• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Mokradło (teren podmokły, bagno, błoto, moczary, trzęsawisko, bajoro, grzęzawisko, topiel, topielisko) – tereny okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstwą wody, siedlisko hydrogeniczne, obszar o płytkim poziomie wody gruntowej (powyżej 1 m), teren silnie uwilgotniony, zalany wodą lub okresowo zabagniony, o glebach mineralnych lub organicznych.Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Zakres działania[]

  Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

 • ocena realizacji ustawy,
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
 • ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,
 • popularyzowanie ochrony przyrody.
 • Komisje Rady[]

  Obecnie w ramach Rady działa 8 komisji problemowych:

  Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.
  1. Komisja ds. parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000,
  2. Komisja ds. krajobrazu i przyrody nieożywionej,
  3. Komisja ds. zwierząt,
  4. Komisja ds. roślin,
  5. Komisja ds. grzybów,
  6. Komisja ds. wód i mokradeł,
  7. Komisja ds. CITES,
  8. Komisja ds. informacji i edukacji przyrodniczej.

  Inne organy opiniodawczo-doradcze[]

  W myśl ustawy o ochronie przyrody, poza PROP organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:

 • Regionalna rada ochrony przyrody – działa przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska
 • Rada naukowa parku narodowego – działa przy dyrektorze parku narodowego
 • Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych – działa przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych
 • Przypisy

  1. Ewa Symonides: Ochrona przyrody. Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 765 + CD. ISBN 978-83-235-0242-5.

  Linki zewnętrzne[]

 • Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • Oficjalna strona PROP • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.