• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Padibastet

  Przeczytaj także...
  Harsiese II - Hem-neczer-Tepi-en-Amon-Re - Boski Ojciec Pierwszy Prorok Amona-Re Horus-syn-Izydy- wielki kapłan Amona-Re. Być może wnuk Harsiese I. Władzę kapłańską objął po zamieszkach, jakie wybuchły w czasie pontyfikatu syna Takelota II - Osorkona, który to w wyniku owych zamieszek zmuszony był do ucieczki z Teb i schronienia się w Nubii. Wydarzenia te miały prawdopodobnie miejsce w czasie gdy Takelot II ogłosił się królem w Tebaidzie na około trzy lata przed końcem panowania Osorkona II w Tanis. Po około 10 latach wygnania Osorkon podjął próbę powrotu do Teb i odzyskania tronu pontyfikalnego, jednakże ponownie zmuszony został do ucieczki w wyniku na nowo rozgorzałych gwałtownych zamieszek. Władzę kapłańską nadal utrzymywał Harsiese, sprawując ją niejako w "zastępstwie" Osorkona. Prawdopodobny jest znaczący jego wpływ na objęcie władzy w Tebaidzie przez Padibasteta, założyciela XXIII dynastii wywodzącej się z Leontopolis, co może wskazywać na uzyskanie rzeczywistej samodzielnej władzy kapłańskiej dopiero po śmierci Osorkona. Imię Harsiese wzmiankowane jest kilkakrotnie w tekstach stanowiących zapis poziomu wylewów Nilu w Karnaku.Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e., gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii. Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-biti – Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była pszczoła, a Dolnego – trzcina. Z biegiem czasu zaczęto używać tytułu Król Górnego i Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy.
  Manethon (Maneton) (III wiek p.n.e.) - zhellenizowany kapłan egipski, znający oprócz greki egipskie tradycje i potrafiący czytać hieroglify. Wykształcenie zdobył prawdopodobnie w Heliopolis lub w Mendes, mieszkał zaś w położonym w delcie Nilu Sebennytos.

  Padibastetfaraon, władca starożytnego Egiptu, z XXIII dynastii, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Prawdopodobnie panował w latach 830-805 p.n.e. Być może był synem Takelota II, a bratem Szeszonka III. Jest uważany za założyciela XXIII dynastii. Według Manethona panował 25 lat i jest zwany przez niego królem tanickim. Był władcą pochodzenia libijskiego, pochodzącym z którejś z bocznych gałęzi rodu. Prawdopodobnie objął władzę najpierw w okolicach Bubastis, a dopiero po śmierci Osorkona, po wsparciu Harsiese II także w Tebach. Władzę objął w około 7. lub 8. roku panowania Szeszonka. W około 20. roku Szeszonka powołał do współrządów swego syna Iuputa I. Koregencja ta trwała około dwóch lat do śmierci Iuputa w około 22. roku Szeszonka III, a 12. swego panowania.

  Karnak, egip. Ipet-sut - "Najbardziej Dobrane z Miejsc" – miejscowość w Górnym Egipcie na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.Osorkon – Hem-neczer-Tepi-en-Amon-Re Osorkon - Boski Ojciec Pierwszy Prorok Amona-Re Osorkon- wielki kapłan Amona-Re. Prawdopodobnie syn Takelota II i Karomy III, wnuk Nimlota II. W wyniku gwałtownych protestów, skierowanych przeciw niemu i jego zwolenników, zmuszony do emigracji. W jego zastępstwie władzę kapłańską sprawował Harsiese II. Wydarzenia te były prawdopodobnie współczesne objęciu władzy przez Takelota II - jego ojca. W 10. roku panowania Takelota II, Osorkon podjął nieudaną próbę odzyskania władzy kapłańskiej. Istnieje hipoteza, utożsamiająca arcykapłana Osorkona z późniejszym faraonem - Osorkonem III. W takim wypadku mógł sprawować funkcje kapłańskie na długo przed objęciem władzy królewskiej.

  Padibastet znany jest m.in. z zapisków na nilometrze oraz z kronik Osorkona z Karnaku.

  Jak bardzo skomplikowany był podział władzy w Egipcie czasów Trzeciego Okresu Przejściowego, pomoże zrozumieć artykuł, dotyczący lat panowania władców i dynastii tego okresu!

   Osobny artykuł: Trzeci Okres Przejściowy.
  XXIII dynastia – dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących w Tebach, Herakleopolis, Hermopolis, Leontopolis i Tanis. Dynastia panowała w latach 830-715 p.n.e.Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Iuput I (Juput I) – władca starożytnego Egiptu z XXIII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Rezydował w Tebach. Być może syn i koregent Padibasteta. Według J.v Beckeratha władzę sprawował w latach 816-800 p.n.e. Według K.A. Kitchena był niewiele znaczącym władcą w Tebach w czasie panowania Padibasteta. 2. rok jego panowania wzmiankowany na zapisach nilometru w Karnaku, z 16. roku panowania Padibasteta. Znane jest również imię jego żony. Była nią Tentkat.
  Szeszonk III – faraon, władca starożytnego Egiptu z XXII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Prawdopodobnie panował w latach 837-798 p.n.e. Był młodszym synem Takelota II i królowej Karomy III.
  Trzeci Okres Przejściowy – epoka w historii Starożytnego Egiptu trwająca od śmierci faraona Ramzesa XI z XX dynastii w roku 1070 p.n.e. do koronacji faraona Psametycha I z XXVI dynastii w roku 664 p.n.e.
  Takelot II – faraon, władca starożytnego Egiptu, z XXII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Prawdopodobnie panował w latach 841-816 p.n.e. Był młodszym synem Osorkona II. Początek jego panowania rozpoczyna w dziejach Egiptu okres tak zwanej „Anarchii libijskiej” lub też zwany okresem „libijskiego rozbicia dzielnicowego”, któremu położył kres najazd kuszyckiego władcy Pianchiego.
  Teby (egip. Uaset, gr. Θῆβαι - Thēbai, u Homera Stubramne) - starożytne miasto w Górnym Egipcie, położone nad Nilem, ok. 600 km na południe od dzisiejszego Kairu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.976 sek.