• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parwowirusy

  Przeczytaj także...
  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Panleukopenia kotów (łac. Panleucopenia infectiosa felinum). Znana również jako: zakaźne zapalenie jelit kotów, tyfus koci, nosówka kotów (ang. Feline distemper), agranulocytoza.
  Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.

  Parwowirusy (Parvoviridae) – rodzina wirusów.

  Informacje ogólne[ | edytuj kod]

  Parwowirusy charakteryzują się następującymi cechami:

 • Symetria: ikozaedralna
 • Otoczka lipidowa: brak
 • Kwas nukleinowy: ssDNA, o polarności dodatniej lub ujemnej
 • Replikacja: zachodzi w jądrze zakażonej komórki; ze względu na trudności w namnażaniu parwowirusów, szczegóły ich replikacji są słabo poznane
 • Peptydy i białka: zwykle tylko trzy, z czego dwa pełnią funkcje strukturalne
 • Wielkość: 18–26 nm
 • Gospodarz: kręgowce i bezkręgowce
 • Cechy dodatkowe: najmniejsze znane wirusy, często (zwłaszcza rodzaj Dependovirus) do replikacji wymagają istnienia dodatkowego wirusa, który dostarcza "brakującego" kwasu nukleinowego (herpeswirusy i adenowirusy). Parwowirusy zależne od wirusów pomocniczych mogą integrować do genomu komórki. Lokują się na drugim ramieniu chromosomu 19. W momencie infekcji wirusem pomocniczym następuje uwolnienie i replikacja materiału genetycznego. Niekiedy wirusa pomocniczego może zastąpić promieniowanie UV.
 • Systematyka parwowirusów[ | edytuj kod]

 • Rodzina: Parvoviridae (Parwowirusy)
 • Podrodzina: Parvovirinae
 • Rodzaj: Parvovirus
 • B19 virus (B19V), zwyczajowo parwowirus B19
 • Rodzaj: Erythrovirus
 • Rodzaj: Dependovirus
 • Podrodzina: Densovirinae
 • Rodzaj: Densovirus
 • Rodzaj: Iteravirus
 • Rodzaj: Brevidensovirus
 • Gatunki z podrodziny Parvovirinae są pasożytami kręgowców, zaś podrodzina Densovirinae grupuje gatunki charakterystyczne dla bezkręgowcow.

  Niedokrwistość aplastyczna, aplazja szpiku, anemia aplastyczna – (łac. anaemia aplastica, ang. aplastic anaemia – AA) – to stan, w którym dochodzi do niewydolności szpiku kostnego, wskutek jego hipoplazji lub aplazji prowadząca do pancytopeni czyli obniżenia ilości wszystkich linii komórek krwi, to znaczy erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Występuje z częstością 1–2/1000 000 osób/rok w krajach zachodnich, a w Japonii, południowo-wschodniej Azji i w Chinach częściej. Może wystąpić w każdym wieku, ale największa zachorowalność występuje między 15 a 25 rokiem życia oraz po 60 roku życia, z przewagą u mężczyzn. Pierwszy opis tej choroby pochodzi z 1888 i został podany przez Ehrlicha.Dwudziestościan foremny (in. ikosaedr) - najbardziej złożony wielościan foremny o 20 ścianach w kształcie przystających trójkątów równobocznych. Posiada 30 krawędzi i 12 wierzchołków oraz 15 płaszczyzn symetrii. Ścinając wierzchołki dwudziestościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie dwudziestościan ścięty. Symetria bryły jest opisana niekrystalografiaczną klasą m3(z kreską)5(z kreską).

  Niektóre choroby wywoływane przez parwowirusy[ | edytuj kod]

  U człowieka[ | edytuj kod]

 • rumień zakaźny ("choroba piąta", "zespół spoliczkowanego dziecka", erythema infectiosum) – wywoływany jest przez B19V, jedynego znanego parwowirusa, który może wywoływać choroby u ludzi
 • zespół grudkowo-krwotocznych „rękawiczek i skarpetek”
 • przełom aplastyczny – wywoływany także przez parwowirusa B19
 • U innych zwierząt[ | edytuj kod]

