• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

  Przeczytaj także...
  Dolina Kluczwody nazywana również Doliną Wierzchówki – dolina pomiędzy wsią Wierzchowie a Bolechowicami na Wyżynie Olkuskiej. Rozciąga się na długości ok. 6 km. Przepływa przez nią potok Kluczwoda, uchodzący dalej do Rudawy. Od niego właśnie wzięła nazwę dolina (Kluczwoda, bo potok kluczy wieloma zakrętami po dolinie). Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. W górnej części Kluczwody, koło wsi Wierzchowie znajdują się największe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie: Jaskinia Wierzchowska Górna i Mamutowa. Jaskinia Wierzchowska jest obecnie najdłuższą jaskinią na Jurze udostępnioną do zwiedzania. Jaskinia Mamutowa jest często odwiedzana przez wspinaczy, znajduje się tu wyjątkowo duże nagromadzenie dróg wspinaczkowych o trudnościach przekraczających stopień VI.5.Dolina Będkowska, zwana też Doliną Będkowicką lub Będkówką – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze, geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki Kobylańskie. Wygodnym miejscem, skąd można zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż znajdują się w środku pomiędzy doliną Będkowską i Doliną Kobylańską, można więc stąd zwiedzić obydwie doliny.
  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..

  Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – zajmuje powierzchnię 20 686,1 ha, całość znajduje się w województwie małopolskim. Park posiada także otulinę o powierzchni 13 017,0 ha. Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ściślej zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (wcześniej do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych). Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej.

  Sokolica w Dolinie Będkowskiej – najwyższa skała wapienna na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się w środkowej części Doliny Będkowskiej na wprost bocznego Wąwozu Przecówki i Brandysowej, w miejscu gdzie płynący dnem doliny potok Będkówka zakręca w lewo.Zamkowa Skała, Zamczysko – wybitna skała wapienna wznosząca się po lewej orograficznie stronie potoku Kluczwoda w Dolinie Kluczwody na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Administracyjnie tereny te należą do gminy Wielka Wieś w województwie małopolskim.

  Dolinki[ | edytuj kod]

  Układ topograficzny, idąc od wschodu:

 • Wąwóz Podskalański
 • Dolina Kluczwody – rezerwat Zamkowe Skały; pozostałości zamku rycerskiego z XIV wieku
 • Dolina Bolechowicka – skalna Brama Bolechowicka; krasowe źródło – pomnik przyrody
 • Dolina Kobylańska (Karniowicka) – skałki: Dzwon, Okręt, Zjazdowa Turnia, Bodzio, Wzgórze Dumań
 • Dolina Będkowska – dł. ok. 7 km; skała Sokolica (najwyższa na Jurze), Jaskinia Nietoperzowa (Jerzmanowice); liczne skałki, wodospad Szum
 • Dolina Szklarki – skała Brodło, wywierzysko krasowe – źródło Pióro, biegnie nią droga asfaltowa
 • Dolina Racławki – rezerwat o pow. 473 ha z siecią ścieżek przyrodniczych
 • Dolina Eliaszówki – otaczająca klasztor Karmelitów Bosych w Czernej
 • Dolina Czernki
 • Dolina Miękini - w której płynie potok Miękinia
 • Dolina Kamienic – na granicy wsi Miękinia i Filipowic
 • Rezerwaty przyrody[ | edytuj kod]

 • Dolina Kluczwody
 • Wąwóz Bolechowicki
 • Dolina Szklarki
 • Dolina Racławki
 • Dolina Eliaszówki
 • Planowane[ | edytuj kod]

 • Dubie (występowanie żył wulkanicznych)
 • Jerzmanowice (z Jaskinią Nietoperzową)
 • Dolina Kamienic
 • Będkowice (wodospad w Dolinie Będkowskiej oraz źródło Będkówki)
 • Paczółtowice (Jaskinia Racławicka)
 • Turystyka, sport i rekreacja[ | edytuj kod]

  Szlaki i ścieżki oferowane turystom zapewniają oprócz oglądania przyrody, również spotkanie z historią (na obszarze Jury, szczególnie w wieku XIV, powstały liczne zamki i warownie, z których większość stanowi dziś wkomponowane w krajobraz ruiny). Oprócz turystyki pieszej, można także uprawiać turystykę rowerową. Liczne skałki i ostańce wapienne stwarzają przede wszystkim pole do uprawiania wspinaczki.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody – leśny rezerwat przyrody znajdujący się w środkowej części Doliny Kluczwody na terenie wsi Zelków w gminie Zabierzów w województwie małopolskim.
 • Dolina Będkowska

