• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paszport biometryczny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dane biometryczne – dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. EEPROM (ang. Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) – rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej. Oznaczana równeż jako E²PROM.
  Symbol paszportu biometrycznego, zazwyczaj drukowany na okładkach paszportu

  Paszport biometrycznydokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, zawiera dane biometryczne. Dokument pozwala zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka. Informacje są przechowywane na chipie EEPROM o pojemności minimum 32 KB według standardu ISO 14443, a także w kartotekach lub bazach danych urzędów – najczęściej w sposób zdecentralizowany, według miejsca zameldowania.

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.Kradzież tożsamości, a ściślej fałszerstwo tożsamości – to celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, numeru PESEL, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości zwana jest także defraudacją tożsamości, gdyż chodzi o podszywanie się pod czyjeś dane, a nie "usunięcie" danych ofiary.

  Obecnie standardy biometryki wykorzystywane do identyfikacji tożsamości pozwalają na korzystanie z systemu rozpoznawania twarzy, odcisków palców oraz tęczówki oka. Tylko te systemy zostały zaakceptowane po dokonaniu oceny różnych innych rodzajów danych biometrycznych, jak np. kodu DNA. Standardy paszportu biometrycznego regulowane są w dokumencie wydanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) [1]. Zdefiniowano w nim między innymi format plików oraz protokoły komunikacji stosowane w elektronicznych chipach. W układzie scalonym przechowywane są informacje o właścicielu dokumentu, takie jak jego data urodzenia, dane biometryczne jak odciski palców czy wzór tęczówki oka oraz cyfrowe zdjęcie – zwykle w formacie JPG i JPG2000. Chip, zawierający dane biometryczne, wraz z anteną umieszczony jest w tylnej okładce paszportu, a więc najsztywniejszym elemencie książeczki. Ma to na celu maksymalną ochronę układu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Umieszczenie danych użytkownika w postaci elektronicznej ma dwa cele:

  RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.
 • ułatwienie obsługi pasażerów (funkcjonariusz Straży Granicznej nie musi ręcznie wpisywać danych z paszportu do komputera),
 • utrudnienie fałszowania paszportów (dane zapisane w chipie muszą zgadzać się z danymi wydrukowanymi na stronach paszportu).
 • Paszporty niektórych państw, np. Albanii, Holandii, Brazylii, są zgodne z normą ICAO9303.

  JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.Linie papilarne, dermatoglify – charakterystyczny układ bruzd na skórze ssaków naczelnych, w szczególności na opuszkach palców rąk, ale również na wewnętrznej powierzchni dłoni, palcach stóp i wargach, a u niektórych gatunków na spodniej stronie ogona. Poza naczelnymi, obecność linii papilarnych stwierdzono u koali.

  Bezpieczeństwo danych[ | edytuj kod]

  W celu uniknięcia lub wykrycia prób fałszowania paszportów biometrycznych, dokumenty te wyposażono w następujące mechanizmy obronne:

 • nieprzechwytywalne właściwości układu scalonego (ang. Non-traceable chip characteristics). Losowo generowane identyfikatory układu odpowiadają na każde żądanie zawsze innym numerem. Zapobiega to śledzeniu wysyłanych identyfikatorów paszportu, gdyż za każdym razem są one inne. Mechanizm ten stosowany jest opcjonalnie.
 • podstawowa kontrola dostępu (ang. Basic Access Control – BAC). Chroni kanał komunikacji między układem a czytnikiem poprzez szyfrowanie przesyłanych informacji. Zanim dane zostaną odczytane z układu scalonego, czytnik przekazuje do niego klucz. Oznacza to ze atakujący nie może łatwo podsłuchiwać przesyłanych danych bez znajomości odpowiedniego klucza. Mechanizmem tym zabezpieczone są mniej wrażliwe dane jak obraz twarzy. Korzystanie z BAC jest opcjonalne.
 • Uwierzytelnienie Bierne (ang. Passive Authentication – PA). Jest to zabezpieczenie 16 grup danych (DG1-DG16) zapisanych w układzie scalonym przy użyciu podpisu cyfrowego (generowanego w fazie personalizacji dla wszystkich danych z użyciem funkcji skrótu). Zabezpieczenie to uniemożliwia zmianę danych w układzie scalonym paszportu. Chip zawiera plik formatu SOD, który przechowuje zakodowane wartości wszystkich plików (zdjęcia, odciski palców itp.) oraz podpisu cyfrowego. Próba podmiany zdjęcia zostanie wykryta ponieważ zakodowana wartość w pliku SOD nie będzie poprawna. Użycie tego zabezpieczenia jest obowiązkowe.
 • uwierzytelnienie aktywne (ang. Active Authentication – AA). Mechanizm ten zapobiega kopiowaniu paszportowych chipów. Każdy układ scalony zawiera prywatny klucz który nie może być odczytany lub skopiowany. Autentyczność chipu jest sprawdzana przez terminal metodą challenge response. Jeśli chip odeśle prawidłowo podpisaną liczbę losowo wygenerowaną przez terminal to uznaje się, że zna prawidłowy klucz prywatny. Założeniem tego systemu jest oczywiście brak możliwości wydobycia klucza prywatnego z układu. System AA jest opcjonalny.
 • system rozszerzonej kontroli dostępu (ang. Extended Access Control – EAC). Mechanizm, który umożliwia sprawdzenie autentyczności chipa (chip authentication) oraz czytnika (terminal authentication). System ten opiera się o infrastrukturę klucza publicznego (technologię podpisu cyfrowego) w której urządzenie usiłujące odczytać odciski palców musi uwierzytelnić się przed paszportem. EAC używa lepszego kodowania niż Basic Access Control (BAC). Jest to mechanizm przeznaczony dla danych wrażliwych jak odciski palców, wzory siatkówki oka i innych które nie mogą być łatwo pozyskane od wnioskodawcy paszportu. Zabezpieczenie to było opcjonalne jednak od 28 czerwca 2009 roku w Unii Europejskiej system ten jest wymagany.
 • chip umieszczony w okładce posiada osłonę w postaci metalowej siatki, która stanowi pewnego rodzaju tarczę ochronną. Sam mikroprocesor nie jest zbyt narażony na uszkodzenia, ponieważ jest małym kwadratem o wymiarach kilku milimetrów. Najbardziej newralgiczną częścią układu scalonego jest jego antena, mająca postać cewki z miedzianego drutu. Użycie tego zabezpieczenia jest opcjonalne.
 • JPEG 2000 – standard kompresji obrazu opracowany jako uzupełnienie istniejących, bardzo popularnych technik kompresji JPEG.Siatkówka (łac. retina) – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe. Jest specyficznej budowy błoną znajdującą się wewnątrz gałki ocznej, na jej tylnej powierzchni. Jest jednym z pierwszych elementów drogi wzrokowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.
  ISO/IEC 14443 - standard definiujący karty zbliżeniowe używane w celu identyfikacji użytkownika oraz protokoły transmisji używane podczas komunikowania się z nimi.
  Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.