• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partia Demokratyczna - USA  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Albert Arnold Gore, junior (znany jako Al Gore) (ur. 31 marca 1948 w Waszyngtonie) – polityk amerykański, działacz Partii Demokratycznej, wieloletni członek Kongresu, 45. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i kandydat swej partii w wyborach prezydenckich w 2000 roku, kiedy to uzyskał większość w głosowaniu powszechnym, ale przegrał w Kolegium Elektorskim. Z zawodu dziennikarz i autor kilku książek. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2007 za działania na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Gore wystąpił w uhonorowanym Oskarem filmie Niewygodna prawda, przedstawiającym problem globalnego ocieplenia. W 2008 roku uhonorowany tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Podatek od dochodów kapitałowych (potocznie nazywany podatkiem Belki) – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Światopogląd[]

  Polityka ekonomiczna:

 • Rozwój bezpieczeństwa socjalnego
 • Podwyższenie podatku od dochodów kapitałowych i stawki podatku od dywidendy powyżej 28%., ale niższe podatki dla osób mniej zamożnych i dla małych biznesów
 • Zmiana prawa podatkowego tak aby było nieprzychylne wyprowadzaniu kapitału za granicę
 • Podniesienie federalnej płacy minimalnej
 • Modernizacja i rozwój edukacji publicznej oraz zapewnienie powszechnej edukacji przedszkolnej
 • Wsparcie dla powszechnej służby zdrowia
 • Zwiększenie wydatków na rozwój infrastruktury.
 • Zwiększenie inwestycji w badania naukowe i rozwój technologii.
 • Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii i ograniczenie zużycia paliwa kopalnego.
 • Wprowadzenie podatku węglowego.
 • Cięcia w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych
 • Ochrona pracowników i prawo do zrzeszania się.
 • Reforma systemu pożyczek studenckich umożliwiająca między innymi refinansowanie.
 • Równe płace dla pracowników federalnych, uniezależnione od płci, rasy, wiary i pochodzenia.
 • Odłam centrystów opowiada się także za cięciami w administracji i ograniczeniem ingerowania rządu w rynek.
 • Polityka socjalna:

  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).
 • Neutralność sieci
 • Reforma ordynacji wyborczej i systemu finansowania kandydatów
 • Ochrona prawa wyborczego i łatwy dostęp do głosowania
 • Poparcie dla małżeństw osób tej samej płci i związków partnerskich
 • Prawo do aborcji
 • Polityka pro-imigracyjna
 • Ograniczony dostęp do broni palnej
 • Sprzeciw wobec tortur
 • Sprzeciw wobec cenzury w Internecie
 • Gospodarka[]

  Partia Demokratyczna tradycyjnie popiera równość szans, podstawowe zabezpieczenia socjalne, związki zawodowe i państwo opiekuńcze. Ta opiekuńczość przewiduje progresję podatkową, wyższe płace minimalne, bezpieczeństwo socjalne, powszechny dostęp do służby zdrowia i edukacji oraz komunalne budownictwo mieszkaniowe. Popierają też sponsorowanie przez rząd rozwoju infrastruktury i tworzenia miejsc pracy.

  Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

  Od lat 90. XX wieku wpływowe w partii jest środowisko centrystów, które opowiada się za centrową polityką ekonomiczną i zmniejszeniem wpływów rządowych w gospodarkę.

  Polityka fiskalna[]

  Demokraci są zwolennikami progresji podatkowej i redukcji nierówności ekonomicznej. Uważają, że rząd powinien wydawać więcej pieniędzy na sektor publiczny, a mniej na wojsko. Sprzeciwiają się oszczędzaniu na bezpieczeństwie publicznym, Medicare, Medicaid i innych programach socjalnych, uważając to za szkodliwe i niesprawiedliwe społecznie. Demokraci wierzą, że pracownik wynagradzany w postaci świadczeń socjalnych jest bardziej produktywny, a korzyści z tego są większe, niż z niskich podatków. Ponadto uważają świadczenia socjalne za esencjalną wobec wolności pozytywnej. Będąc większością w kongresie w 2007 roku Demokraci wprowadzili zasadę PAYGO, dopuszczającą planowanie wydatków budżetowych tylko ze środków aktualnie dostępnych, a nie pożyczonych.

  Sekularyzm (świeckość) jest powszechnie definiowany jako koncepcja braku integracji lub współzależności religii z publicznymi sprawami społeczeństwa. Często jest wiązany z okresem oświecenia w Europie i odgrywa główną rolę w społeczeństwach Zachodu. Idee rozdziału kościoła od państwa i laickości wiele czerpią z sekularyzmu. Antonimem sekularyzmu jest teokracja.Wojna amerykańsko-meksykańska – regularna wojna lądowa oraz morska pomiędzy USA i Meksykiem toczona w latach 1846-1848, której teatrem działań były obszary od Kalifornii i Teksasu aż po tereny na południe od meksykańskiej metropolii, oraz wybrzeża obu oceanów. Bezpośrednią przyczyną wojny było przyłączenie w 1845 r. zbuntowanej meksykańskiej prowincji – Teksasu jako 28. stanu USA, prowincji, która od dziesięciu lat funkcjonowała już jako niezależne państwo. Efektem wojny była utrata przez Meksyk połowy swojego terytorium oraz ustalenie granic na kontynencie.

  Płace minimalne[]

  Demokraci wierzą, że każdy Amerykanin ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia i opowiadają się za podniesieniem płac minimalnych. Proponują minimum 10,10$/h i regularną weryfikację tej kwoty. W 2007 roku Partia Demokratyczna poczyniła kroki ku realizacji tego celu i przegłosowała w kongresie ustawę o podniesieniu federalnej płacy minimalnej z 5,15$/h do 7,25$/h.

  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Wybory prezydenckie w USA w 1908 roku – odbyły się 3 listopada, trzecie takie wybory w amerykańskiej historii oraz w ciągu ostatnich 12 lat, w których demokraci wystawili tego samego kandydata – był nim William Jennings Bryan, przegrany wyborów z 1896 r. i 1900 r. Popularny urzędujący prezydent Theodore Roosevelt, zgodnie z tradycją nie ubiegał się o 3 kadencję, zamiast tego zgłosił republikanom kandydaturę Williama Howarda Tafta, swojego bliskiego przyjaciela i sekretarza wojny. Taft łatwo wygrał wybory i republikanie utrzymali władzę nad Białym Domem na kolejną, 4 już z rzędu kadencję (nieprzerwanie od 1897 r.).

  Służba zdrowia[]

  Prezydent Barack Obama podpisuje Patient Protection and Affordable Care Act 23 marca 2010 roku.

  Demokraci opowiadają się za niedrogą i sprawną służbą zdrowia oraz rozszerzenie wpływów rządu w tym zakresie. Preferują system państwowych ubezpieczeń zdrowotnych lub powszechną opiekę zdrowotną. Celem ma być rozwiązanie problemu stale rosnących kosztów prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Niektórzy demokraci tacy jak kongresmeni John Conyers i John Dingell postulowali wprowadzenie służby zdrowia na wzór kanadyjski lub brytyjski, w której to stan opłacałby wszystkie koszty opieki zdrowotnej. John Conyers przygotował w tym celu ustawę United States National Health Care Act w 2003 roku, która jednak nigdy nie została poddana głosowaniu. Grupa istniejąca w strukturach Partii Demokratycznej, Progressive Democrats of America, ustanowiła swoim głównym priorytetem wprowadzenie opieki zdrowotnej opłacanej przez państwo. Próby reformy służby zdrowia podjął już prezydent Bill Clinton jednak zakończyły się one porażką z powodu trudności w uzyskaniu kompromisu ze zdominowanym przez Republikanów kongresem. Podobna reforma nie była później brana pod uwagę aż do 2006 roku gdy Demokraci wrócili do władzy w parlamencie. Podpisana 23 marca 2010 roku przez prezydenta Baracka Obamę ustawa Patient Protection and Affordable Care Act była jednym z najważniejszych kroków w stronę powszechnej opieki zdrowotnej. Od wcielenia ustawy w życie do kwietnia 2014 ponad 10 milionów Amerykanów zgłosiło się do objęcia federalnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

  Wietkong, (ang. Vietcong, wiet. Việt Cộng) – nazwa ukuta przez południowowietnamskich polityków i przyjęta przez żołnierzy amerykańskich, a potem przez światowe media, na określenie partyzantów należących w czasie wojny wietnamskiej do Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego (ang. National Front for the Liberation of South Vietnam, wiet. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam).Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady – współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).

