• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Płuczka wiertnicza

  Przeczytaj także...
  Lejek Marsha– rodzaj prostego lepkościomierza przeznaczonego do pomiaru lepkości zawiesiny płuczkowej lub specjalnej. Podstawą pomiaru lepkości względnej jest czas wypływu 1000 cm³ płynu przez otwór umieszczony w dolnej części zbiornika. Służy do wykonywania szybkich pomiarów lepkości zawiesiny płuczkowej lub specjalnej. Przed pomiarem lejek powinien być suchy i czysty. Zatyka się palcem otwór, a płyn nalewa poprzez siatkę aby zatrzymać cząstki mogące zablokować rurkę. Po otwarciu otworu uruchamia się stoper. Czas wypływu w [s] stanowi miarę lepkości umownej.Głowica płuczkowa – część osprzętu wiertniczego, mająca na celu doprowadzenie płuczki wiertniczej do przewodu wiertniczego poprzez graniatkę.
  Tiksotropia (pamięć cieczy) - właściwość niektórych rodzajów płynów, w których występuje zależność lepkości od czasu działania sił ścinających, które na ten płyn działały. Na przykład niektóre płyny tiksotropowe mogą stać się przez pewien czas mniej lepkie, gdy podda się je intensywnemu mieszaniu. Płyny takie po pewnym czasie (spoczynku) od momentu mieszania ponownie "zastygają", tzn. zwiększają swoją lepkość do normalnej wartości. Możliwe jest jednak także odwrotne zjawisko, tzn. płynem tiksotropowym jest także taka substancja, która czasowo zwiększa swoją lepkość na skutek mieszania. Tiksotropia jest więc procesem odwracalnym; do zniszczenia struktury tiksotropowej płynu wymagane jest dostarczenie energii.
  Płuczka (żółta) ściekająca z rur wiertnicy

  Płuczka wiertnicza - medium ciekłe lub gazowe, stosowane w wiertnictwie.

  Przewód wiertniczy – służy do przekazywania ruchu obrotowego ze stołu wiertniczego (lub urządzenia Top Drive) na świder.Skała zbiornikowa – skała posiadająca pory i szczeliny umożliwiające migrację oraz akumulację płynów i gazów złożowych. W skałach takich mogą występować złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, ewentualnie mogą być wykorzystane do wtórnego magazynowania tych surowców. Skałami zbiornikowymi są przeważnie piaskowce i niektóre odmiany wapieni.

  Zadania płuczki wiertniczej[]

 • wynoszenie zwiercin
 • chłodzenie świdra
 • oczyszczanie świdra ze zwiercin
 • smarowanie przewodu wiertniczego wzdłuż otworu
 • wywieranie przeciwciśnienia na ściany otworu wiertniczego (przeciwdziałanie dopływom medium do otworu, stabilizacja ścian otworu)
 • utrzymywanie zwiercin w stanie zawieszenia, kiedy przerywany jest jej obieg
 • jako nośnik informacji podczas wiercenia otworów kierunkowych przy wykorzystaniu przyrządu MWD (Measurement while drilling)
 • dodatkowo płuczka wiertnicza, a dokładnie jej składniki, ma za zadanie chronić naturalną przepuszczalność skał zbiornikowych poprzez początkowe zmniejszanie uszkodzenia przepuszczalności, aby w okresie opróbowywania i testowania odwiertu uzyskać wartość przepuszczalności skały zbiornikowej zbliżonej do wartości pierwotnej.
 • Systemy obiegu płuczki[]

 • Prawy
 • Płuczkę wtłacza się do przewodu wiertniczego pompami płuczkowymi przez głowicę płuczkową. Płuczka pod ciśnieniem przepływa przez rury płuczkowe i wypływa przez dysze w świdrze, a następnie płynie między przewodem wiertniczym a ścianą otworu, wynosząc zwierciny na powierzchnię, gdzie jest odzyskiwana i oczyszczana.
 • Lewy (odwrotny) - stosowany przy wierceniach wielkośrednicowych
 • Płuczka tłoczona jest przestrzenią pierścieniową pomiędzy ścianą otworu lub rurami okładzinowymi a przewodem wiertniczym, a wypływa przez przewód wiertniczy ze zwiercinami.

  Parametry płuczki[]

 • ciężar właściwy
 • lepkość (oznaczana lejkiem Marsha)
 • wytrzymałość strukturalna
 • dobowy odstój wody
 • zawartość piasku w płuczce
 • zawartość gazu
 • tiksotropia
 • zawartość jonów Na, K, Mg
 • lepkość plastyczna
 • lepkość pozorna
 • granica płynięcia
 • Lepkość (tarcie wewnętrzne, wiskoza) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego). Izotopy stabilne magnezu to Mg, Mg oraz Mg.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odwiert – otwór wiertniczy, wykonany w górotworze dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych, w którym zakończono prace wiertnicze oraz uzbrojono w głowicę pozwalającą na eksploatację kopaliny.
  Potas (K, łac. kalium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.
  Świder - narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie; narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego. Od doboru odpowiedniego świdra zależą w znacznym stopniu wartości wskaźników charakteryzujące proces wiercenia do których należą: mechaniczna prędkość wiercenia, marszowa prędkość wiercenia oraz uwiert narzędziem wiercącym.
  Otwór wiertniczy – wyrobisko podziemne w kształcie otworu o cylindrycznym kształcie, o znacznie większej głębokości w stosunku do średnicy, wiercone w skałach skorupy ziemskiej. Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem.
  Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Humphry’ego Davy’ego w 1807 r.
  Rura okładzinowa – rura zapuszczana do otworu wiertniczego, służąca do zabezpieczenia ścian otworu, oraz horyzontów wodnych, ropnych i gazowych.
  Wiertnictwo – dziedzina przemysłu zajmująca się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż kopalin poprzez otwory wiertnicze. Zajmuje się również drążeniem otworów badawczych w celu poznania budowy geologicznej badanego obszaru.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.