• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PTOP Salamandra

  Przeczytaj także...
  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) – niewielki gryzoń z rodziny wiewiórkowatych zamieszkujący tereny Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce susła moręgowanego uznano za gatunek „zanikły lub prawdopodobnie zanikły” i objęto ścisłą ochroną gatunkową. Od 2005 w województwie opolskim, a od 2008 także w dolnośląskim prowadzi się reintrodukcję gatunku.
  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” - społeczna organizacja przyrodnicza powstała w roku 1993. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, flory, ekosystemów i krajobrazów. Zajmuje się również edukacją ekologiczną. Stara się także wpływać na kształt prawa ochrony przyrody i zwiększać stopień jego przestrzegania. Organizacja kierowana jest przez osoby zajmujące się naukami przyrodniczymi, a jej przedsięwzięcia koordynują specjaliści z odpowiednich dziedzin. Poza tym Towarzystwo korzysta z pomocy wolontariuszy. W 2012 r. liczy ponad 3000 członków, z czego ok. 500 aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacją stale współpracuje kilkadziesiąt osób, niebędących jej członkami, a także wiele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jest członkiem organizacji międzynarodowych: IUCN, BatLife Europe i CEEweb. Wydaje popularnonaukowe czasopismo Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz specjalistyczne - Ptaki Wielkopolski. Siedziba organizacji mieści się w Poznaniu przy ulicy Stolarskiej 7/3, 60-788, KRS: 0000117212.

  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.Reintrodukcja – w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku, tj. odbudowania jego populacji.

  Przedsięwzięcia prowadzone przez PTOP "Salamandra" można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które często się przenikają.

  Praktyczna ochronna:

 • ochrona nietoperzy (kilka przedsięwzięć związanych z ochroną zimowisk, kolonii rozrodczych i żerowisk tych ssaków),
 • program SUSEŁ (przywracanie faunie Polski wymarłego gatunku ssaka - susła moręgowanego),
 • ochrona ptaków w miastach (zapobieganie skutkom niewłaściwego ocieplania bloków, ochrona sokołów pustułek itp.),
 • ochrona walorów przyrodniczych Doliny Noteci (program prowadzony przez Koło Nadnoteckie "Salamandry"),
 • ochrona popielicy w Polsce Zachodniej (przywracanie tego nadrzewnego ssaka w miejsca, w których niegdyś wyginął, a odpowiednie dla niego siedliska znów istnieją),
 • reintrodukcja mieczyka błotnego w Wielkopolsce (przywracanie tej niemal wymarłej w Polsce rośliny na łąkach w dolinie Noteci - program połączony z ochroną ekstensywnie użytkowanych łąk oraz ochroną trzmieli).
 • Działania prawne i lobbingowe:

  Pustułka zwyczajna, pustułka, sokół pustułka (Falco tinnunculus) – gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych (Falconidae).Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
 • Natura 2000 (starania o właściwe wyznaczenie sieci Natura 2000 w Polsce, tworzenie kolejnych wersji tzw. Shadow List, tworzenie planów ochrony obszarów i kontrola ich skutecznej ochrony),
 • program Ginące Gatunki (ograniczanie zagrożeń wynikających z nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami),
 • zapobieganie szkodom przyrodniczym ich likwidacja (wprowadzanie w życie tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej i Ustawy Szkodowej - praktyczne wykorzystywanie narzędzi prawnych wprowadzonych przez te akty),
 • doskonalenie prawa ochrony przyrody (opiniowane projektów aktów prawnych i ich zmian, lobbing na rzecz zwiększenia skuteczności polskich przepisów i ich zgodności z prawem UE),
 • Polska na forum międzynarodowym (monitorowanie przestrzegania przez Polskę porozumień i konwencji przyrodniczych, lobbing na szczeblu międzynarodowym na rzecz zwiększenie skuteczności ochrony przyrody w skali globalnej).
 • Edukacja przyrodnicza:

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.
 • konkursy wiedzy przyrodniczej (konkursy dla uczniów szkół różnych szczebli, ukierunkowane na pasjonatów przyrody),
 • Foto-Eko (Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej),
 • Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (czasopismo dla wszystkich miłośników przyrody),
 • program "Nie patrz wilkiem na wilka" (działania edukacyjne zapobiegające konfliktom między ludźmi i wilkami w Polsce Zachodniej),
 • program "Wanted - żółw czerwonolicy" (kampania zwracająca uwagę na zagrożenia przyrodnicze powodowane przez obce gatunki, zwłaszcza żółwi wodnych),
 • publikacje, wystawy, prelekcje, wycieczki, konferencje, kampanie medialne... (związane z różnymi problemami ochrony przyrody).
 • W ramach Towarzystwa działają koła regionalne:

  Popielica (Glis glis) – ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel rodzaju Glis. W Polsce popielica jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i jest objęta ochroną gatunkową. Znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz objęta jest Konwencją Berneńską.Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
 • Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP "Salamandra" w Gdańsku,
 • Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP "Salamandra" w Szczecinie,
 • Koło PTOP "Salamandra" w Łodzi,
 • Koło PTOP "Salamandra" w Olsztynie,
 • Nadnoteckie Koło PTOP "Salamandra",
 • I Galicyjskie Koło PTOP "Salamandra".
 • Linki zewnętrzne[]

  oficjalna strona

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy (Trachemys scripta elegans) – podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta) z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391,3 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza - rzeka Polski.
  Gatunek wymarły (ang. extinct – EX) – gatunek, który wyginął wskutek procesów naturalnych lub wywołanych przez człowieka. Jest to jedna z kategorii klasyfikacji gatunków zagrożonych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN).
  Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” – czasopismo popularnonaukowe, wydawane od roku 1994 przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” jako półrocznik. Czasopismo „Salamandra” realizuje cel edukacji ekologicznej podjętej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Publikuje artykuły na temat polskiej flory i fauny. Ukazuje istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedstawia aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony przyrody. Organizuje różne konkursy, m.in. konkurs fotografii przyrodniczej FOTO-EKO. Redaktor naczelną jest Adriana Bogdanowska.
  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.
  Wilk, wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km², ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy. Wilk jest wytrwałym wędrowcem, jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.