  Edukacja[]

  Demokraci są w większości zwolennikami rozwoju szkół publicznych poprzez podnoszenie standardów nauczania oraz reformy oświaty na wzór Kanady i wielu państw Europy. Popierają też powszechną edukację przedszkolną i upowszechnienie dostępu do edukacji podstawowej. Proponują reformy, które obniżą zadłużenie studentów pożyczkami studenckimi. Dążą ku obniżeniu czesnych studenckich. Alternatywnie wspierają projekty pomocy studenckich.

  Liberalizm klasyczny to doktryna polityczna, podkreslająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum. Wymieniane są tu takie funkcje jak:Wybory prezydenckie w USA w 1884 roku - pierwsze (z trzech pod rząd) wyborów tego samego kandydata partii demokratycznej, co w następnych wyborach w 1888 i 1892 r. Urzędujący, śmiertelnie chory prezydent Chester Arthur nie zdołał uzyskać nominacji u republikanów, a kandydatem republikanów był James Blaine. Stan Nowy Jork przesądził o zwycięstwie demokraty od czasu wyborów w 1856 r..

  Środowisko[]

  Demokraci są zdania, że rząd powinien chronić środowisko. Nacisk kładą przede wszystkim na odnawialne źródła energii, co ma się przełożyć na poprawę gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne i ogólne korzyści dla środowiska naturalnego. Proponują ekspansję obszarów chronionych i dążenia do rozładowania kongestii na autostradach i lotniskach. Wierzą, że błędne jest przeświadczenie jakoby trzeba było wybierać pomiędzy rozwojem ekonomii kosztem środowiska, a dbaniem o środowisko kosztem gospodarki.

  Abraham Lincoln (ur. 12 lutego 1809 w hrabstwie Hardin, Kentucky, zm. 15 kwietnia 1865 w Waszyngtonie) – szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych.Program polityczny - zbiór celów i zamierzeń partii i ruchów społecznych, organów władzy i administracji państwowej oraz jednostek i grup społecznych, które chcą zdobyć władzę lub uzyskać na nią wpływ. Tworzy pewien system warunkujących się i planowych działań. Jako wyraz interesów politycznych stanowi sposób komunikacji pomiędzy podmiotami polityki.

  Za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata uważają globalne ocieplenie. Demokratyczny wiceprezydent Al Gore był szczególnie zaangażowany w nagłaśnianie problemu i zachęcanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 15 października 2007 roku otrzymał za swoją działalność Pokojową Nagrodę Nobla.

  Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.Prawybory prezydenckie Partii Demokratycznej w 2016 roku – seria prawyborów, która wyłoni kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Pierwsze głosowanie miało miejsce w stanie Iowa 1 lutego 2016 roku, a ostatnie będzie mieć miejsce w Dystrykcie Kolumbii 14 czerwca 2016 roku. Potem przez kolejne miesiące głosować będą wyborcy w kolejnych stanach i terytoriach zależnych. Obecny prezydent, Barack Obama, który uzyskał nominację Partii Demokratycznej w 2012 roku nie może ubiegać się o kolejną nominację z powodu ograniczenia kadencyjności wprowadzonego w 22. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Obecnie za faworytów tych prawyborów uchodzą Hillary Clinton i Bernie Sanders.

  Energetyka[]

  Demokraci popierają rozwój przemysłu związanego z odnawianiem energii (budowa elektrowni słonecznych i wiatrowych) w celu redukcji zanieczyszczeń karbonowych. Partia promuje czystą energię i wydobycie wewnętrzne, co miałoby uczynić Stany Zjednoczone energetycznie niezależnymi. Proponuje wyższe podatki dla firm petrochemicznych i większą regulację elektrowni węglowych. Demokraci dążą do ukrócenia zależności USA od paliw kopalnych.

  Państwo opiekuńcze (ang. welfare state), także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych.Thomas Jefferson (ur. 13 kwietnia 1743 w Shadwell w stanie Wirginia, zm. 4 lipca 1826 w Charlottesville) – amerykański prawnik, działacz niepodległościowy, archeolog, architekt, trzeci prezydent USA (1801–1809), założyciel stanowego University of Virginia. Pochodził z zamożnej rodziny o wysokim statusie społecznym.

  Handel[]

  Poglądy na handel międzynarodowy w Partii Demokratycznej przeszły wyraźną ewolucję w ciągu ostatnich kilku dekad. Wielu Demokratów popiera sprawiedliwy handel, a niektórzy wolny handel. W latach 90. XX wieku demokratyczny prezydent Bill Clinton podpisał międzynarodowe porozumienie o wolnym handlu z Kanadą i Meksykiem (NAFTA). Projekt ten poparło wielu znaczących członków Partii Demokratycznej. Jednak w przypadku podobnego porozumienia z Ameryką Środkową (CAFTA) w pierwszej dekadzie XXI wieku tylko 15 demokratycznych reprezentantów zagłosowało za, a 187 przeciw.

  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.

  Sprawy społeczne[]

  Shirley Chisholm - demokratka, pierwsza Afroamerykanka wybrana do kongresu i kandydatka na nominację Demokratów w wyborach prezydenckich.

  Współcześni Demokraci kładą nacisk na egalitaryzm oraz równość społeczną i rasową. Popierają prawa mniejszości, w tym także czynne prawo wyborcze. Opowiadają się za sekularyzmem, poszanowaniem wielokulturowości Stanów Zjednoczonych i prawami osób LGBT. Demokraci doprowadzili do podpisania ustawy o prawach człowieka z 1964 roku, która znosiła segregację rasową. Prawa człowieka i walka z rasizmem są rdzeniem partyjnej filozofii.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.New Deal (z ang. nowy ład) – program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w latach 1933-1939, którego celem było przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu lat 1929–1933.

  Równość szans[]

  Demokraci popierają równość szans dla wszystkich Amerykanów niezależnie od płci, wieku, rasy, etniczności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, religii, wyznania, czy pochodzenia. Niektórzy popierają akcje afirmatywne. Demokraci napisali i przegłosowali między innymi ustawy Americans with Disabilities Act of 1990 i ADA Amendments Act of 2008, które wyrównywały szanse dla niepełnosprawnych, między innymi wprowadzając dla nich wiele usprawnień w przestrzeni publicznej.

  Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.John Cabell Breckinridge (ur. 16 stycznia 1821 w Lexington, zm. 17 maja 1875 tamże) – polityk amerykański związany z Partią Demokratyczną.

  Prawa wyborcze[]

  Demokraci uważają, że ordynacja wyborcza powinna być uproszczona i bardziej przystępna. Popierają głosowanie bez dowodu tożsamości, wydłużenie czasu głosowania i uznanie dnia głosowania świętem narodowym aby każdy miał czas zagłosować. Domagają się reformy systemu finansowania partii politycznych i reformy ordynacji wyborczej, która wyeliminowałaby gerrymandering.

