• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parytet

  Przeczytaj także...
  Absolutny parytet siły nabywczej to najprostsza forma parytetu siły nabywczej - teorytycznej konstrukcji pomocnej przy przewidywaniu kursu walutowego oraz pozwalającej na określenie, czy zmiana kursu postępuje zgodnie ze zmianą cen.Instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy. Powstaje w wyniku instytucjonalizacji.
  Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

  Parytet (łac. paritas – równość) – zasada równości proporcji dwóch lub więcej wielkości, określana prawnie a priori.

  Dyskryminacja pozytywna (łac. discrimino – rozróżniam) – jest to utrzymywanie czasowych lub stałych rozwiązań i środków prawnych mających na celu wyrównanie szans osób i grup dyskryminowanych ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne cechy.Koszyk walutowy, (ang. monetary basket), termin międzynarodowy - system ustalania w Międzynarodowym Funduszu Walutowym wartości międzynarodowej jednostki walutowej SDR od 1 lipca 1974, kiedy przyjęto zasadę, że wartość tę określać będzie nie jak poprzednio amerykański dolar, lecz koszyk walut 16 krajów, z których każdy ma udział w handlu światowym nie mniejszy niż jeden procent. Z tym, że udział poszczególnych walut w “koszyku” uzależniony jest od wagi odnośnej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych.

  Zasada parytetu definiowanego przez:

  a priori (łac. z góry, uprzedzając fakty, z założenia) – wyrażenie, które w filozofii Zachodu od czasów Immanuela Kanta nabrało powszechnego znaczenia na określenie tego, co pierwotne, uprzednie lub wcześniejsze i nie podlegające dowodzeniu – stało się antonimem określenia a posteriori dla tego, co wtórne. Jest to w pewnym sensie równoważne określeniu założenie.Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.
 • ekonomię – stosunek proporcji dwóch walut, powiązanie wartości tychże walut.
 • prawo – polega na ustalonej ustawowo lub umownie reprezentacji podmiotów prawnych (reprezentowanych przez osoby fizyczne) na zasadzie równości w składzie osobowym ustalonych umową lub ustawą instytucji wyłanianych wspólnie przy udziale tych dwóch podmiotów prawnych.
 • nauki społeczne (socjologia, politologia) – forma dyskryminacji pozytywnej polegająca na administracyjnym rezerwowaniu miejsc (kwot) dla reprezentantów określonych grup społecznych; dotyczy zwykle miejsc w instytucjach przedstawicielskich, w przedsiębiorstwach, uczelniach itp. Ma gwarantować zasadę równości uczestnictwa (partycypacji), przeciwdziałać marginalizacji (wykluczeniu) ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, przynależność partyjną czy inne kryterium.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • koszyk walutowy
 • kurs walutowy
 • parytet złota
 • parytet siły nabywczej
 • absolutny parytet siły nabywczej
 • parytet stopy procentowej
 • System waluty złotej (gold standard, parytet złota, standard złota) – pierwszy międzynarodowy system walutowy, w którym standardowa jednostka pieniądza jest odpowiednikiem wartości określonej wagi złota oraz w którym emitenci pieniądza gwarantują, pod określonymi warunkami, wykupienie wydanych pieniędzy za złoto o tej wadze. Wykształcił się pod koniec XIX w. i funkcjonował do wybuchu I wojny światowej. System waluty złotej, w porównaniu z innymi systemami pieniężnymi, charakteryzuje duża stabilność w obiegu wewnętrznym i międzynarodowym, wyrażająca się w stosunkowo niewielkich wahaniach cen, powodowanych głównie odpływem dużych ilości kruszcu lub odkryciem nowych złóż. Duża stabilność stwarzała poczucie pewności działania podmiotom gospodarczym. Ogólnie mówiąc, doskonale ułatwiał on wymianę międzynarodową, wyrównywanie bilansów i stosunki kredytowe.Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)
  Warto wiedzieć że... beta

  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
  Parytet siły nabywczej, PSN (ang. purchasing power parity, PPP) – kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów.
  Parytet stopy procentowej, lub tzw. teoria parytetu stopy procentowej – teoria, która próbuje wyjaśnić stałość oraz zmiany kursów walutowych w krótkim okresie. Jej założeniem jest ścisły dodatni związek pomiędzy poziomem krajowej stopy procentowej (Rk) a kursem waluty (E). Ta zależność zachodzi tylko w przypadku państw o płynnym kursie walutowym. Kurs walutowy rośnie razem z stopą procentową, dlatego że zwiększenie zapotrzebowania na walutę krajową, jaką zgłaszają zagraniczni inwestorzy powoduje w konsekwencji podniesienie jej ceny, czyli kurs waluty. Gdyby nie istniał ten mechanizm, do kraju napłynęłaby ogromna ilość obcego (spekulacyjnego) kapitału, której nie mógłby zrekompensować spadek eksportu towarów. Ale istnieje jeszcze druga zapora ochronna, którą jest obawa przed spadkiem kursu waluty w niedalekiej przyszłości (np. masowa wyprzedaż waluty krajowej przez inwestorów).
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.685 sek.