• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paratop

  Przeczytaj także...
  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.Epitop lub determinanta antygenowa – fragment antygenu, który łączy się bezpośrednio z wolnym przeciwciałem, receptorem limfocytów B lub receptorem limfocytów T wiążących antygen.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

  Paratop lub antydeterminanta – fragment przeciwciała, który wiąże się bezpośrednio z epitopem na danym antygenie. Paratop wykazuje największą zmienność w cząsteczce immunoglobuliny i w związku z tym odpowiada za istnienie idiotypów (patrz: przeciwciało).

  Część zmienna każdego przeciwciała może zostać opisana jako sekwencja kolejnych fragmentów łańcucha peptydowego, ułożonych w kolejności:

  Hipermutacje to takie mutacje, których częstotliwość jest większa, niż innych mutacji w organizmie, przynajmniej o jeden rząd wielkości, a zwykle jeszcze częściej. Hipermutacje zachodzą w określonych miejscach genomu i przyczyniają się do drastycznego zwiększenia zmienności tych miejsc. Przykładem mogą być mutacje zachodzące w tzw. regionach hiperzmiennych genów kodujących przeciwciała, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia wariantów przeciwciał u danego osobnika. Konsekwencją tego zjawiska jest możliwość bardziej swoistego dopasowania się przeciwciała do antygenu.Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti - przeciw, γένος genos - ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje:

  FR1-CDR1-FR2-CDR2-FR3-CDR3-FR4

  Fragmenty określone symbolami "FR" to tzw. regiony zrębowe (ang. frame region), które nie biorą udziału w wiązaniu antygenu, a jedynie tworzą rusztowanie, na którym oparte są o wiele bardziej istotne fragmenty CDR, czyli regiony hiperzmienne, zwane też regionami determinującymi dopasowanie (ang. complementarity determining regions). Regiony determinujące dopasowanie wykazują wybitną zmienność w sekwencji aminokwasów, dlatego występuje wiele wariantów przeciwciał, które z kolei mogą wiązać się z wieloma różnymi antygenami. W obrębie CDR zachodzą także hipermutacje warunkujące dojrzewanie powinowactwa, stąd też wywodzi się nazwa "regiony hiperzmienne".

  Paratop jest zbudowany z dwu części, z których jedna pochodzi od części zmiennej łańcucha lekkiego, druga zaś od części zmiennej łańcucha ciężkiego. Regiony hiperzmienne wypętlają się i mają możliwość wiązania się z antygenem. Regiony zrębowe natomiast łączą ze sobą kolejne pętle CDR. Niektóre przeciwciała posiadają dodatkowy, czwarty region hiperzmienny, chociaż w każdym przypadku najważniejszy wydaje się być CDR3.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.