  Alfred Emanuel Smith (znany jako Al Smith) (ur. 30 grudnia 1873, zm. 4 października 1944) – polityk amerykański, faworyt Stowarzyszenia Tammany Hall.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Aborcja i prawa reprodukcyjne[]

  Partia Demokratyczna wierzy, że każda kobieta powinna mieć całkowitą kontrolę nad swoim ciałem i opowiada się za antykoncepcją finansowaną ze środków publicznych dla najbiedniejszych kobiet. Program partii w latach 1992-2004 głosił, że aborcja powinna być bezpieczna, legalna i rzadka. Osiągnąć to zamierzano poprzez utrzymanie legalności aborcji, odrzucenie ustaw ograniczających kontrolę człowieka nad swoim ciałem i zmniejszenie liczby aborcji poprzez promowanie wiedzy o reprodukcji i antykoncepcji.

  Wojna z terroryzmem – termin wprowadzony do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych przez rząd George’a W. Busha po zamachach na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001. Przez niektórych określana mianem nowej wojny światowej.Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Secretary of State) – członek rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, zarządzający Departamentem Stanu USA. Zajmuje się głównie sprawami zagranicznymi. Jego stanowisko jest powszechnie uważane za amerykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych. Urząd sekretarza stanu został utworzony 27 lipca 1789 roku. 15 września 1789 zlikwidowano urząd Sekretarza Spraw Zagranicznych, ponieważ jego obowiązki przejął sekretarz stanu.

  Według danych z Newsweeka z października 2006, 25% Demokratów opowiadało się za ochroną życia poczętego, a 69% za wolnym wyborem. Przywódca Partii Demokratycznej w Senacie (od 2007 roku) Harry Reid jest przeciwnikiem wolnego wyboru. Istnieje również odłam obrońców życia w Partii Demokratycznej o nazwie Democrats for Life of America.

  Gubernatorzy stanów i terytoriów są najwyższymi urzędnikami władzy wykonawczej w stanach i terytoriach Stanów Zjednoczonych. Tytuł gubernatora został przejęty z brytyjskiej administracji kolonialnej, działającej w koloniach północnoamerykańskich przed powstaniem USA. Należy jednak pamiętać, iż współcześni gubernatorzy stanowi nie podlegają w żaden sposób władzom federalnym USA (nieco inaczej jest z gubernatorami terytoriów).John Quincy Adams (ur. 11 lipca 1767 w Braintree, Massachusetts, zm. 23 lutego 1848 w Waszyngtonie) – amerykański prawnik, dyplomata i polityk; ambasador do kilku krajów europejskich, senator, sekretarz stanu, szósty prezydent USA (1825-1829), a także członek Izby Reprezentantów USA.

  Imigranci[]

  Prezydent Lyndon B. Johnson podpisuje ustawę imigracyjną z 1965 roku.

  Wielu Demokratów opowiada się za reformą prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych tak aby ułatwić tak zwanym nielegalnym imigrantom uzyskanie obywatelstwa. Prezydent Barack Obama ogłosił w listopadzie 2013 roku, że w prawo imigracyjne źle funkcjonuje i należy je naprawić by niezwykle zdolni młodzi ludzie, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych aby studiować, mogli uzyskać pełne amerykańskie obywatelstwo. Według badań The Public Religion Research Institute z 2013 roku 73% Demokratów i 63% wszystkich Amerykanów popierało ułatwienie imigrantom uzyskania obywatelstwa.

  Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.Nagroda Pulitzera (ang. The Pulitzer Prize) – coroczna amerykańska nagroda przyznawana za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki.

  To za sprawą Demokratów w 1968 roku weszła w życie reforma wizowa. Została ona przygotowana przez kongresmena Emanuela Cellera i podpisana przez prezydenta Lyndona B. Johnsona. Ustawa znosiła system wizowy oparty na pochodzeniu etnicznym i nakazywała branie pod uwagę relacji rodzinnych oraz umiejętności ubiegającego się o wizę.

  Osioł – ssak z rodziny koniowatych. Charakteryzuje się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody.Gospodarka mieszana składa się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Większość gospodarek na świecie funkcjonuje w tym systemie.

  W 2013 roku Demokraci w senacie przegłosowali ustawę, która legalizowała pobyt wszystkich nielegalnych imigrantów przebywających w tym czasie na terenie Stanów Zjednoczonych.

  LGBT[]

  Partia Demokratyczna wspiera prawa osób LGBT, w tym także prawo do małżeństwa osób tej samej płci i rejestrowane związki partnerskie. Znaczna większość Demokratów popierała także inne prawa związane ze społecznością LGBT takie jak zakaz szerzenia nienawiści, zapobieganie dyskryminacji w miejscach pracy, a także uchylenie ustawy Don't ask, don't tell.

  ABC News - amerykański dział informacyjny sieci ABC powstały 15 czerwca 1945 roku. Współpracuje z siostrzaną telewizją ABC Network i radiem Citadel Media. ABC News obecnie należy do ABC Entertainment Group, części korporacji The Walt Disney Company.Irańska rewolucja islamska – rewolucja, która w roku 1979 doprowadziła do przekształcenia Iranu z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską, w następstwie obalenia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego przez zwolenników ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego.

  Zakaz czynnej służby wojskowej dla homoseksualistów został wprowadzony przez republikańskiego prezydenta Ronalda Reagana. W 1994 roku prezydent Bill Clinton podpisał ustawę Don't ask, don't tell. Był to kompromis demokratycznego prezydenta i zdominowanego przez Republikanów kongresu umożliwiający służbę militarną homoseksualnych, ale za cenę całkowitego zakazu rozmawiania o orientacji seksualnej w wojsku. Ustawa została zniesiona przez prezydenta Baracka Obamę w 2010 roku. Od tego momentu homoseksualiści nadal mają prawo do czynnej służby wojskowej, ale rozmawianie na temat orientacji seksualnej nie jest już zakazane.

  Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.Rasizm, dyskryminacja rasowa (z fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych) – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism).

  Barack Obama jest też pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który otwarcie przyznał, że popiera małżeństwa osób tej samej płci. Jeszcze jako senator sprzeciwiał się ustawom ograniczającym to prawo, takim jak Defense of Marriage Act i Don't ask, don't tell.

  Badania Pew Research Center z 2006 roku pokazywały, że 55% Demokratów popierała adopcję przez pary homoseksualne, a 40% było przeciwnych, natomiast 70% Demokratów popierało prawo do służby militarnej homoseksualistów, a 23% było przeciwnych. W 2009 roku badania The Gallup Organization pokazały, że wśród Demokratów poparcie dla służby militarnej osób homoseksualnych wzrosło do 82%. Według badań Newsweeka z czerwca 2008 roku 42% Demokratów popierało małżeństwa osób tej samej płci, 23% opowiadała się tylko za rejestrowanym związkiem partnerskim, a 28% było przeciwnych jakiejkolwiek prawnej rejestracji podobnego związku. Z czasem poparcie dla małżeństw jednopłciowych w Partii Demokratycznej wzrosło i według badań ABC News/Washington Post z kwietnia 2009 roku wynosiło ono 62%. Jednym z bardziej wyróżniających się Demokratów, którzy są przeciwnikami małżeństwom osób jednopłciowych jest John Kerry, kandydat Demokratów na prezydenta w 2004 roku i późniejszy Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych w gabinecie Baracka Obamy.

  Obszar chroniony – wydzielony geograficznie obszar, który objęty jest ochroną lub specjalnym zagospodarowaniem mającym na celu jego ochronę. Tworzony jest na terenie o ciekawym krajobrazie lub o dużych walorach przyrodniczych i podlega ochronie prawnej. W prawie wodnym obszar chroniony, to obszar o specjalnym użytkowaniu, wobec którego obowiązują wzmożone regulacje prawne, np. ujęcie wody pitnej, także obszar chroniony ze względów przyrodniczych.Herbert Clark Hoover (ur. 10 sierpnia 1874, zm. 20 października 1964) – amerykański polityk, prezydent USA, działacz Partii Republikańskiej.

