• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płynność finansowa

  Przeczytaj także...
  Kapitał obrotowy (zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi:Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.
  Polska Klasyfikacja Działalności (PKD, od 1 stycznia 2010 PKD 2011) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

  Płynność finansowa – zdolność podmiotu do wywiązywania się (spłacania) w terminie najbardziej wymagalnych (krótkoterminowych) zobowiązań (np. związanych z zapłatą kontrahentom za wyroby i usługi, wypłatą wynagrodzeń, itp). Jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa, bowiem płynność finansowa bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową i standing finansowy.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.Zobowiązanie (łac. obligatio) – rodzaj stosunku cywilnoprawnego, węzeł prawny (łac. vinculum iuris) łączący dłużnika z wierzycielem, który polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 § 1 kodeksu cywilnego). Prawo zobowiązań reguluje społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Zobowiązania to księga trzecia Kodeksu cywilnego.

  Utrzymywanie i utrata płynności finansowej[]

  Zarządzanie płynnością finansową ma na celu utrzymywanie odpowiedniej wartości płynnych środków pieniężnych i linii kredytowych, gdyż opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań powodują nieufność kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych, co może doprowadzić w skrajnych przypadkach do bankructwa. Z kolei zbyt wysoki poziom płynnych środków pieniężnych powoduje zamrożenie części kapitału obrotowego, który nie wspiera operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, a tym samym powoduje zmniejszenie rentowności zasobów przedsiębiorstwa i zyskowności sprzedaży.

  Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.Rentowność, dochodowość – parametr odzwierciedlający efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Niemniej jednak czasem pojęcie zyskowności rezerwowane jest dla kwotowej, a nie procentowej miary zysku. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi przedsiębiorstwami. Niezbędna tutaj jest analiza przyczynowa.

  Utrata płynności finansowej to chwilowa, krótkookresowa niezdolność podmiotu do regulowania (spłacania) najbardziej wymagalnych zobowiązań (krótkoterminowych) lub krótkookresowa niezdolność do pokrycia wydatków operacyjnych i finansowych z przychodów bieżącego okresu i środków zgromadzonych w poprzednich okresach; lub krócej: nieregulowanie zobowiązań na czas. W skrajnych przypadkach może się ona przekształcić w niewypłacalność, czyli niezdolność do regulowania wszystkich zobowiązań bez względu na ich wymagalność. Jednym z głównych narzędzi analitycznych wykorzystywanych w diagnostyce finansowej jest analiza finansowa, której częścią jest analiza wskaźnikowa.

  Niewypłacalność – w ujęciu finansowo-ekonomicznym stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Tak rozumianą niewypłacalność należy odróżnić od braku płynności finansowej tj. stanu w którym dłużnik nie posiada płynnych środków finansowych na bieżącą zapłatę zobowiązań. Brak płynności jest z reguły przejściowy – a zobowiązania mogą zostać zaspokojone ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych wchodzących w skład majątku dłużnika.Linia kredytowa – to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym. W pierwszym z wymienionych przypadków rachunek może mieć saldo Dt - zadłużenie lub Ct - nadwyżka środków klienta. Wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank nalicza odsetki karne.

  Wskaźnik finansowy[]

  Wskaźnik finansowy to określona relacja odpowiednich pozycji ze sprawozdań finansowych wyrażona w różnych jednostkach (razach wielokrotności obrotu, dniach obrotu, procentach, ułamkach dziesiętnych) obrazująca sytuację finansową w danym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Standing finansowy – sytuacja ekonomiczna osoby prawnej lub fizycznej (najczęściej przedsiębiorstwa) i jej zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych terminach zapłaty.Kondycja finansowa (ang. financial health) – jakość sytuacji finansowej osoby lub przedsiębiorstwa. Dla osób prywatnych oznacza dobrą pracę, możliwość gromadzenia oszczędności, budowanie bogactwa itp. Dla przedsiebiorstw oznacza zdolność do utrzymania się na rynku w warunkach panującej konkurencji. Z kolei to odnosi się do trwałości firmy, jej bezpieczeństwa, wiarygodności i zdolności do generowania zysku czy wzrostu wartości. Zdrowe przedsiębiorstwo (o dobrej kondycji) może sprostać swoim zobowiązaniom w wyznaczonych terminach płatności, utrzymuje właściwy poziom zadłużenia, wypracowuje wartość dla udziałowców współmierną do poziomu ryzyka.

  Wskaźnik finansowy ma trzy podstawowe cechy: mierzalność, interpretowalność, porównywalność.

  Mierzalność wskaźnika finansowego zapewniona jest poprzez wykorzystywanie do jego budowy danych mierzalnych pochodzących ze sprawozdań finansowych.

  Porównywalność wskaźnika finansowego to cecha wskaźnika finansowego pozwalająca na jego benchmarkowanie (porównywanie z określonymi odniesieniami) w ujęciu czasowym (zmiany w czasie), planistycznym (realizacja a plan), przestrzennym (pomiędzy przedsiębiorstwami z tych samych branż z różnych rynków), branżowym (pomiędzy przedsiębiorstwami z tej samej branży - klasy lub w Polsce: działu PKD).

  Wskaźniki płynności finansowej (ang. liquidity ratios) pokazują relację środków pieniężnych przedsiębiorstwa i innych aktywów obrotowych (bieżących) do zobowiązań krótkoterminowych (bieżących). Odpowiadają więc na kluczowe pytania, czy przedsiębiorstwo posiada płynność finansową.

  Bibliografia[]

 • R. Machała: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Unimex, 2011.
 • M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN, 2011. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.