• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PKP Polskie Linie Kolejowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).
  Stacja kolejowa Wrocław Główny – infrastruktura (perony i tunele) zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
  Budynek Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
  Magistrala kolejowa w Polsce zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
  Infrastruktura zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe – stacja Wadowice
  Przejazd kolejowo-drogowy z zaporami zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
  Stacja kolejowa Oława

  PKP Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce liczącą ponad 19 tys. kilometrów oraz odpowiedzialna za zarządzanie i synchronizację ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Przejazd kolejowo-drogowy (również przejazd kolejowy) – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejowej lub bocznicy z drogą.

  Głównym źródłem dochodów Spółki są opłaty za dostęp do infrastruktury pobierane od przewoźników według cennika zatwierdzanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Działalność eksploatacyjną wykonują jednostki terenowe czyli zakłady linii kolejowych, których zadaniem jest prowadzenie ruchu kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności linii kolejowych.

  Wrocław Główny – dworzec kolejowy i największa z osobowych stacji kolejowych we Wrocławiu. Jeden z nielicznych w Polsce, który ma halę peronową. Położony na liniach kolejowych prowadzących z południowego wschodu (Opole oraz Lubliniec) i południa (Świdnica oraz Kłodzko) na zachód (Jelenia Góra oraz Legnica), północ (Poznań) i północny zachód (Głogów), a przez stację Wrocław Nadodrze – na północny wschód (Oleśnica).Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Spółka prowadzi, przy współudziale środków Unii Europejskiej, działalność inwestycyjną będącą szeroko pojętym programem modernizacji linii kolejowych, którego głównym celem jest dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych. Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacje bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia komfortu jazdy dla pasażerów, polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz skrócenia czasu podróży.

  ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) - Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej - jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE, SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działa podobnie do unijnego Funduszu Spójności, pokrywa do 75% kosztów inwestycji.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  PKP Polskie Linie Kolejowe są członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in. Związku Pracodawców Kolejowych, Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej oraz stowarzyszenia RailNetEurope.

  Stawki dostępu do torów[ | edytuj kod]

  PKP Polskie Linie Kolejowe mają monopol na zarządzanie głównymi liniami w Polsce (brak konkurencji prywatnej), a tym samym ustalają stawki dla praktycznie całego transportu kolejowego w kraju zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. W 2013 Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stosowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe sposób nie jest ustalony w oparciu o koszty, które wynikają bezpośrednio z udostępnienia infrastruktury, a kalkulacja opłat uwzględnia koszty, które nie mogą być uznane za bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. W rezultacie powyższego na kolejne 4 lata zapowiedziano nowe stawki, zmniejszone o ok. 20 proc. w stosunku do wcześniej obowiązujących.

  Europejska Agencja Kolejowa (ERA, ang. European Railway Agency, fr. Agence ferroviaire européenne) agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004, by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników.

  Fundusze i Programy Unijne wykorzystywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe[ | edytuj kod]

 • CEF Łącząc Europę,
 • ISPA/FS,
 • TEN-T,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Transport (Perspektywa finansowa 2004-2006),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Perspektywa finansowa 2007-2013).


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kolejowe Ratownictwo Techniczne – zespoły przeznaczone do usuwania skutków wypadków kolejowych. Zarządza nimi podobnie jak infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W skład takich zespołów wchodzą:
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Dziennik Gazeta Prawna – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 14 września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: „Gazety Prawnej” i „Dziennika”. Gazeta nie ma wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
  Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).
  Stworzona przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa, określa główne kierunki wsparcia w ramach Polityki Spójności 2014-2020, na co składa się również PO Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) tak samo, jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymają dotację, przyczynią się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpłyną na życie codzienne Polaków.
  Oława – stacja kolejowa w Oławie, w województwie dolnośląskim, w Polsce. Stacja jest stacją graniczną tzw. dużej aglomeracji wrocławskiej, Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 132.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.877 sek.