  Prawo[]

  Prawo do posiadania broni[]

  Partia Demokratyczna postawiła sobie za cel zmniejszenie przestępczości i liczby zabójstw. W związku z tym wprowadziła w przeszłości wiele przepisów dotyczących kontroli posiadania broni. Prezydent Franklin Delano Roosevelt wprowadził wymaganie posiadania licencji na sprzedaż broni palnej i ograniczył dostęp do posiadania broni przez osoby skazane. W 1968 roku prezydent Lyndon B. Johnson podniósł wiek nabycia prawa do posiadania broni do 21 lat i wprowadził ograniczenia dotyczące międzynarodowego handlu bronią. W 1994 roku prezydent Clinton podpisał zakaz handlu półautomatyczną bronią szturmową i bronią posiadającą dużą pojemność magazynka.

  Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College) – konstytucyjny organ państwowy, który co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii.

  Kara śmierci[]

  Większość Demokratów popiera karę śmierci. W 1996 roku za ustawą zaostrzającą karę śmierci w ramach walki z terroryzmem zagłosowało 105/191 demokratycznych reprezentantów i 40/47 demokratycznych senatorów. Ustawę podpisał także demokratyczny prezydent Bill Clinton. Demokratyczni przeciwnicy kary śmierci to przede wszystkim progresywiści. Jednym z nich był kongresman z Teksasu Henry González, który sporządził ustawę zakazującą kary śmierci i próbował nakłonić zdominowany przez Demokratów kongres do przegłosowania jej w 1990, 1992, 1993 i 1995 roku, ale nigdy mu się to nie udało.

  Clintonomika (z ang. clintonomics - zlepek słów Clinton i economics) to termin określający politykę gospodarczą prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona w latach 90. XX wieku. Clinton objął urząd w końcowej fazie recesji i wprowadził rozwiązania, które zdaniem jego zwolenników spowodowały powrót USA na drogę wzrostu gospodarczego. Jego przeciwnicy są innego zdania.Cenzura w Internecie − prowadzona przez rządy niektórych krajów lub przez samych dostawców internetu (ISP) działalność, mająca na celu zablokowanie dostępu do pewnych treści zawartych w Internecie obywatelom lub grupom obywateli.

  Tortury[]

  Demokraci są podzieleni w kwestii stosowania tortur przez United States Army. Przeciwni są głównie liberałowie, uważając takie metody za niehumanitarne i wbrew Konwencji genewskiej. Rezultaty przesłuchań więźniów tymi metodami nazywają kwestionowanymi. Tortury popierają głównie centryści.

  Patriot Act[]

  Obecnie Partia Demokratyczna jest podzielona w sprawie USA Patriot Act. W 2001 roku za tą ustawą zagłosowało 145/207 demokratycznych reprezentantów i wszyscy demokratyczni senatorowie oprócz Russa Feingolda (głos przeciw) i Mary Landrieu (wstrzymała się od głosu). W 2006 roku Demokraci byli podzieleni w sprawie przedłużenia Patriot Act - za przedłużeniem opowiedziała się większość demokratycznych senatorów, a przeciw większość demokratycznych reprezentantów. W 2015 roku Senat przytaczającą liczbą głosów (przeciwko była tylko jedna Demokratka - Tammy Baldwin) poparł ustawę o NSA, która przedłużała ważność Patriotic Act. Ustawę podpisał demokratyczny prezydent Barack Obama.

  United States Secretary of the Navy (SECNAV) (Sekretarz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych) – bezpośredni cywilny zwierzchnik Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Do 1947 roku była to jedna z pozycji wchodzących w skład gabinetu Stanów Zjednoczonych. Po reorganizacji w 1947 roku, Departament Marynarki Wojennej wchodzi w skład Departamentu Obrony, a bezpośrednim zwierzchnikiem sekretarza Marynarki Wojennej jest sekretarz obrony. Od 2009 roku sekretarzem Marynarki Wojennej jest Ray Mabus.Antykoncepcja (anty "przeciw", łac. conceptio "poczęcie") – zbiór różnorodnych metod mających na celu niedopuszczenie do zapłodnienia przez plemnik komórki jajowej, lub implantacji zarodka w jamie macicy. Podział sposobów zapobiegania ciąży opiera się na mechanizmach ich działania. Wykorzystanie zmian fizjologicznych podczas cyklu miesiączkowego kobiety charakteryzuje tzw. metody naturalne. Hamowanie owulacji stanowi cel antykoncepcji hormonalnej. Uniemożliwienie kontaktu gamet – metod mechanicznych i chirurgicznych. Z kolei uniemożliwienie implantacji już zapłodnionej komórki jajowej jest domeną niektórych metod antykoncepcji hormonalnej.

  Ochrona danych osobowych[]

  Demokraci wierzą, że dane osobowe każdego człowieka powinny być chronione. Sprzeciwiali się między innymi nielegalnemu nadzorowi NSA w latach 2001 - 2007. Niektórzy domagają się też wprowadzenia przepisów ochrony konsumenta, ograniczającej wymianę danych o konsumencie między korporacjami. Są przeciwni penalizacji kontaktów homoseksualnych i uważają, że rząd nie powinien regulować zachowań seksualnych osób dorosłych, gdyż jest to ich prywatna sprawa.

  George Stanley McGovern (ur. 16 lipca 1922 w Avon, zm. 21 października 2012 w Sioux Falls) – amerykański polityk Partii Demokratycznej, kongresmen i senator ze stanu Dakota Południowa, kandydat w wyborach prezydenckich 1972. Pełnił funkcję globalnego ambasadora ONZ ds. światowego głodu."Trzecia droga" - system społeczno-gospodarczy pośredni między kapitalizmem a socjalizmem. Zwolennicy "trzeciej drogi" uznali, że oba systemy mają zarówno wady, jak i zalety, i że możliwe jest zbudowanie systemu, w którym zostałyby połączone pozytywne strony kapitalizmu i socjalizmu. Kapitalizm to - ich zdaniem - cykliczne wahania koniunktury, bezrobocie i znaczna dysproporcja dochodów, ale równocześnie wysoka efektywność gospodarki prowadząca do wzrostu dobrobytu ogólnego. Z kolei socjalizm ograniczał wolność gospodarczą i wprowadzał monopol państwa w gospodarce, zapewniał jednak ludziom bezpieczeństwo socjalne. Następstwem takiej organizacji gospodarki była jej niska efektywność. Twórcy "trzeciej drogi" przekonywali, że można stworzyć system efektywny i jednocześnie sprawiedliwy, gdy jego podstawą będzie prywatna własność, konkurencja i mechanizm rynkowy, a państwo będzie miało obowiązki socjalne wobec społeczeństwa, polegające na wyrównywaniu poziomu życia. Tak zorganizowana gospodarka miała pobudzać rozwój i zapewnić długookresową równowagę.

  Polityka zagraniczna[]

  Większość członków Partii Demokratycznej jest zdania, że Stany Zjednoczone za bardzo ingerują w sprawy innych krajów, mimo że to ugrupowanie w przeszłości także przyczyniało się do zaangażowania swojego kraju w interwencje militarne (Inwazja w Zatoce Świń, Operacja Allied Force).

