• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pakiet kontrolny akcji

  Przeczytaj także...
  Akcja uprzywilejowana (en. preferred stock) – akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie):Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
  Akcja niema – akcja w spółce akcyjnej uprzywilejowana w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo głosu, tj. która nie daje akcjonariuszowi prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

  Pakiet kontrolny akcji – liczba akcji, która pozwala ich posiadaczowi na faktyczną kontrolę spółki akcyjnej.

  W większości przypadków pakiet kontrolny wynosi 50% wyemitowanych akcji + 1 akcja. Jednak w przypadku istnienia akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu lub innych postanowień w statucie spółki regulujących wzajemną siłę głosów współwłaścicieli, pakiet 50% + 1 akcja może być niewystarczający do kontroli. Z kolei w przypadku spółek, których akcjonariat jest silnie rozproszony lub w przypadku gdy część pozostałych akcjonariuszy posiada akcje nieme (bez prawa do głosu), do faktycznej kontroli nad spółką może wystarczyć posiadanie pakietu mniejszego niż 50%.

  Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

  Dysponowanie znacznym pakietem akcji w spółkach pociąga za sobą wymóg publicznego ujawniania stanu posiadanych udziałów w spółce. Szczegóły dotyczące ujawnień w spółkach publicznych reguluje ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • D. Dziawgo: Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania. Warszawa: PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16555-0.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.56 sek.