• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Państwo  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Monarchia dziedziczna – ustrój polityczny charakteryzujący się dziedziczeniem tronu z ojca na syna. Monarchią dziedziczną może być każda monarchia oprócz elekcyjnej.Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).
  Przypisy
  1. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States Signed 26 December 1933
  2. P. Leszczyński, T. Snarski, Wiedza o społeczeństwie. Vademecum maturalne 2009, Gdynia 2009, s. 33.

  Bibliografia[]

 • Arystoteles: Polityka. Warszawa 1964.
 • Dubel Lech, Kostrubiec Jarosław, Ławnikowicz Grzegorz, Markwart Zbigniew: Elementy nauki o państwie i polityce. Warszawa 2011.
 • Ehrlich Stanisław: Wstęp do nauki o państwie i prawie. Warszawa 1979.
 • Gray John: Liberalizm. Kraków 1994.
 • Justyński Janusz: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn politycznych i prawnych. Toruń 1994.
 • Korab-Karpowicz, W. Julian: Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Kęty 2010.
 • Lamentowicz Wojciech: Państwo współczesne. Warszawa 1993.
 • Łopatka Adam: Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 1975.
 • Olszewski Henryk, Zmierczak Maria: Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań 1993.
 • Sczaniecki Michał: Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa 1991.
 • Sylwestrzak Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1995.
 • Wilczyński Piotr L.: Wybrane koncepcje państwa przyszłości (w:) Trzciński K. (red.): Państwo w świecie współczesnym, Warszawa 2006, s. 81-96.
 • Winczorek Piotr: Nauka o państwie. Warszawa.
 • Zieliński Eugeniusz: Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2006.
 • Politolog – absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych (polityka społeczna, europeistyka, nauki polityczne), osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii:Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu.
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Lista państw świata obejmuje uszeregowane w porządku alfabetycznym względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje) wykazy państw niepodległych oraz państw nieuznawanych. W wykazie podano formy nazw zalecane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Siła państwa (siła kraju, siła narodowa, potęga państwa, potęga narodowa) – jest określana jako suma wszystkich zasobów jakimi dysponuje naród lub państwo w osiąganiu narodowych celów. Według stanowiska wyrażanego przed przedstawicieli polskiej Akademii Obrony Narodowej, siła narodowa to dynamiczny zbiór czynników materialno-energetycznych, społecznych i kulturowych w wymiarze jednostkowym, narodowym (państwowym) i międzynarodowym, które - wzajemnie się przenikając - tworzą podstawę sukcesu narodu (państwa) w zakresie realizacji jego interesów i celów narodowych.
  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.
  Państwo wczesnokapitalistyczne - organizacja polityczna społeczeństwa kapitalistycznego, typ państwa powstały pod koniec XVIII w efekcie rewolucji burżuazyjnej. Na początku występowało w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej, następnie objęło całą Europę i Amerykę Łacińską. Powstało na bazie rozwoju przemysłowego oraz nowoczesnej technologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.