  Irak[]

  W 2002 roku demokratyczni kongresmeni byli podzieleni w sprawie autoryzacji inwazji sił amerykańskich w Iraku. Poparło ją 81/208 demokratycznych reprezentantów i 29/50 senatorów. Wielu demokratów wyraziło później żal z powodu tej decyzji, między innymi były senator i kandydat na wiceprezydenta John Edwards oraz była senator i sekretarz stanu Hillary Clinton. Lider demokratów w senacie Harry Reid w kwietniu 2007 roku nazwał wojnę przegraną, a inni (szczególnie w okresie kampanii prezydenckiej w 2004 roku) oskarżali prezydenta George'a W. Busha o publiczne kłamstwo odnośnie produkcji broni masowego rażenia w Iraku. W 2006 roku wycofanie sił z Iraku znalazło się w programie partii. W kwietniu 2008 roku sondaż dla CBS News wykazał, że 89% Demokratów w całym kraju było niezadowolonych z efektów inwazji Stanów Zjednoczonych na Irak i opowiadało się za zakończeniem wojny w kolejnym roku. 27 lutego 2009 przyszły prezydent Barack Obama zapowiedział swój plan wycofania wojsk z Iraku jeśli wygra wybory. Plan spotkał się z ponadpartyjnym poparciem. Obama wycofał ostatnie oddziały z Iraku w 2011 roku.

  Wojna brytyjsko-amerykańska, zwana też wojną Jamesa Madisona lub wojną roku 1812 (ang. War of 1812) – wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią rozpoczęta amerykańską deklaracją wypowiedzenia wojny 18 czerwca 1812 i formalnie zakończona traktatem gandawskim zawartym 24 grudnia 1814. Mimo to znaczące działania wojenne trwały jeszcze w 1815 roku, kiedy miały miejsce: bitwa pod Nowym Orleanem i bitwa pod Fort Bowyer. Głównym teatrem wojny było pogranicze między Stanami Zjednoczonymi i brytyjską Kanadą.Gaz cieplarniany (szklarniowy, z ang. GHG – greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery będący przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

  Iran[]

  Partia Demokratyczna krytykowała program nuklearny Iranu i opowiadała się za sankcjami ekonomicznymi wobec irańskiego rządu. W 2013 roku Demokratycznemu gabinetowi udało się wypracować porozumienie z irańskim rządem - Iran zawiesił swój program, a Stany Zjednoczone wycofały sankcje. Od tego czasu Partia Demokratyczna popiera zacieśnianie stosunków dyplomatycznych z Iranem.W 2015 roku gabinet Obamy podpisał oficjalne Porozumienie nuklearne z Iranem.

  Stephen Arnold Douglas (ur. 23 kwietnia 1813, zm. 3 czerwca 1861 w Chicago) – amerykański polityk, od 1833 adwokat w Illinois, w latach 1843–1847 członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, w latach 1847–1861 senator Stanów Zjednoczonych, kandydat demokratów na prezydenta w 1860 roku. W 1854 roku wystąpił z kontrowersyjnym projektem Ustawy o Kansas i Nebrasce.Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.

  Afganistan[]

  W 2001 roku Demokratyczni kongresmeni zagłosowali niemal jednogłośnie za interwencją militarną w Afganistanie w ramach wojny z terroryzmem i wymierzenia sprawiedliwości ludziom odpowiedzialnym za zamachy z 11 września 2001 roku. Jednak większość z nich sprzeciwiała się przedłużającej się okupacji wojska amerykańskich w Afganistanie. W 2009 roku przeciwko wojnie było 75% Demokratów. Tego sprzeciwu nie podziela obecny prezydent Barack Obama, który zapowiedział, że chciałby aby amerykański kontyngent w Afganistanie utrzymał się nawet po zakończeniu jego kadencji.

  LGBT (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne).Andrew Jackson (ur. 15 marca 1767, zm. 8 czerwca 1845) – amerykański prawnik i polityk; generał Armii Stanów Zjednoczonych; wojskowy gubernator Florydy (1821), członek Izby Reprezentantów USA (1796–1797), senator USA (1797–1798, 1823–1825) oraz siódmy prezydent USA (1829–1837).

  Wyniki wyborów[]

  Do lat 30 XIX wieku ugrupowanie, które przekształciło się w Partię Demokratyczną i sama Partia Demokratyczna używały w wyborach innych nazw.

  Poniższa tabela nie uwzględnia tego, że wiele wyborów trwało na przełomie dwóch lat, szczególnie przed 1880 rokiem.

  U2 – irlandzki zespół rockowy, powstały w Dublinie w roku 1976, pod nazwą U2 występujący od 1978. W jego skład wchodzą: Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr..Równość szans określa w nowoczesnych społeczeństwach prawo do sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych możliwości. Z równością szans związany jest w szczególności zakaz dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wyznanie religijne czy narodowość) gwarantowany prawami człowieka.
  1. Suma wyniku ugrupowań Jackson Republicans i Jackson Federalists.
  2. Jako Jackson & Crawford Republicans.
  3. Jako Jacksoniści.
  4. Był jednym z czterech kandydatów Partii Demokratyczno-Republikańskiej, wspierany przez frakcję, która później przekształciła się w Partię Demokratyczną.
  5. Andrew Jackson zdobył najwięcej głosów w wyborach powszechnych i w Kolegium Elektorów, ale przegrał wybory, ponieważ nie zdobył ponad połowy głosów w kolegium i prezydenta wybrała Izba Reprezentantów.
  6. Spadek miejsc został spowodowany secesją. Część senatorów (głównie z Partii Demokratycznej) opuściła Senat by dołączyć do Konfederacji lub została wygnana za wspieranie rebelii.
  7. Należał do Liberal Republican Party, ale Partia Demokratyczna udzieliła mu poparcia.
  8. Kandydat wygrał w wyborach powszechnych, ale przegrał w Kolegium Elektorów

