• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pedagog szkolny

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
  System oświaty w Polsce – struktura szkolnictwa w Polsce, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne.

  Pedagog szkolny – stanowisko w systemie oświaty w Polsce unormowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dalej: "rozporządzenie z 2013"). Jest ono tworzone w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (§ 23 rozporządzenia). W opracowaniach pedagogicznych pedagoga szkolnego określa się mianem zawodu.

  Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator. Obecnie w Polsce uczeń to osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjum i realizująca obowiązek szkolny (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat) oraz uczęszczająca do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych i realizująca obowiązek nauki

  Geneza[]

  Stanowisko pedagoga szkolnego wprowadzono decyzją Ministra Oświaty i Wychowania w ramach programu pilotażowego w roku szkolnym 1973-1974. 7 listopada 1975 resort ten wydał zarządzenie w sprawie pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego, które w załączniku zawierało wytyczne określające szczegółowe zadania pedagoga szkolnego.

  Wymagania kwalifikacyjne[]

  Kryteria dostępu do stanowiska nauczyciela-pedagoga określają §§ 19-20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Zadania[]

  Zakres zadań pedagoga szkolnego określa w szczególności § 23 rozporządzenia z 2013. Do zadań tych należy m.in.:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
 • udzialanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
 • minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
 • działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Terapeuta pedagogiczny[]

  Rozporządzenie stosuje także pojęcie terapeuty pedagogicznego (§ 5 ust. 2 rozporządzenia z 2013) jako określenie innego - obok pedagoga - specjalisty wykonującego w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej zadania z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

  Zadania terapeuty pedagogicznego zostały zdefiniowane w § 26 rozporządzenia z 2013. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy m.in.

 • badanie i diagnozowanie uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów
 • wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i wychowawców.
 • Bibliografia[]

  Prawo oświatowe, red. S.M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Warszawa 2013, s. 274-285 ISBN 978-83-264-4156-1

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Witryna informacyjna na temat zadań pedagoga szkolnego (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 • Wprowadzenie do zagadnień pomocy pedagogiczno-psychologicznej opracowane w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej (dostęp: 1 sierpnia 2014 r.). • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.