• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paleta barw

  Przeczytaj także...
  Paleta – prosty przyrząd malarski w postaci płaskiej, zaokrąglonej lub prostokątnej płytki, najczęściej drewnianej, służący do doraźnego przechowywania porcji farb używanych w danej pracy oraz ich ewentualnego rozrabiania lub mieszania. Najbardziej typowe ręczne palety mają charakterystyczny owalny kształt oraz uchwyt składający się z wycięcia dla dłoni i otworu dla kciuka. Mogą to jednak być również zwykłe deseczki leżące np. na stole, czasami nawet z obramowaniem dla zapobiegnięcia rozlewaniu się farby.Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.
  Zestaw 20 kolorów użytych przy produkcji kredek

  Paleta barw – uporządkowany zestaw kolorów, ograniczony w pewien sposób w stosunku do całej gamy widzialnych barw.

  Paleta barw w malarstwie oznacza wybór kolorów, jakie artysta zastosował w swoim dziele. Jest to cecha stylistyczna, która współtworzy charakter dzieła lub nawet całej twórczości malarskiej danego artysty. Paleta może być np. ograniczona do bliskich sobie kolorów, przez co uzyskuje się efekt monochromatyczności, lub zbudowana z odległych od siebie barw, ale posiadających podobne cechy, na przykład niski stopień nasycenia – wówczas można mówić o palecie "pastelowej".

  True color – sposób wyświetlania barw na ekranie monitora o 24-bitowej głębi kolorów, umożliwiający uzyskanie 2 24 {displaystyle 2^{24}} , czyli 16 777 216 kolorów.Oko – narząd receptorowy umożliwiający widzenie. W najprostszym przypadku chodzi o zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Bardziej skomplikowane oczy są w stanie dostarczyć informacje o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów.

  Znaczenie w informatyce[ | edytuj kod]

  W informatyce paleta barw jest terminem związanym z matematycznymi możliwościami zawarcia informacji o kolorze w oprogramowaniu komputerowym, a co za tym idzie w implementacjach układów scalonych, przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, zarówno w samych komputerach, jak i urządzeniach wejścia-wyjścia pracujących z obrazem (np. monitor, drukarka czy skaner), a także w cyfrowych wersjach innych urządzeń pracujących z obrazem (np. aparat fotograficzny, fax, telewizor itd.). Ponieważ technika cyfrowa opiera się na przetwarzaniu skwantowanej informacji, to nie jest możliwe uzyskanie barw pośrednich pomiędzy kolorami opisanymi dwiema kolejnymi „sąsiednimi” wartościami liczbowymi. Liczba barw możliwych do uzyskania na danym urządzeniu cyfrowym to rozmiar palety barw. W początkowym okresie rozwoju możliwości graficznych komputerów było to zaledwie 2, 4, 8, 16 lub 256 kolorów. Później stopniowo zwiększano możliwości sprzętu, aż do osiągnięcia wartości ok. 16,7 miliona kolorów określanej jako True color (dokładnie jest to liczba 2, czyli 16.777.216 kolorów). Liczba ta jest wystarczająca ze względu na ograniczone możliwości percepcji oka ludzkiego, stąd w zasadzie zaspokaja potrzeby urządzeń końcowych (np. wyświetlających lub drukujących). Jednak dla potrzeb przetwarzania danych może być niewystarczająca i wtenczas stosuje się jeszcze szersze palety barw, np. w skanerach czy oprogramowaniu do przetwarzania grafiki – wtedy nie mówi się już o palecie barw, ale o trybie pracy z kolorem, podając odpowiednie wartości liczbowe będące potęgą dwójki (np. tryb 48-bitowy).

  PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.Koło barw - graficzny model poglądowy służący do objaśniania zasad mieszania się i powstawania barw, mający postać koła, w którym wokół jego środka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wrysowano widmo ciągłe światła białego w ten sposób, że barwa fioletowa (najkrótsze promieniowanie widzialne) płynnie przechodzi w barwę czerwoną (najdłuższe promieniowanie widzialne) a więc widmo zostaje połączone w zamknięty cykl zmian barw.

  Paleta barw w informatyce nie zawsze jednak oznacza to samo i nie należy mylić ilości kolorów możliwych do uzyskania jednocześnie z ilością kolorów występujących, np. niektóre formaty plików graficznych umożliwiają obsługę pełnej 24-bitowej palety barw, ale z możliwością jednoczesnego przechowywania w danym pliku znacznie mniejszej palety kolorów (np. GIF, PCX, PNG), zwykle 8-bitowej. Rzeczywista liczba kolorów określonych w takim pliku jest najczęściej jeszcze mniejsza.

  Drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).High color – sposób wyświetlania przestrzeni barw na ekranie wyświetlacza o 15-bitowej lub 16-bitowej głębi kolorów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • przestrzeń barw
 • harmonia barw
 • koło barw
 • paleta (przyrząd)
 • high color
 • HDR
 • Warto wiedzieć że... beta

  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne).
  Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
  Przestrzeń barw - widma fal elektromagnetycznych z zakresu od 380 do 780 nm (tj. światło widzialne) znalazły swe matematyczne modele w postaci trójwymiarowych przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych. Stosuje się je w różnych dziedzinach przemysłu: farbiarskim, tekstylnym, spożywczym, fotografii itd.
  Kwantyzacja kolorów – w grafice komputerowej jest to działanie polegające na zmniejszeniu liczby kolorów w obrazie rastrowym przy zachowaniu możliwie najwierniejszego ich odwzorowania. Ma na celu czytelną prezentację obrazów zawierających dużą liczbę kolorów (zwykle 16 milionów lub 64 tysiące) na urządzaniach graficznych bądź w formatach plików zdolnych prezentować niewielką liczbę kolorów; np. karty graficzne VGA pozwalają wyświetlać tylko 256 kolorów, EGA zaledwie 16.
  High dynamic range imaging – technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego kadru, z których część jest niedoświetlona, a pozostała część prześwietlona. Pozwala ona otrzymać obraz sceny charakteryzujący się dużą rozpiętością tonalną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.712 sek.