  Przypisy

  1. Our Leaders, Democrats.org [dostęp 2016-05-09].
  2. The Democratic Party - Contact, my.democrats.org [dostęp 2016-05-09].
  3. US Political Parties - 2012 Presidential Election - ProCon.org, 2012election.procon.org [dostęp 2016-05-09].
  4. Participants - Progressive Alliance, progressive-alliance.info [dostęp 2016-05-09].
  5. ClarkC. Bensen ClarkC., RED STATE BLUES - Did I Miss That Memo?, 27 maja 2004.
  6. KennethK. Janda KennethK., JeffreyJ. Berry JeffreyJ., JerryJ. Goldman JerryJ., The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Cengage Learning, 2011, ISBN 9780495906186 [dostęp 2016-04-25] (ang.).
  7. EllenE. Grigsby EllenE., Cengage Advantage Books: Analyzing Politics, Cengage Learning, 2011, s. 106-107, ISBN 1111342776 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  8. N. ScottN. S. Arnold N. ScottN. S., Imposing Values: Liberalism and Regulation, Oxford University Press, 20 lutego 2009, s. 3, ISBN 9780190452025 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  9. Lewis L.L. L. Gould Lewis L.L. L., America in the Progressive Era, 1890-1914, Routledge, 12 maja 2014, ISBN 9781317879985 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  10. Larry E.L. E. Sullivan Larry E.L. E., The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, SAGE Publications, 31 sierpnia 2009, s. 291, ISBN 9781412951432 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  11. Jonah D.J. D. Levy Jonah D.J. D., The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization, Harvard University Press, 2006, s. 198, ISBN 9780674022768 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  12. A Mixed Economy: The Role of the Market, About.com Education [dostęp 2016-04-25].
  13. The House's Ideology, in Seven Circles, Roll Call [dostęp 2016-04-25] (ang.).
  14. 1615 L.1. L. Street 1615 L.1. L., NW, Suite 800S. 8. Washington Suite 800S. 8., DC 20036 202 419 4300 | Main 202 419 4349 | Fax 202 419 4372 | MediaD. 2. 2. 4. 4. | M. 2. 4. 4. | F. 2. 4. 4. | M. Inquiries DC 20036 202 419 4300 | Main 202 419 4349 | Fax 202 419 4372 | MediaD. 2. 2. 4. 4. | M. 2. 4. 4. | F. 2. 4. 4. | M. i inni, More Now See GOP as Very Conservative, Pew Research Center for the People and the Press [dostęp 2016-04-25].
  15. SeanS. Wilentz SeanS., The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln, W.W. Norton & Co., 1 października 2008, ISBN 9780393931112 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  16. LeeL. Bahan LeeL., Origins of the National Republican Party, Indiana University, 1941 [dostęp 2016-04-29] (ang.).
  17. Demokratyczno-Republikańska Partia, portalwiedzy.onet.pl [dostęp 2016-04-29].
  18. Democratic party Facts, www.encyclopedia.com [dostęp 2016-04-29].
  19. Of the People: The 200-year History of the Democratic Party, General Publishing Group, 1992, ISBN 9781881649007 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  20. RobertR. Rutland RobertR., The Democrats: From Jefferson to Clinton, University of Missouri Press, 1 października 1995, ISBN 9780826261540 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  21. James M.J. M. McPherson James M.J. M., Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, OUP USA, 16 czerwca 1988, ISBN 9780195038637 [dostęp 2016-04-30] (ang.).
  22. Robert AllenR. A. Rutland Robert AllenR. A., The Democrats: From Jefferson to Clinton, ISBN 9780826210340 (ang.).
  23. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Iskry, ISBN 9788320715583 [dostęp 2016-04-30] (pol.).
  24. EllenE. Russell EllenE., New Deal Banking Reforms and Keynesian Welfare State Capitalism, Routledge, 23 sierpnia 2007, ISBN 9781135910655 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  25. MichaelM. Kazin MichaelM., RebeccaR. Edwards RebeccaR., AdamA. Rothman AdamA., The Concise Princeton Encyclopedia of American Political History, Princeton University Press, 8 sierpnia 2011, ISBN 1400839467 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  26. A Short History of Democrats, Republicans, and Racism, russp.us [dostęp 2016-04-28].
  27. TimT. McNeese TimT., The Cold War and Postwar America 1946-1963, Infobase Publishing, 2010, ISBN 9781604133608 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  28. NASA - Ten Presidents and NASA, www.nasa.gov [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  29. Remembering JFK’s Legacy: Bill Clinton, Caroline Kennedy and Shinzo Abe visit Waseda, Waseda University [dostęp 2016-04-28].
  30. Kennedy's New Frontier [ushistory.org], www.ushistory.org [dostęp 2016-04-28].
  31. Michael L.M. L. Gillette Michael L.M. L., Launching the War on Poverty: An Oral History, Oxford University Press, 9 lipca 2010, ISBN 9780199779864 [dostęp 2016-04-28] (ang.).
  32. Lyndon Johnson was a civil rights hero. But also a racist., MSNBC [dostęp 2016-04-28].
  33. The History of the Democratic Party – Kennedy, Johnson, Carter: A False Hope For Change, speakout-now.org [dostęp 2016-04-28].
  34. JohnJ. Dumbrell JohnJ., The Carter Presidency: A Re-evaluation, Manchester University Press, 1995, ISBN 9780719046933 [dostęp 2016-04-29] (ang.).
  35. WayneW. Lemieux WayneW., The Democrats' New Path, CreateSpace Independent Publishing Platform, 18 kwietnia 2006, ISBN 9781419638725 [dostęp 2016-04-29] (ang.).
  36. John F.J. F. Harris John F.J. F., The Survivor: Bill Clinton in the White House, Random House Publishing Group, 31 maja 2005, ISBN 9781588362131 [dostęp 2016-04-29] (ang.).
  37. LoginL. Pasturniak LoginL., Co się zdarzyło w Ameryce?, „Wiedza i Życie”, 2001 [dostęp 2016-04-29].
  38. Obama's legacy: The first black president, The Day [dostęp 2016-04-30].
  39. Ballot Access News -- January 1, 2007, www.ballot-access.org [dostęp 2016-04-30].
  40. PeterP. Eigner PeterP., Thomas S.T. S. Umlauft Thomas S.T. S., The Great Depression(s) of 1929-1933 and 2007-2009? Parallels, Differences and Policy Lessons, Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 lipca 2015 [dostęp 2016-04-30].
  41. The U.S. Economic Stimulus Plan, Council on Foreign Relations [dostęp 2016-04-30].
  42. Our Campaigns - U.S. House of Representatives, www.ourcampaigns.com [dostęp 2016-04-30].
  43. Republicans take control of US Senate, ousting Democrats in midterms, RT International [dostęp 2016-04-30] (ang.).
  44. Jeffersonian Republicans, www.u-s-history.com [dostęp 2016-04-29].
  45. ThomasT. Jefferson ThomasT., JoyceJ. Appleby JoyceJ., TerenceT. Ball TerenceT., Jefferson: Political Writings, Cambridge University Press, 9 września 1999, ISBN 9780521648417 [dostęp 2016-04-30] (ang.).
  46. The Democratic Party, 7 marca 2009 [dostęp 2016-04-30] [zarchiwizowane z adresu 2009-03-07].
  47. John WilliamJ. W. Ward John WilliamJ. W., Andrew Jackson: Symbol for an Age, Oxford University Press, 31 grudnia 1962, ISBN 9780199923205 [dostęp 2016-04-30] (ang.).
  48. Barbour County, West Virginia General Election Ballot, 2008 (ang.).
  49. Schenectady County, www.schenectadycounty.com [dostęp 2016-04-30].
  50. Explaining the New Democratic Logo, The American Spectator, 21 września 2010 [dostęp 2016-04-30].
  51. DNC gets new logo, slogan, POLITICO [dostęp 2016-04-30].
  52. Obama sets sights on November battle, 28 lutego 2008 [dostęp 2016-05-01] [zarchiwizowane z adresu 2008-02-28].
  53. JonathanJ. Martin JonathanJ., State by State, Democratic Party Is Erasing Ties to Jefferson and Jackson, „The New York Times”, 11 sierpnia 2015, ISSN 0362-4331 [dostęp 2016-05-01].
  54. A Brief History of Campaign Songs, „Time”, 18 września 2008, ISSN 0040-718X [dostęp 2016-05-01].
  55. Local roast becomes political pep rally for Democrats, The Virginian-Pilot [dostęp 2016-05-01].
  56. TimT. Grieve TimT., Pelosi: It’s about the war, Salon [dostęp 2016-05-01].
  57. Rawlings-Blake to take leadership post at DNC, tribunedigital-baltimoresun [dostęp 2016-05-10].
