• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paneuropejskie formy przedsiębiorstw

  Przeczytaj także...
  Spółdzielnia europejska (również SCE, z łac. Societas Cooperativa Europaea) – obok spółki europejskiej i europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jedna z paneuropejskich form korporacyjnych, której głównym celem jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym. Spółdzielnia jest zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych. Do zasad wymienionych w rozporządzeniu Rady zalicza się: zasadę demokratycznej struktury i kontroli oraz zasadę podziału zysku netto za rok obrotowy na zasadzie słuszności. Rozumienie wyżej wymienionych zasad obejmuje w szczególności zasadę pierwszeństwa osoby przed kapitałem, co przekłada się na określony sposób przyjmowania, występowania oraz wykluczania członków oraz zasadę „jedna osoba jeden głos”, co oznacza, że prawo głosu jest przypisane do osoby, a nie majątku. Zasadniczym celem działalności spółdzielni europejskiej jest zaspokajanie potrzeb jej członków lub wspieranie ich działalności gospodarczej lub społecznej, np. przez zawieranie z nimi umów o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje, względnie których dokonanie zleca się spółdzielni europejskiej . Każdy z członków spółdzielni powinien otrzymywać odpowiadającą jego udziałowi w czynnościach spółdzielni korzyść z działalności SCE. Członkami spółdzielni powinni być równocześnie klienci, pracownicy lub dostawcy SCE albo powinni być oni w jakiś sposób zaangażowani w działania spółdzielni. Wynagrodzenie kapitału winno być ograniczone.Spółka europejska (łac. societas europea, skrót: SE) – paneuropejska forma przedsiębiorstwa uregulowana Rozporządzeniem 2157/2001/WE i Dyrektywą 2001/86/WE. W Europie zarejestrowano do tej pory 751 SE.
  Stowarzyszenie europejskie – jedna z paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie trwają dopiero prace legislacyjne nad jego wprowadzeniem do prawa wspólnotowego.

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstwUnia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (skrót EZIG lub EEIG - ang. European economic interest grouping) – przewidziana przez prawo wspólnotowe i realizowana przez prawo polskie, forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze ponadnarodowym, która łączy w sobie cechy spółki (jawnej) i konsorcjum.
 • spółka europejska, SE
 • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, EZIG
 • spółdzielnia europejska, SCE
 • Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem trzech kolejnych form paneuropejskich:

 • europejska spółka prywatna, ESP
 • europejska spółka wzajemna
 • stowarzyszenie europejskie
 • Prawo wspólnotowe przewiduje również możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne w ramach:

 • przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), nie jest to jednak forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Irlandia jednak stworzyła taką formę prawną.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Aneta Witwicka: Europejskie prawo spółek (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-02-22. [dostęp 2011-02-24].
 • Europejska spółka wzajemna (ang. European Mutual Society, EMS) – jedna z proponowanych paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej. Projekty aktów prawnych zaproponowano w 1992, jednak ze względu na brak postępu wycofano je w 2006. Obecnie nie ma planów co do jej ponownego wprowadzenia.Europejska spółka prywatna (łac. Societas Privata Europaea, SPE) - jedna z planowanych paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie trwają dopiero prace legislacyjne nad jej wprowadzeniem do prawa wspólnotowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami TS UE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.
  Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, skrót UCITS – Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities – podmioty wspólnego inwestowania, uregulowane na poziomie europejskim (wspólnotowym) w fomie dyrektyw Rady UE – dyrektywa Rady 85/611/EWG z 20.12.1985 r. To dedykowane portfele wspólnych inwestycji, przeznaczone wyłącznie do inwestowania aktywów pochodzących od inwestorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.