• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pedagogika  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Pedagogika krytyczna — nurt w pedagogice podważający założenia, działania i wyniki edukacji uważane za oczywiste w edukacji instytucjonalnej. Postuluje wewnątrzinstytucjonalny wysiłek pedagogów polegający na podnoszeniu kwestii nierówności społecznych. Pedagogika krytyczna uważana jest za odpowiedź na dominację instytucjonalną i ideologiczną, zwłaszcza w systemie kapitalistycznym.Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.
  Podstawowe pojęcia pedagogiki[ | edytuj kod]
 • wychowanie, kształcenie,
 • edukacjapodejście systemowe,
 • nauczanie, nauczyciel;
 • opieka, opiekun;
 • świadomość, osobowość;
 • środowisko, kultura – społeczna;
 • tradycja narodowa i regionalna, etyka, muzyka
 • sen, praca, czas wolny – wypoczynek;
 • pedagog- rodzic, wychowawca,
 • socjalizacja, resocjalizacja, osoba niedostosowana społecznie
 • Kierunki pedagogiczne[ | edytuj kod]

 • pedagogika eksperymentalna
 • metodologia badań pedagogicznych
 • historia myśli pedagogicznej
 • andragogika
 • gerontopedagogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika rozwoju
 • pedagogika zachowania
 • psychopedagogika
 • pedagogika twórczości
 • pedagogika kreatywna
 • pedologia
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika naturalistyczna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika szkoły
 • pedagogika gimnazjalna
 • pedagogika szkoły wyższej
 • pedagogika miejsca
 • pedagogika pracy
 • krytyczna pedagogika miejsca
 • pedagogika kultury
 • pedagogika krytyczna
 • antypedagogika
 • socjologizm pedagogiczny
 • pedagogika egzystencjalna
 • pedagogika religii
 • pedagogika marksistowska
 • felicytologia
 • Pedagogiczne instytucje pozarządowe[ | edytuj kod]

  Lista instytucji pozarządowych wspierających zawód pedagoga:

  Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp.Teoria wychowania – jako odrębna dyscyplina pedagogiczna pojawiła się w Polsce w okresie powojennym. Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniów oraz stwarzaniem warunków do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodziców, wychowawców, nauczycieli.
 • Towarzystwo Psychopedagogiczne
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Teatru


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Cybernetyka (gr. kybernetes "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować") – nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.