 • parwowiroza psów
 • panleukopenia kotów
 • parwowiroza gęsi
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • systematyka wirusów
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Interna Szczeklika 2015/16, ​ISBN 978-83-7430-460-3​, Medycyna Praktyczna, 2015, Kraków, rozdział 18.1.10 Choroby wywołane przez parwowirusa P19 ss. 1103-1106
  Jądro komórkowe, nukleus - otoczone błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np. dojrzałe erytrocyty ssaków. Zawiera większość materiału genetycznego komórki, zorganizowanego w postaci wielu pojedynczych, długich nici DNA związanych z dużą ilością białek, głównie histonowych, które razem tworzą chromosomy. Geny zlokalizowane w chromosomach stanowią genom komórki. Funkcją jądra komórkowego jest przechowywanie i powielanie informacji genetycznej oraz kontrolowanie czynności komórki, poprzez regulowanie ekspresji genów. Główne struktury, które obecne są w budowie jądra komórkowego to błona jądrowa, podwójna membrana otaczająca całe organellum i oddzielająca je od cytoplazmy oraz blaszka jądrowa, sieć delikatnych włókienek białkowych utworzonych przez laminy, stanowiących rusztowanie dla jądra i nadających mu wytrzymałość mechaniczną. Błona jądrowa jest nieprzepuszczalna dla większości cząsteczek, dlatego obecne są w niej pory jądrowe. Są to kanały przechodzące przez obie błony, umożliwiające transport jonów i innych cząstek. Transport większych cząstek, takich jak białka, jest ściśle kontrolowany i zachodzi na zasadzie transportu aktywnego, kontrolowanego przez białka transportowe. Transport jądrowy jest kluczowy dla funkcjonowania komórki, ponieważ przemieszczanie cząstek poprzez błonę jądrową wymagane jest zarówno przy zarządzaniu ekspresją genów oraz utrzymywaniu chromosomów.Rumień zakaźny (choroba piąta, łac. erythema infectiosum, ang. fifth disease) – zakaźna choroba wirusowa, przebiegająca ostro, występuje najczęściej u niemowląt i dzieci. Spowodowana zakażeniem parwowirusem B19. Okres wylęgania choroby wynosi około dwóch tygodni. Głównym objawem chorobowym jest wysypka, która początkowo ma charakter ostro odgraniczonego rumienia zlokalizowanego na policzkach (kształt motyla), często przybierającego kolor sinoczerwony („spoliczkowane dziecko”). Po 1-4 dniach wysypka rozszerza się na ramiona, tułów, pośladki przybierając postać plam, obrączek, girland. Wysypka ustępuje i nawraca przez 1 do 3 tygodni. Zanika bez pozostawiania blizn i bez złuszczania naskórka. Przebieg choroby jest zazwyczaj łagodny, ale niekiedy w trakcie choroby może wystąpić depresja układu czerwonokrwinkowego szpiku (aż do kryzy aplastycznej), prowadząc w rzadkich przypadkach do ostrego zespołu hemolitycznego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata). Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej – braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Pozostałe cechy, którymi określa się bezkręgowce nie są jednoznaczne. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.
  Parwowiroza psów – zakaźna, zaraźliwa choroba atakująca głównie psy młode, do szóstego miesiąca życia. Niekiedy może również dotyczyć psów dorosłych, w szczególności nie zaszczepionych.
  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.
  Klasyfikacja wirusów – niniejsza klasyfikacja wirusów zwierzęcych jest oparta na systemie przyjętym przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów w roku 2000.
  Choroba Derzsyego, parwowiroza gęsi – niebezpieczna, wysoce zaraźliwa choroba wirusowa drobiu wodnego (gęsi i kaczek piżmowych; sporadycznie notowane zakażenia u gęsi śnieżnych i bernikli kanadyjskich). Jest uważana za najgroźniejszą chorobę zakaźną gęsi i powoduje znaczne straty ekonomiczne. Choroba dotyka tylko młode ptaki, począwszy od wyklucia do osiągnięcia wieku pięciu lub sześciu tygodni. Im starsze jest zwierzę w momencie zarażenia, tym większa jest szansa na przeżycie. Wirus pozostaje w organizmie, a ozdrowieniec może zarażać inne ptaki. Choroba podlega obowiązkowi rejestracji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.