  58. Gov. Malloy Elected as DGA Chair, Democratic Governors Association (DGA) [dostęp 2016-05-10].
  59. Obama taps Wasserman Schultz to lead DNC, USATODAY.COM [dostęp 2016-05-01].
  60. TheodoreT. Caplow TheodoreT., Howard M.H. M. Bahr Howard M.H. M., Bruce A.B. A. Chadwick Bruce A.B. A., JohnJ. Modell JohnJ. i inni, Recent Social Trends in the United States, 1960-1990, McGill-Queen's Press - MQUP, 1994, ISBN 9780773512122 [dostęp 2016-05-01] (ang.).
  61. President Exit Polls, The New York Times [dostęp 2016-05-01].
  62. 1615 L.1. L. Street 1615 L.1. L., NW, Suite 800S. 8. Washington Suite 800S. 8., DC 20036 202 419 4300 | Main 202 419 4349 | Fax 202 419 4372 | MediaD. 2. 2. 4. 4. | M. 2. 4. 4. | F. 2. 4. 4. | M. Inquiries DC 20036 202 419 4300 | Main 202 419 4349 | Fax 202 419 4372 | MediaD. 2. 2. 4. 4. | M. 2. 4. 4. | F. 2. 4. 4. | M. i inni, Beyond Red vs. Blue, Pew Research Center for the People and the Press, 10 maja 2005 [dostęp 2016-05-01].
  63. progressivism. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-07, 29 czerwca 2008 [dostęp 2016-05-01] [zarchiwizowane z adresu 2008-06-29].
  64. EmmaE. Roller EmmaE., Elizabeth Warren's 11 Commandments of Progressivism, The Atlantic [dostęp 2016-05-01] (ang.).
  65. DeborahD. Sexton DeborahD., The Bernie Sanders Handbook - Everything You Need To Know About Bernie Sanders, Emereo Publishing, 9 kwietnia 2016, ISBN 9781489165527 [dostęp 2016-05-01] (ang.).
  66. The Invisible Primary Against Hillary Clinton, National Journal [dostęp 2016-05-01].
  67. What's the Difference Between a Liberal and a Progressive?, The Huffington Post, 25 maja 2011 [dostęp 2016-05-01].
  68. About Us - New Democrat Coalition, newdemocratcoalition-kind.house.gov [dostęp 2016-05-02].
  69. How the DLC Does It, The American Prospect [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  70. KirstenK. Powers KirstenK., DLC Shut Down: The Democrats’ New Power Base, The Daily Beast, 9 lutego 2011 [dostęp 2016-05-02].
  71. Membership - New Democrat Coalition, newdemocratcoalition-kind.house.gov [dostęp 2016-05-02].
  72. Jon F.J. F. Hale Jon F.J. F., The Making of the New Democrats, „Political Science Quarterly”, 2, 1995, s. 207–232, DOI10.2307/2152360 [dostęp 2016-05-02].
  73. First Principles - Rockefeller Republicans, www.firstprinciplesjournal.com [dostęp 2016-05-05].
  74. Why the Blue Dogs’ decline was inevitable, Washington Post [dostęp 2016-05-05].
  75. Obama: FDR Was 'Fiscally Conservative', CNS News, 25 lipca 2011 [dostęp 2016-05-05].
  76. George F.G. F. Will George F.G. F., George Will: John F. Kennedy the conservative, „The Washington Post”, 20 listopada 2013, ISSN 0190-8286 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  77. GregG. Sargent GregG., Push to expand Social Security (not cut it) gets another boost, „The Washington Post”, 13 marca 2014, ISSN 0190-8286 [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  78. Obama likely to make economic recovery a centerpiece of State of the Union address, Washington Post [dostęp 2016-05-02].
  79. Democratic Party on the Issues, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  80. Democratic Party on the Issues, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  81. The Democratic Party Adopts $15/hour Minimum Wage into National Platform, U.S. Uncut, 29 sierpnia 2015 [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  82. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-02].
  83. Congressional Progressive Caucus : Back to Work Budget, cpc.grijalva.house.gov [dostęp 2016-05-02].
  84. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-02].
  85. Congressional Progressive Caucus : Back to Work Budget, cpc.grijalva.house.gov [dostęp 2016-05-02].
  86. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-02].
  87. 6 Energy Policy Highlights from the Democratic Party Platform, US News & World Report [dostęp 2016-05-02].
  88. 6 Energy Policy Highlights from the Democratic Party Platform, US News & World Report [dostęp 2016-05-02].
  89. Congressional Progressive Caucus : Back to Work Budget, cpc.grijalva.house.gov [dostęp 2016-05-02].
  90. DanielD. Schlozman DanielD., The alliance of U.S. labor unions and the Democratic Party, 2013.
  91. AsmaA. Khalid AsmaA., Obama Endorses Sen. Warren’s Student Loan Refinancing Bill, wbur, 9 czerwca 2014 [dostęp 2016-05-02].
  92. Democrats highlight equal pay in political push [dostęp 2016-05-02].
  93. DanD. Roberts DanD., Wall Street deregulation pushed by Clinton advisers, documents reveal, „The Guardian”, 19 kwietnia 2014, ISSN 0261-3077 [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  94. EdwardE. Wyatt EdwardE., Obama Asks F.C.C. to Adopt Tough Net Neutrality Rules, „The New York Times”, 10 listopada 2014, ISSN 0362-4331 [dostęp 2016-05-02].
  95. Democratic Party on Government Reform, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  96. A Call for Election Reform, Beginning with New York, The Huffington Post, 15 czerwca 2013 [dostęp 2016-05-02].
  97. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-02].
  98. David A.D. A. Graham David A.D. A., Sanders Wins the Debate on Points, The Atlantic [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  99. Democratic Party on Abortion, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  100. AlexA. Frakt AlexA., Jaki wyniki wyborow moga wplynac na prawo imigracyjne, www.prawoimigracyjne.com [dostęp 2016-05-02].
  101. Prezydent Obama ogłasza ograniczenia w dostępie do broni palnej, Onet Wiadomości, 6 stycznia 2016 [dostęp 2016-05-02] (pol.).
  102. For Torture and Surveillance Commission via H.R. 104, Target The Congressional Progressive Caucus, Irregular Times, 27 kwietnia 2009 [dostęp 2016-05-02].
  103. Democratic Party on Crime, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  104. Democratic Party on the Issues, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-02].
  105. Larry E.L. E. Sullivan Larry E.L. E., The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, SAGE Publications, 31 sierpnia 2009, s. 291, ISBN 9781412951432 [dostęp 2016-05-02], Cytat: This liberalism favors a generous welfare state and a greater measure of social and economic equality. Liberty thus exists when all citizens have access to basic necessities such as education, health care, and economic opportunities. (ang.).
  106. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-02].
  107. Tax Terms: Understanding the Flat Tax, About.com Money [dostęp 2016-05-02].
  108. Opinion & Reviews - Wall Street Journal, opinionjournal.com [dostęp 2016-05-02].
  109. Budget Resolution Calls for Massive Tax Hikes and Spending Increases, The Heritage Foundation [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  110. Day Two: House passes new budget rules, msnbc.com, 5 stycznia 2007 [dostęp 2016-05-02].
  111. Day Two: House passes new budget rules, msnbc.com, 5 stycznia 2007 [dostęp 2016-05-03].
  112. Reid slates minimum wage vote, POLITICO [dostęp 2016-05-04].
  113. H.R.2 - Fair Minimum Wage Act of 2007, congress.gov (ang.).
  114. H.R.676 - Expanded & Improved Medicare For All Act, congress.gov (ang.).
  115. Issue Organizing Teams - Progressive Democrats of America, 12 czerwca 2010 [dostęp 2016-05-04] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-12].
  116. Mark E.M. E. Rushefsky Mark E.M. E., KantK. Patel KantK., Politics, Power and Policy Making: The Case of Health Care Reform in the 1990s, M.E. Sharpe, 24 marca 1998, ISBN 9780765632180 [dostęp 2016-05-04] (ang.).
  117. Reuters, Medicaid Enrollments Bring Obamacare Enrollment To More Than 10 Million, Newsweek, 4 kwietnia 2014 (ang.).
  118. Moving America Forward 2012 Democratic National Platform, presidency.ucsb.edu (ang.).
  119. The Democratic Party, 15 marca 2007 [dostęp 2016-05-05] [zarchiwizowane z adresu 2007-03-15].
  120. Democratic Party on Environment, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-05].