 • Dolina Kluczwody

 • Dolina Bolechowicka

 • Dolina Kobylańska

 • Dolina Szklarki

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-14].
  2. Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. W: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 583 poz. 6624 [on-line]. 14 grudnia 2011. [dostęp 2018-06-14].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dolinki Krakowskie – opisy, zdjęcia, wycieczki w dolinki Jury Krakowsko Częstochowskiej
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - opis, przyroda, zabytki
 • Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Źródło Będkówki – główne wywierzysko dające początek potokowi Będkówka w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej, na terenach wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Jest to jedno z największych wywierzysk krasowych całej Jury. Jego wydajność wynosi ok. 50 l/s. Spod skały wypływa kryształowo czysta woda tworząca spory basenik. Dolina powyżej źródła jest bezwodna. Mimo że jest tam koryto potoku, miejscami nawet głębokie, to woda płynie nim tylko po dużych opadach deszczu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szum (inna nazwa „Wodospad Szeroki”) – wodospad na rzece Będkówce w miejscowości Będkowice (gmina Wielka Wieś) przy granicy z gminą Jerzmanowice-Przeginia w województwie małopolskim.
  Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego. Niekiedy ostańcami są całe wzniesienia, jak np. Szczeliniec w Górach Stołowych.
  Dolina Kamienic – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wśród pól uprawnych, na granicy wsi Miękinia i Filipowic. Nazwa doliny pochodzi od Kamienic - malowniczych skał wapiennych górujących nad zachodnim zboczem doliny. Skałki te zbudowane są z karbońskiego wapienia. Dolina leży w południowej strefie uskokowej krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Skały wapienne poniżej wylotu doliny pochodzą już z dużo późniejszego okresu jury.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Miękinia – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, nad potokiem Miękinia i na południowo-zachodnim zboczu Doliny Miękini oraz na wschodnim stoku Miękińskiej Góry. Do wsi należy również przysiółek Stawiska, inne części wsi to: Olkówki i Wzgórze.
  Dolina Szklarki – dolina potoku Szklarka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się na posiadającym duże walory przyrodnicze obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Mająca ok. 9 km długości dolina ciągnie się od Jerzmanowic poprzez Szklary do Dubia, gdzie jej wylot łączy się z wylotem Doliny Racławki, a płynący dnem potok Szklarka uchodzi do Racławki. Dnem doliny biegnie asfaltowa droga, a sama dolina, mimo że jest częściowo zabudowana, jest atrakcyjna turystycznie. Posiada bowiem zalesione zbocza z licznymi skałkami wapiennymi i ostańcami wierzchowinowymi. Liczne ostańce znajdują się również na odkrytym terenie pól uprawnych (np. tzw. Ostańce Jerzmanowickie). Największe z tych ostańców to: Witkowe Sokoliki, Łysa Skała, Chochołowe Skały, Cisówki, Bukowa Góra z Jaskinią Ciasny Awen, Jaskinia Szeroki Aven, Wilisowe Skały, Lisia Jama. Na niektórych z nich trenują wspinacze skałkowi. Dużą atrakcję dla speleologów stanowią również znajdujące się w niektórych z nich jaskinie, np Jaskinia Kręta.
  Dolina Bolechowicka – dolina na Wyżynie Olkuskiej znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki stanowi tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych, widocznych z daleka skał o wysokości ok. 30 m. Skały tworzące tę bramę to Filar Abazego po wschodniej stronie, oraz Filar Pokutników po zachodniej stronie. Za nim znajduje się Zamarła. Wszystkie te skały udostępnione są do wspinaczki skalnej. Trenowali na nich najwybitniejsi polscy alpiniści i himalaiści.Tuż przed bramą, oraz zaraz za nią znajdują się na łagodnych zboczach niewielkie łąki, na których zwykle odpoczywają turyści. Tablice opracowane przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny informują o budowie geologicznej tego wąwozu. Później dolina zwęża się tworząc zalesiony parów. Dnem doliny płynie niewielki potok Bolechówka, w skałach przed Bramą Bolechowicką znajduje się duże krasowe źródło będące pomnikiem przyrody.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.