5.1 Badania neuropsychiatryczne
 • 5.2 Neuroprzekaźnictwo
 • 6 Występowanie
 • 7 Przebieg
 • 8 Diagnostyka i różnicowanie
 • 9 Pedofilia a pojęcie orientacji seksualnej
 • 9.1 Podział pedofilów ze względu na orientację seksualną
 • 9.2 Pedofilia jako orientacja seksualna
 • 10 Osobowość pedofilów i problemy psychopatologiczne u nich występujące
 • 11 Pedofilia a wykorzystywanie seksualne dzieci
 • 11.1 Czteroczynnikowy model wyjaśniający genezę wykorzystywania seksualnego dzieci
 • 12 Metody zapobiegania i leczenia
 • 12.1 Zapobieganie
 • 12.2 Terapia kognitywno-behawioralna
 • 12.3 Terapia behawioralna
 • 12.4 Terapia farmakologiczna
 • 13 Postawy społeczne wobec pedofilii
 • 14 Zobacz też
 • 15 Przypisy
 • Skala Tannera - skala pozwalająca określić stadium dojrzałości płciowej dzieci, nastolatków i dorosłych na podstawie cech morfologicznych – budowy narządów płciowych i piersi. Termin pochodzi od nazwiska Jamesa Mourilyana Tannera, który opracował skalę.Osobowość dyssocjalna, psychopatia, osobowość antyspołeczna – zaburzenie struktury osobowości o charakterze trwałym, dotyczące 2–3% każdego społeczeństwa. Zaburzenie to wiąże się z obecnością trzech deficytów psychicznych: lęku, uczenia się i relacji interpersonalnych.

  Etymologia i historia terminu[]

  Termin paedophilia erotica został wprowadzony do dyskursu medycznego w 1886 r. przez psychiatrę Richarda von Krafft-Ebinga w dziele Psychopathia Sexualis. Autor charakteryzował pedofilię jako zainteresowanie seksualne jedynie dziećmi w wieku przedpokwitaniowym.

  Stygmatyzacja, naznaczanie jest to proces nadawania określeń w kategoriach zachowania jednostkom, grupom społecznym czy kategoriom społecznym w wyniku czego przyjmują one nadane im cechy i zaczynają działać zgodnie z przypisanymi im etykietami.Orientacja seksualna – trwały emocjonalny, romantyczny i seksualny pociąg do osób określonej płci. Orientacja seksualna rozciąga się na kontinuum, od wyłącznego heteroseksualizmu do wyłącznego homoseksualizmu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Teleiofilia (z greckiego τέλειος, teleios = dorosły i φιλία, philia = miłość, przyjaźń) – określenie preferencji seksualnych, polegających na odczuwaniu pociągu seksualnego do osób dorosłych. Termin został zastosowany przez Raya Blancharda w roku 2000, w celu rozróżnienia osób zainteresowanych kontaktami seksualnymi z dorosłymi od pedofilów niezależnie od preferencji względem płci.
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Jądro ogoniaste (łac. nucleus caudatus) – parzyste skupisko istoty szarej mózgu, jedno z jąder podstawy. Należy do prążkowia (striatum). Leży w sąsiedztwie komory bocznej, w ścianie bocznej rogu przedniego (cornu anterius), dalej biegnie w ścianie dolnej części środkowej komory bocznej i kończy się na powierzchni górnej rogu dolnego (cornu inferius). W ścianie rogu przedniego wymiar poprzeczny jądra jest najszerszy – jest to tzw. głowa jądra ogoniastego (caput nuclei caudati). Dalej położona część jądra to trzon (corpus nuclei caudati), przechodzący w ogon (cauda nuclei caudati).
  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Egosyntoniczność - stan, w którym pewne cechy osobowości są akceptowane przez ego. Termin ten stanowi przeciwieństwo pojęcia egodystoniczności. Treści akceptowane przez ego nazywamy "egosyntonicznymi" lub "zgodnymi z ego".
  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - APA. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR", stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja DSM V, została wydana 18 maj 2013.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.082 sek.