• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paliwo gazowe

  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.
  Gaz palny jest to taki gaz, który w kontakcie z powietrzem, może w odpowiednio wysokiej temperaturze lub pod wpływem innych czynników (np. zapłonu iskrą elektryczną) ulec reakcji spalania.

  Paliwo gazowe mieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi paliwo gazowe są:

  Granica wybuchowości – wielkość stężenia par, gazów lub pyłów substancji, które w mieszaninie z powietrzem mogą zapalić się od bodźca termicznego.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
 • ciepło spalania i wartość opałowa
 • gęstość i gęstość względna
 • liczba Wobbego
 • prędkość spalania i granica wybuchowości
 • Do najważniejszych paliw gazowych należą:

  Gaz wielkopiecowy - produkt uboczny wytwarzany podczas procesów wielkopiecowych. Jego skład zależy od wsadu wielkopiecowego i waha się w granicach: 9-16% dwutlenku węgla, 23-30% tlenku węgla, 0,5-4% wodoru, 52-64% azotu, 1% metanu.CNG (ang. Compressed Natural Gas) jest to paliwo – gaz ziemny w postaci sprężonej do ciśnienia 20-25 MPa. Służy do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym. Na świecie jeździ ponad 4 miliony samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Funkcjonuje ponad 8 tys. stacji zasilania tym paliwem.
 • metan - gaz ziemny (w tym LNG i CNG), biogaz
 • gaz płynny LPG
 • eter dimetylowy DME
 • gaz generatorowy
 • gaz koksowniczy
 • gaz wielkopiecowy
 • acetylen
 • wodór
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • paliwo
 • Eter dimetylowy, dimetyloeter, DME (CH3OCH3) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu. W postaci gazowej jest rozpuszczalny w wodzie. Używany jest jako gaz pędny w sprayach aerozolowych oraz, w połączeniu z propanem, do usuwania brodawek w kriogenicznych warunkach. Dimetyloeter może również stanowić paliwo alternatywne dla LPG, LNG, benzyny i oleju napędowego. Może być produkowany z gazu ziemnego, węgla lub biomasy.LNG (ang. Liquefied Natural Gas) − paliwo − gaz ziemny w postaci ciekłej o temp. poniżej -162 °C (temperatura wrzenia metanu, głównego składnika LNG). Podczas skraplania objętość redukuje się 630 razy, dzięki czemu "gęstość energii" skroplonego gazu ziemnego wzrasta.
  Warto wiedzieć że... beta

  Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:
  Gęstość względna – niemianowana wielkość będąca stosunkiem gęstości bezwzględnej badanego ciała do gęstości bezwzględnej ciała wzorcowego. Dla cieczy i ciał stałych najczęściej wzorcem jest woda w temperaturze 20 °C, i przeważnie w stosunku do niej przelicza się wielkość gęstości.
  Ciepło spalania – ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opałowej paliw. W termochemii są często stosowaną podstawą obliczeń wartości ciepła różnych reakcji chemicznych na podstawie wartości ciepła spalania substratów i produktów tej reakcji.
  Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
  LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:
  Gaz koksowniczy – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu. Gaz koksowniczy zaliczany jest do gazów węglowych, tj. gazów powstających w wyniku termicznej obróbki węgla.
  Liczba Wobbego (MJ/m³) lub (MJ/mol) lub (MJ/kg) – stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Jeśli przez Q oznaczymy wartość kaloryczną, a przez d gęstość względną, wtedy liczbę Wobbego W można przedstawić następująco

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.79 sek.