  121. Gore Nobel prize puts environment back on Democrats' agenda, The Independent, 14 października 2007 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  122. The Democratic Party Platform, 15 marca 2014 [dostęp 2016-05-05] [zarchiwizowane z adresu 2014-03-15].
  123. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-05].
  124. RichardR. Rorty RichardR., Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-century America, Harvard University Press, 1999, ISBN 9780674003125 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  125. CAFTA Reflects Democrats' Shift From Trade Bills, www.washingtonpost.com [dostęp 2016-05-05].
  126. CAFTA Vote Outs "Bush Democrats", 13 grudnia 2006 [dostęp 2016-05-05] [zarchiwizowane z adresu 2006-12-13].
  127. Edward G.E. G. Carmines Edward G.E. G., James A.J. A. Stimson James A.J. A., Racial Issues and The Structure of Mass Belief Systems, „The Journal of Politics”, 1, 1982, s. 2–20, DOI10.2307/2130281 [dostęp 2016-05-05].
  128. TalmadgeT. Anderson TalmadgeT., James BenjaminJ. B. Stewart James BenjaminJ. B., Introduction to African American Studies: Transdisciplinary Approaches and Implications, Black Classic Press, 2007, ISBN 9781580730396 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  129. Jeffrey M.J. M. Stonecash Jeffrey M.J. M., New Directions in American Political Parties, Routledge, 10 czerwca 2010, ISBN 9781135282059 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  130. Democrats.org, Democrats.org [dostęp 2016-05-05].
  131. Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008, www.eeoc.gov [dostęp 2016-05-05].
  132. Here Are Four Good Reasons for Voting, About.com News & Issues [dostęp 2016-05-05].
  133. Democratic Party on Government Reform, www.ontheissues.org [dostęp 2016-05-05].
  134. EleanorE. Clift EleanorE., Democrats Push Envelope on Abortion, Drop Insistence That It Be Rare, The Daily Beast, 15 września 2012 [dostęp 2016-05-05].
  135. Abortion, www.pollingreport.com [dostęp 2016-05-05].
  136. Obama: 'Long past time' for immigration reform, MSNBC [dostęp 2016-05-05].
  137. The Hart-Celler Immigration Act of 1965, Center for Immigration Studies, 30 września 2015 [dostęp 2016-05-05].
  138. U.S. Senate: Roll Call Vote, www.senate.gov [dostęp 2016-05-05].
  139. Timeline: A history of 'don't ask, don't tell' - The Washington Post, www.washingtonpost.com [dostęp 2016-05-05].
  140. Obama backs same-sex marriage, www.cbsnews.com [dostęp 2016-05-05].
  141. Same-sex Marriage - Issues - Election Center 2008 - CNN.com, www.cnn.com [dostęp 2016-05-05].
  142. Less Opposition to Gay Marriage, Adoption and Military Service, Pew Research Center for the People and the Press, 22 marca 2006 [dostęp 2016-05-05].
  143. Conservatives Shift in Favor of Openly Gay Service Members, Gallup.com [dostęp 2016-05-05].
  144. Civil Rights, www.pollingreport.com [dostęp 2016-05-05].
  145. Changing Views on Social Issues: Allemande Left. Allemande Right, [w:] ABC NEWS/WASHINGTON POST [online], 30 kwietnia 2009 (ang.).
  146. Kerry Again Opposes Same-Sex Marriage (washingtonpost.com), www.washingtonpost.com [dostęp 2016-05-05].
  147. Key Congressional Acts Related to Firearms, Law Center to Prevent Gun Violence [dostęp 2016-05-05].
  148. CaryC. Federman CaryC., The Body and the State: Habeas Corpus and American Jurisprudence, SUNY Press, 1 czerwca 2007, s. 224, ISBN 9780791467046 [dostęp 2016-05-05] (ang.).
  149. Proposing an amendment to the Constitution of the United States to prohibit the death penalty. (1992 - H.J.Res. 518), GovTrack.us [dostęp 2016-05-05].
  150. Obama and Democrats' Torture Problem, US News & World Report [dostęp 2016-05-05].
  151. Senate Vote Roll Call on U.S. Patriot Act 2001 & 2006, educate-yourself.org [dostęp 2016-05-05].
  152. JulianJ. Hattem JulianJ., Obama signs NSA bill, renewing Patriot Act powers, TheHill, 3 czerwca 2015 [dostęp 2016-05-09].
  153. U.S. Senate: Roll Call Vote, www.senate.gov [dostęp 2016-05-09].
  154. Here's The Medieval-Sounding Sodomy Law That Helped Cuccinelli Lose The Governorship, The Huffington Post, 6 listopada 2013 [dostęp 2016-05-06].
  155. QuinnipiacQ. University QuinnipiacQ., QU Poll Release Detail, QU Poll [dostęp 2016-05-06].
  156. Final Vote Results For Roll Call 455, http://clerk.house.gov/, 10 października 2002.
  157. U.S. Senate: Roll Call Vote, www.senate.gov [dostęp 2016-05-06].
  158. MatthewM. Mosk MatthewM., Edwards Again Says He Was Wrong to Vote for War, „The Washington Post”, 5 lutego 2007, ISSN 0190-8286 [dostęp 2016-05-06] (ang.).
  159. Clinton: Iraq vote 'greatest political regret', Washington Examiner [dostęp 2016-05-06].
  160. Senator Reid On Iraq: "This War Is Lost", www.cbsnews.com [dostęp 2016-05-06].
  161. Democrats, Not Just Bush, Made Claims of WMDs in Iraq, Democracy Now! [dostęp 2016-05-06].
  162. Bill VanB. V. Auken Bill VanB. V., Democrats unveil midterm election platform: a blueprint for endless war - World Socialist Web Site, www.wsws.org [dostęp 2016-05-06].
  163. Iraq (2), www.pollingreport.com [dostęp 2016-05-06].
  164. Top Republicans embrace Iraq plan, POLITICO [dostęp 2016-05-06].
  165. Amerykanie wyszli z Iraku, Newsweek, 18 grudnia 2011 [dostęp 2016-05-06] (pol.).
  166. Michael R.M. R. Gordon Michael R.M. R., Accord Reached With Iran to Halt Nuclear Program, „The New York Times”, 23 listopada 2013, ISSN 0362-4331 [dostęp 2016-05-06].
  167. JTA, Jewish Democratic Donors Urge Congress: Back Off Iran Sanctions, „Haaretz”, 28 lutego 2014 [dostęp 2016-05-06] (ang.).
  168. Jest historyczne porozumienie nuklearne z Iranem, TVN24.pl [dostęp 2016-05-06].
  169. Most Americans oppose Afghanistan war: poll, NewsComAu [dostęp 2016-05-06].
  170. Grupa WirtualnaG. W. Polska Grupa WirtualnaG. W., Barack Obama potwierdza: żołnierze USA zostaną w Afganistanie, wiadomosci.wp.pl, 15 października 2015 [dostęp 2016-05-06] (pol.).
  171. U.S. Senate: Party Division, www.senate.gov [dostęp 2016-05-02] (ang.).
  Rejestrowany związek partnerski, formalny związek partnerski – usankcjonowany prawnie związek dwóch osób tej samej lub dowolnej płci. Strony związku partnerskiego nazywane są partnerami lub partnerkami.NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) – Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu– umowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki składa się z trzynastu równej wysokości poziomych pasów, na przemian czerwonych i białych (czerwony na początku i końcu). W lewym górnym rogu flagi znajduje się niebieski kanton z pięćdziesięcioma pięcioramiennymi białymi gwiazdami. Są one rozmieszczone w dziewięciu poziomych rzędach po 6 (na górze i dole) i 5 gwiazd przemiennie. 50 gwiazd symbolizuje 50 stanów amerykańskich, zaś 13 pasów – 13 pierwotnych kolonii.
  Sukcesja (następstwo prawne) — wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw (sukcesja uniwersalna) lub w część praw i obowiązków (sukcesja singularna).
  Elizabeth Warren (ur. 22 czerwca 1949 w Oklahoma City) – amerykańska ekspertka w dziedzinie prawa upadłościowego, profesorka Harvard University, kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu Stanów Zjednoczonych w Massachusetts.
  Andrew Johnson (ur. 29 grudnia 1808, zm. 31 lipca 1875) – szesnasty wiceprezydent Stanów Zjednoczonych (1865), a po śmierci Lincolna został siedemnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych (1865-1869)
  Segregacja rasowa (oddzielenie) – rodzaj sformalizowanej, zinstytucjonalizowanej dyskryminacji opartej na kryterium rasy, której cechą charakterystyczną jest oddzielenie jednej rasy od drugiej. Separacja może mieć charakter geograficzny, ale zazwyczaj była stosowana poprzez świadczenie usług za pomocą oddzielnych instytucji, jak szkoły czy transport publiczny.
  Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.
  Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.262 sek.